ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2019

Mihaylov V., Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., 2019, Paths of Evolution of Territorial Identity. The Case of Former Towns in the Katowice Conurbation, Geographica Pannonica, 23(3), pp. 173–184. DOI:10.5937/gp23-22018 [pobierz artykuł]

Mihaylov V., Runge J., 2019, Identifikatsii czeloweka. Territorial’nye obszcztnosti i sotsial’noe prostranstwo. Opyt kontseptualizatsii, Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 1, s. 52–62.

Runge J., 2019, Tendencje depopulacji i starzenia demograficznego w województwie śląskim a model nowej urbanizacji regionu, [w:] K. Gasidło, A. Klasik, R. Muster (red.), Nowa urbanizacja na starym podłożu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 102–112.

Krzysztofik R., Runge J., Runge A., Kantor-Pietraga I., 2019, Czy w ogóle chcę mieszkać w Polsce, w mieście. Pomiędzy demograficzną przeszłością a wyzwaniami przyszłości, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 81–100.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2019, Chcę mieszkać w Polsce, ale czy w mieście, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 101–127.

Kantor-Pietraga I., Runge A., Runge J., Krzysztofik R., 2019, Chcę mieszkać w mieście – ale czy w tym co dotąd?, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 129–144.

Runge A., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2019, Gdzie w polskim mieście zamieszkują młodzi ludzie z dziećmi, a gdzie seniorzy?, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 145–162.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Runge A., Krzysztofik R., 2019, Demograficzny resize polskich miast – pomiędzy koniecznością a rzeczywistością, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 163–167.

Runge J., Runge A., 2019, Mechanizm konkurencyjnego rynku pracy jako cecha rozwoju demograficznego, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 183–194.

Runge J., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., 2019, Wnioski, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 195–198.

2018

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633. [pobierz artykuł]

Runge J., 2018, Region – city – social space as key concepts of socio-economic geography, Environmental & Socio-economic Studies, 6, 3, pp. 13–18. [pobierz artykuł]

Runge J., 2018, Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-ekonomicznego - wymiar teoretyczny, Studia Miejskie, 32, 21-33. DOI: 10.25167/sm2018.032.02. [pobierz artykuł]

Runge J., 2018, Specyfika procesów ludnościowych na obszarze województwa śląskiego na tle Polski, [w:] J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 225–228. [pobierz artykuł]

Runge J., 2018, Problemy przemian polskiej geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] S. Kurek (red.), Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 45–56.

Runge J., Runge A., 2018, Model cyrkulacyjny przemian urbanizacyjnych jako tło współczesnych problemów społecznych Chorzowa, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, s. 113–138.

Mihaylov V., Runge J., 2018, Potencjał aplikacyjny badań nad tożsamością terytorialną, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 43, s. 53–70. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., Runge J., Runge A., Krzysztofik R., 2018, Zagadnienie świadczeń społecznych w ujęciu lokalnym, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, s, Kraków, s. 87–101.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., Runge A., 2018, Pomiędzy dobrostanem ekonomicznym a aktywnością zawodową. Ekonomiczne tło lokalnych zróżnicowań społecznych, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 13–33.

Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., 2018, Wybrane pozaekonomiczne czynniki lokalnych zróżnicowań społecznych, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 36–68.

Runge J., Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., 2018, Wykształcenie mieszkańców Polski jako atrybut rozwoju społecznego w wymiarze lokalnym, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 69–86.

2017

Hibszer A., Runge J. (red.), 2017, Chorzów t. I. Środowisko geograficzne, Wyd. Muzeum w Chorzowie, ss. 428.

Runge A., Runge J., 2017, Polityka lokalna i regionalna w świetle depopulacji – na przykładzie województwa śląskiego, [w:] J. Szlachta, P. Legutko-Kobus (red.), Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, t. CLXXVIII, Warszawa, s. 133-150.

Runge J., 2017, Kierunki i konsekwencje przemian obszarów wiejskich w Polsce – próba uogólnienia, [w:] K. Gasidło, A. Twardoch (red.), Na wsi, czyli gdzie? Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi, Prace Naukowe Politechniki Gliwickiej Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 61-72.

Runge J., 2017, Przestrzeń społeczna miasta – dylematy geograficzno-metodologiczne, [w:] M. Wójcik (red.), Tożsamość geografii – region – miasto, Folia Geographica, Socio-Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 27/2017, s. 99-109. [pobierz artykuł]

Runge J., 2017, Specyfika sytuacji demograficznej w województwie śląskim na tle Polski, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społeczno-gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, t. IX, s. 34-52.

