ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Publikacja
"Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych"

Ukazała się monografia dr Sławomira Sitka pt. Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych.

Monografia przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się rozwojem lokalnym  ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Praca ma charakter interdyscyplinarny i korzysta z dorobku wielu nauk tj. geografia, ekonomia czy socjologia. Wypełnia lukę wiedzy w zakresie specyfiki uwarunkowań rozwoju lokalnego polskich obszarów przygranicznych, szczególnie w kontekście przemian granicy, które nastąpiły w ostaniem ćwierćwieczu. Wnioski z pracy mogą być interesującą wskazówka w zakresie kształtowania rozwoju lokalnego na obszarach peryferyjnych. Książka oprócz wymiaru naukowego i teoretycznego, może być pomocna w praktyce zarządzania procesami rozwoju terytorialnego, w tym w procesie budowania strategii rozwoju. Z tego powodu oprócz naukowców, studentów i pasjonatów tematów lokalnych, dedykowana jest osobom reprezentującym samorząd terytorialny oraz euroregiony.  

2016 4 S. Sitek

Publikacja
"Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic"

Ukazała się monografia dr Marty Chmielewskiej pt. Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic

Monografia w sposób syntetyczny przedstawia ewolucję przestrzeni miejskiej Katowic, we współczesnych granicach miasta, od momentu powstania w jej obrębie pierwszych jednostek osadniczych (XIII w.) po wiek XXI. Jest to praca geograficzna, bazująca na archiwalnych materiałach kartograficznych, opracowanych z wykorzystaniem narzędzi GIS. Pod względem naukowym monografia lokuje się w badaniach morfologii miast w ujęciu conzenowskim. W pracy zidentyfikowano jednostki morfologiczne Katowic, oraz wyodrębniono i scharakteryzowano kierunki i etapy sukcesji morfologiczno-funkcjonalnej przestrzeni. Analiz morfologicznych dokonano w rzadko spotykanej u polskich morfologów miasta makro skali. Mimo rozbudowanej części teoretycznej opracowania, publikacja kierowana jest nie tylko do naukowców zajmujących się morfologią miast i badaczy przestrzeni miejskiej w ujęciu geograficznym czy historycznym, ale przede wszystkim do wszystkich osób zaineresowanych Katowicami, ich przestrzenią, oraz przeszłością rozwojową.     

2016 3 M. Chmielewska

XI Konferencja: Dziedzictwo i historia górnictwa
oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych

W dniach 20-22 kwietnia 2017 dr hab. Marzena Lamparska i dr Marta Chmielewska uczestniczyły w konferencji poświęconej Dziedzictwu i Historii Górnictwa organizowanej przez Politechnikę Wrocławską. W tym roku konferencja ta odbyła się w Zabrzu – w częściach naziemnych i podziemnych Zabytkowej Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Uczestnicy mogli także wejść do przygotowywanej dla ruchu turystycznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, której otwarcie nastąpi w czerwcu tego roku.
Nasze koleżanki zaprezentowały następujące referaty:
Dr M. Chmielewska: Od niechcianego dziedzictwa do ikon krajobrazu - hałdy w Zagłębiu Ruhry;
Dr hab. M. Lamparska: O ochronie zabytków górniczych słów kilka.

                     001 003 002

 

Konferencja Konwersatorium Wiedzy o Mieście

W dniach 20–22 kwietnia 2017 r. miało miejsce 30 Konwersatorium Wiedzy o Mieście pod hasłem: DEPOPULACJA A NOWY PARADYGMAT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW. Tegoroczne Konwersatorium było wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze odbywało się w Łodzi i Spale – Centralny Ośrodek Sportu COS. Po drugie, z uwagi na podejmowaną problematykę oprócz geografów, udział wzięli także demografowie, socjolodzy, ekonomiści, urbaniści i planiści. Z KGE UŚ udział wzięli: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Anna Runge, dr hab. Robert Krzysztofik i dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko.

     KWOM 2017 01 KWOM 2017 02

KWOM 2017 03

 

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM)

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) i pierwsze seminarium pt. „Nauka dla samorządu –wiedzieć, żeby działać.

    Obserwatorium 1 Obserwatorium 2

Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej oraz z Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu kierują następującymi zespołami badawczymi w tym przedsięwzięciu: Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko –– Zespół ds. gospodarki przestrzennej i obszarów funkcjonalnych; Dr Sławomir SitekZespół ds. rewitalizacji; Dr Andrzej Soczówka –– Zespół ds. transportu oraz Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek –– Krajobrazy miejskie; Dr Sławomir Pytel – Zespół ds. turystyki.

Informacje o wydarzeniu na stronie Uniwersytetu Śląskiego

 

Dzień Geografa 2017

W piątek 21 kwietnia 2017 uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Geografa na WNoZ UŚ. Podczas sesji plenarnej można było wysłuchać wykładu dr hab. Franciszka Kłosowskiego pt.: Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian demograficznych w woj. śląskim. W części warsztatowej zajęcia z geografii transportu poprowadził dr Andrzej Soczówka. Organizację wydarzenia koordynowała dr Marta Chmielewska

Więcej: https://www.facebook.com/events/436376720032306/?active_tab=discussion

    DG 2017 001 DG 2017 002 DG 2017 003

 

Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności
za lata 1999-2015

Dzięki staraniom Członków Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ukazała się „Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015” pod redakcją prof. Dariusza Sokołowskiego. Zachęcamy do korzystania. Bibliografię można pobrać ze strony Komisji: https://ptgeo.org.pl/osadnictwo/bibliografia/