2016

Runge J., 2016, Głos w dyskusji, [w:] Hrynkiewicz J. (red.), Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski, Wydaw. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 75-76.

Runge J., 2016, Głos w dyskusji, [w:] Suliborski A. (red.), Stan, perspektywy i strategie rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 42-43, 127, 167.

Runge J., 2016, Przestrzeń publiczna złożonych układów osadniczych, [w:] K. Gasidło, T. Bradecki (red.), Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji, t. 1, Wydaw. Politechniki Gliwickiej, Gliwice, s. 164-172.

Runge J., 2016, Społeczne uwarunkowania restrukturyzacji tradycyjnych regionów ekonomicznych, [w:] Závodná M. (red.), Restrukturyzacja regionów ostrawskiego a katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, s. 115-127.

Runge J., 2016, Uciekamy i znikamy, Fabryka Silesia, Kwartalnik, Katowice, nr 1 (11), s. 10-14.

Runge A., Runge J., 2016, Między jakością danych a konceptualizacją wiedzy naukowej – kilka refleksji na temat geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Zborowski A. (red.), Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, t. IX, IGIGP UJ, s. 29-42.

2015

Runge J., 2015, Regionalne i lokalne konsekwencje współczesnych przemian demograficznych Polski – elementy metodologii badań. Przykład województwa śląskiego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 223, s. 279-289.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2015, Demograficzne przemiany rdzenia konurbacji katowickiej w latach 1990-2014 - w stronę modelu, [w:] A. Wolaniuk (red.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 247-257.

Runge J., 2015, Modernizacja miejskiej przestrzeni mieszkaniowej złożonych układów osadniczych, [w:] B. Komar, J. Biedrońska, A. Szewczenko (red.), Badania interdyscyplinarne w architekturze, t. 1: Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju, Politechnika Śląska, Gliwice, s. 126-135.

Runge A., Runge J., 2015, Modele przestrzeni społecznej złożonych układów osadniczych (wybrane aspekty teoretyczno-empiryczne), [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów, Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 207-226.

Runge J., 2015, Współczesne problemy metodologii badań naukowych na przykładzie geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Red. S. Sitek, „Stare” i „nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, z. 6, s. 7-19.

2014

Runge J., Dragan W., 2014, Funkcja miejsca w kontekście lokalizacji przestrzeni centralnej miasta na przykładzie Mysłowic, [w:] A. Richling, Ł Zucki (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXXVII: Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, Polska Asocjacja Krajobrazu, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska, s. 51-58.

Runge J., 2014, Selected Problems of Regional Consciousness and identity in Areas of Historical-Geographical Borderlands – Case of Silesian Province, [in:] V. Mihaylov (Ed.), Territories and Identities in Central. Eastern and Southeastern Europe, Instytut Geopolityki, Częstochowa, s. 319-326.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., Spórna T., 2014, Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia, [w:] T. Markowski, D. Stawarz (red.), Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, Biuletyn KPZK PAN, z. 253, Warszawa, s. 162-175. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Runge A., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2014, Miasta konurbacji katowickiej, [w:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 89-101.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2014, Model urbanizacji złożonych układów osadniczych w świetle procesu kurczenia się miast, [w:] Red. T. Stryjakiewicz, Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 115-125.

Runge A., Runge J., 2014, Centralność i peryferyjność w badaniach rynku pracy, Studia Miejskie, t. 13, s. 85-95. [pobierz artykuł]

2013

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.

2012

Krzysztofik R., Runge J., 2012, Bariery współzarządzania regionalnego w rdzeniu konurbacji miejskiej. Na przykładzie miasta Sosnowca, [w:] M. Szmytkowska, I. Sagan (red.), Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 222-239.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I, 2012, An Introduction to Governance of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec .

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Governance of Urban Shrinkage: a tale of two Polish cities – Bytom and Sosnowiec, [in:]  P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, pp. 201-224.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields, Polish Journal of Envoronmental Studies, vol. 21, no 1/2012, pp. 219-223.

Runge A., Runge J., 2012, Demograficzno-społeczne wyzwania rynku pracy tradycyjnego regionu ekonomicznego, [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.), Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 129-140.

Runge A., Runge J., 2012, Procesy gentryfikacji i wykluczenia społecznego w tradycyjnym regionie ekonomicznym – dotychczasowy stan badań, potrzeby badawcze, [w:] J. Gryszkiewicz-Jakóbczyk (red.), XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Procesy gentryfikacji w mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 57-70.

2011

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2011, Problem rynku jako przestrzeni publicznej w wybranych miastach konurbacji katowickiej, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Przestrzeń publicznaz miast, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 97-112.

Krzysztofik R., Spórna T., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, Characteristic Features of Urbanization on the Area of Silesian Province (Poland) on the Beginning of 21st Century, Romanian Sociology, Issue: 03/2011, pp. 56-66.

Runge J., 2011, Kurczące się miasta konurbacji katowickiej, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i Nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, PTG, Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 101-110.

Runge J., 2011, Miasta tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego, [w:] S. Kaczmarek (red.), Miasto, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 133-142.

Runge J., 2011, Przestrzeń społeczna województwa śląskiego – problemy a potrzeby badawcze, [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 55-68.

Runge J., 2011, Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne przejawy suburbanizacji w województwie śląskim, [w:] J. Słodczyk (red.), Studia miejskie, t. 3: Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 55-65. [pobierz artykuł]

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Kurczenie się miast konurbacji katowickiej w świetle modelu urbanizacji, [w:] R. Krzysztofik (red.), Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów, Wyd. Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, s. 34-47.

Runge J., Kłosowski F., 2011, Changes in population and economy in Śląskie voivodship in the context of the suburbanization procesess, Bulletin of Geography. Socio-economic series, UMK Torun, no 16/2011pp. 89-106. [pobierz artykuł]

Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., 2011, Cechy specyficzne umiastowienia województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 251-264. [pobierz artykuł]

Runge J., Sitek S., 2011, Proces przemian społeczno-gospodarczych miasta w czasie kryzysu gospodarczego na przykładzie Sosnowca, [w:] K. Gołosz (red.), Rocznik Sosnowiecki 2010: t. XIX: Majatek miasta, Wyd. Muzeum w Sosnwcu, Sosnowiec, s. 11-25.

Runge J., Spórna T., 2011, Przestrzeń publiczna w wybranych miastach województwa śląskiego, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Przestrzeń publiczna miast, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 231-243.

2010

Runge J., Żurek I., (red.) 2010, Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny, Katowice. [pobierz książke]

Kłosowski F., Runge J., 2010, Migracje ludnosci w miastach województwa śląskiego w latach 1977-2006, [w:] W. Świątkiewicz (red.), Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, Uniwersytet Śląski, Katowice, t. 1, s. 83-92. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Runge J., 2010, Tendencje lokalizacyjne budownictwa mieszkaniowego w miastach konurbacji katowickiej po 1945 roku a model urbanizacji, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 37-49.

Runge J., 2010, Przyczynowość w badaniach geograficznych – wybrane zagadnienia, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, PTG, Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 9-14

2009

Runge J., 2009, Katowice region in the light of the selected conceptions of social-economic transformations, Bulletin of Geography. Socio-economic series, Wyd. Naukowe UMK Toruń, no 11/2009, pp. 31-48. [pobierz artykuł]

2008

Runge A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf, Katowice.

Hibszer A., Petryszyn J., Runge J., 2008, Położenie, obszar i zadania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.), Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 9-15.

Runge J., 2008, Czynniki integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy, [w:] G. Gawron, B. Pactwa (red.), Czynniki integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy, s. 25-81.

Runge J., 2008, Miejskie rynki pracy w świetle lokalnych i regionalnych przemian społeczno-gosppodarczych województwa śląskiego, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 237-245.

Runge J., 2008, Population transformations in traditional economic regions of Central europe. Structural approach, Bulletin of Geography, UMK, Toruń, no 10/2009. pp. 63-74. [pobierz artykuł]

Runge J., 2008, Zmiany społeczno-ekonomiczne w regionie katowickim – próba ujęcia teoretycznego, [w:] D. Absalon, A. Hibszer (red.), Geograficzne aspekty antropopresji, Wyd. PTG, Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 99-103.

2007

Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. 2, UŚ, Katowice, ss. 668.

Runge A., Runge J., 2007, Główne kierunki rozwoju regionalnego obszaru województwa śląskiego w okresie powojennym, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s. 442-457.

Runge J., 2007, Problematyka miast w Polsce w latach 1994-2006 a stosowane metody i narzędzia badawcze, [w:] I. Jażdżewska (red.), XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 53-66.

Runge J., 2007, Region katowicki w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, [w:] P. Brezdeń, S. Grykień (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. IX: Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią – nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 263-271.

Runge J., 2007, Region tradycyjny Europy Środkowej i jego problemy w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, t II: Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, Akademia Świętokrzyska, Kielce, s. 15-25.

2006

Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, UŚ, Katowice ss. 668.

Kłosowski F., Runge J., 2006, Ekonomicko- společenské přemeny novych měst Slezského voivodstvi [w:] R. Prokop
(red.), Vyvojové promeny postsocialistickych mést Ostravského a Hornoslezského regionu v podminkach transformace, Nakladatelstvi Tilia, Senov u Ostravy, s. 157-192.

Runge J., 2006, Social transformation in Katowice region, Bulletin of Geography. Socio-economic series, UMK Toruń, s. 131-144.

Runge J., 2006, Trends of Regional Development in Śląskie voivodship in the period 1945-2005, [in:] A. Chemerys, J. Wendt (ed.), Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, Regional Institute of Public Administration, Lviv, s. 110-127.

Runge A., Runge J., 2006, Conditins of Regional Development of Moravian Silesian Province (the Czech Republic) and Silesian voivodship (Poland), [in:] T. Palmowski, Y. Matviyishyn (ed.), Problems of Regional Development in Border Regions of Ukraine and Poland, Regional Institute of Public Administration, Lviv, s, 169-189.

Runge A., Runge J., 2006, Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 509-521.

2005

Runge A., Runge J., 2005, Determinants of regional transformations in the area of Polish-Czech borderland (Silesian Province, Moravian-Silesian Province), [in:] Edited by T. Michalski, The Geographical Aspects of the Transformation Process in Central and East-Central Europe, University of Gdañsk, p. 32-41.

Runge J., 2005, Społeczny wymiar procesu transformacji tradycyjnych regionów gospodarczych, [w:] Red. A. Wahla, Transformačni procesy 1990-2005, Ostravská Univerzita v Ostravé, Prirodovédecká Fakulta, s. 57-70.

Runge J., 2005, Wypowiedź na temat geografii osadnictwa i ludności, [w:] Red. S. Liszewski, W. Maik, Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, nr 1, s. 81-88.

Runge J., 2005, Urbanizacja i jej konsekwencje w regionie katowickim – mity a rzeczywistość, [w:] Red. I. Jażdżewska, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 193-202.

2004

Runge J., 2004, Region jako pojęcie geograficzne, [w:] Red. T. Michalski, Region i edukacja regionalna – zarys problematyki, Wyd. Bernardinum, Pelpin, s. 32-41.

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2004, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i kraju morawsko-śląskiego oraz strategie jego rozwoju w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Slezský Sbornik, Opava, z. 4, s. 264-282

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2004, Territorial socio-economic system of borderland in the Silesian Region and Moravian-Silesian Region and strategies of its development in the period of political and economic transformation, Moravian Geographical Reports, Brno, vol. 12, no 2, 35-45

Runge J., 2004, Kraj morawsko-śląski (Czechy) i województwo śląskie (Polska) – szanse i zagrożenia w warunkach integracji europejskiej, [w:] Red. S. Ciok, D. Ilnicki, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VIII/1: Regionalny wymiar integracji europejskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 227-236

Runge J., 2004, Rynek pracy w miastach województwa śląskiego, [w:] Red. J. Słodczyk, Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 281-297.

2003

Runge J., red, 2003, Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2154.

Runge J., red, 2003, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136. 2003

Prokop R., Runge J., 2003, Identyfikacja składowych struktury przestrzenno-funkcjonalnej czesko-polskiego pogranicza na terenie Śląska Cieszyńskiego i przyległych północno-wschodnich Moraw, [w:] Red. J. Runge, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136, s. 221-233.

Prokop R., Runge J., 2003, Podsumowanie, [w:] Red. J. Runge, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136, s. 287-298.

Runge A., Runge J., 2003, Demographic transformations of the largest towns of Silesian province, [in:] Ed. J. Słodczyk, W. Hasiñski, Transformation of the social and economic structure of the Silesia region, Opole University, Series: Economic and Environmental Studies, No 5/2003, 179-194.

Runge A., Runge J., 2003, Ład przestrzenny a ład społeczny w miastach województwa śląskiego – wybrane zagadnienia, [w:] Red. T. Ślęzak, Z. Zioło, Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, z. 205, s. 141-156.

Runge J., 2003, Determinanty przemian społeczno-ekonomicznych regionu katowickiego, [w:] Red. I. Sagan, M. Czepczyński, Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Wyd. Bogucki, Poznań-Gdańsk, s. 245-252.

Runge J., 2003, Euroregion „Śląsk Cieszyński” jako złożony system społeczno-ekonomiczny pogranicza polsko-czeskiego, [w:] Red. J. Runge, Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2154, s. 13-22.

Runge J., 2003, Kierunki przemian demograficzno-społecznych w województwie śląskim, [w:] Red. E. Bednarska, Cz. Domański, Przemiany społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji – diagnoza i próba oceny, Wyd. GUS – Warszawa, Urząd Statystyczny – Łódź, Uniwersytet Łódzki, s. 23-36.

Runge J., 2003, Śląsk Cieszyński jako czesko-polski region przygraniczny, [w:] Red. J. Runge, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136, s. 13-27.

Runge J., 2003, Śląsk Cieszyński jako czesko-polski region przygraniczny, [w:] Red. J. Wódz, Regiony Polski, Wyd. Śląsk, Katowice, nr 1(5), s. 139-153.

Runge J., 2003, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2154, s. 9-10.

Runge J., 2003, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136, s. 7-10.

Runge J., Kłosowski F., Runge A., 2003, Conditions and trends of social-economic changes of Katowice region, Bulletin of Geography, Socio-economic series, Nicolaus Copernicus University, Toruń, no 2/2003, 85-102.

Runge J., 2003, Recenzja: G. Węcławowicz, 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej, [w:] Red. J. Wódz, Regiony Polski, Wyd. Śląsk, nr 1(5), s. 161-165.

2002

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2002, Poválečné strukturální promény nových mest moravskoslezského a hornoslezského příhraniči, Slezský Sbornik, Slezský Ústav, Opava, nr 1, s. 43-56.

Kłosowski F., Runge J., 2002, Migracje ludności w gminach wiejskich województwa śląskiego (lata 1977-1999), Biuletyn Geograficzny, Uniwersytet M. Kopernika, nr 1/2002, s. 77-86.

Kłosowski F., Runge J., 2002, Usługi w mieście przygranicznym na przykładzie Cieszyna, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe UŚ, Katowice, t. 25, s. 74-91.

Runge J., 2002, Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki przemian struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu katowickiego, [w:] Red. B. Namyślak, R. Kozieł, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VII: Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 49-64.

Runge A., Runge J., 2002, Wybrane tendencje przemian ludnościowych w największych miastach województwa śląskiego liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, [w:] Red. J. Słodczyk, Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 25-36.

2001

Kapała Z., Runge J., red, 2001, Zeszyty Chorzowskie, Wyd. Muzeum w Chorzowie, t. 5

Runge J., Kłosowski F., 2001, red, Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2013.

Kantor-Pietraga I., Pytel S., Runge J., 2001, Przejawy modernizacji społecznej mieszkańców Chorzowa, [w:] Red. Kapała, J. Runge, Zeszyty Chorzowskie, Wyd. Muzeum w Chorzowie, t. 5, s. 7-22.

Kantor-Pietraga I., Runge J., 2001, Przemiany ludnościowe i społeczno-ekonomiczne Sosnowca w latach 1975-1999, [w:] Red. K. Gołosz, Rocznik Sosnowiecki 2000, Miasto na koniec wieku, t. IX, Wyd. Muzeum w Sosnowcu, s. 109-125.

Kłosowski F., Runge J., 2001, Uwarunkowania i bariery przemian społeczno-ekonomicznych Chorzowa, [w:] Red. Z. Kapała, J. Runge, Zeszyty Chorzowskie, Wyd. Muzeum w Chorzowie, t. 5, s. 126-142.

Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 2001, Nowe miasta w przemianach społeczno-ekonomicznych województwa śląskiego i regionu ostrawsko-karwińskiego, [w:] Red. I. Jażdżewska, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II), Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 23-32.

Runge J., 2001, Problemy ludnościowe regionu katowickiego w świetle ogólnopolskich przemian społeczno-demograficznych, [w:] Red. B. Kortus, Człowiek i przestrzeń, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 71-78. [5 pkt.]

Runge J., 2001, Rynek pracy Cieszyna w świetle badań ankietowych, [w:] Red. J. Runge, F. Kłosowski, Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2013, s. 169-188.

Runge J., 2001, Wybrane procesy i struktury demograficzno-społeczne polskiej części Śląska Cieszyńskiego, [w:] Red. J. Runge, F. Kłosowski, Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2013, s. 38-61.

Runge J., Kłosowski F., 2001, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, F. Kłosowski, Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2013, s. 7-12.

Kłosowski F., Runge J., 2000, Przekształcenia przestrzeni miasta socjalistycznego na przykładzie Tychów, [w:] Red. I. Jażdżewska, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Uniwersytet Łódź, s. 161-164. [pkt 1; afiliacja]

Kłosowski F., Runge J., 2001, Miasto socjalistyczne w procesie transformacji społeczno-ekonomicznej. Casus Tychy, [w:] Red. J. Prášek, :] Sbornik referátu z mezinárodni vedecké konference: „Zmeny geografického prostredi v pohranicnich oblastech ostravského a hornoslezského regionu”, 17-18.05.2001, Ostrava, s. 146-151. [1 pkt]

Kłosowski F., Runge J., 2001, Współpraca w badaniach społeczno-ekonomicznych pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie kraju morawsko-śląskiego i województwa śląskiego, [w:] Red. A. Wahla, V. Lednický, V, Janečková, Sbornik z mezinárodni konference: Euroregionálni přeshranični spolupráce na česko-polské hranici, 25-26.10.2001, Ostravská Univerzita, Ostrava, s. 30-32.

2000

Runge J., 2000, Tendencje przemian społeczno-demograficznych w miastach województwa śląskiego, [w:] red. J. Słodczyk, Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 69-80.

Runge J., Kłosowski F, 2000, Migracje ludności miast województwa śląskiego w latach 1977-1997, [w:] Red. D. Szymańska, Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń, s. 121-133.

Runge J., Kłosowski F, 2000, Migration of the Population of the Katowice Province in the Period 1977-1997, Polish Population Review, Central Statistical Office, Warsaw, s. 110-118.

Runge J., 2000, Region i pojęcia pokrewne w geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Red. M. Ciechocińska, Z badań nad problemami współpracy transgranicznej: Podlasie w warunkach transformacji systemowej, Akademia Podlaska, Siedlce, s. 65-78.

1999

Kantor-Pietraga I., Runge J., 1999, Problemy społeczno-ekonomiczne miast granicznych w świadomości ich mieszkańców, Slezsky Sbornik, Slezsky Ustav SZM v Opave, z. 3-4, s. 227-240.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Podziały obszaru województwa katowickiego a kształtowanie się zróżnicowań demograficzno-społecznych, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 3-4, s. 319-335.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Prognoza przemian demograficzno-społecznych w regionie, [w:] Red. M. S. Szczepański, W. Łuszczuk, K. Tausz, Tornister i restrukturyzacja. System oświaty jako czynnik modernizacji województwa katowickiego (i śląskiego), Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 168-177.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Prognoza zmian zaludnienia miast woj. śląskiego do 2020r., Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, nr 5, s. 29-43.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Przestrzenna dostępność szkół w regionie katowickim, [w:] Red. M. S. Szczepański, W. Łuszczuk, K. Tausz, Tornister i restrukturyzacja. System oświaty jako czynnik modernizacji województwa katowickiego (i śląskiego), Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 97-108.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Przestrzeń miejska Tychów a cykl życia mieszkańców, [w:] red. M.S. Szczepański, Tychy. Integracja - społeczność lokalna - rodzina miejska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Seria: Prace Naukowe i Konferencyjne, s. 187-200.

Radosz J., Runge J., 1999, Przemiany społeczno-gospodarcze Świętochłowic po roku 1945, Rocznik Świętochłowicki, Wyd. Muzeum Miejskie, Świętochłowice, t. 1, s. 42-69.

Runge J., 1999, Ludność, [w:] Red. A. Szajnowska-Wysocka, Studium wiedzy o regionie śląskim, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 1755, s. 15-49.

Runge J., 1999, Osadnictwo, [w:] Red. A. Szajnowska-Wysocka, Studium wiedzy o regionie śląskim, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 1755, s. 51-83.

Runge J., 1999, Podstawowe uwarunkowania przemian struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu katowickiego w procesie zmian systemu gospodarowania w Polsce po 1989 roku, [w:] Red. Z. Zioło, Problemy przemian układów regionalnych, cz. II, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, nr 3/1999, s. 17-36.

Runge J., 1999, Tendencje przemiam ludnościowych obszaru województwa śląskiego w latach 90., [w:] Red. R. Orłowski, z. Zioło, Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyd. Polihymnia, Zamość, s. 135-145.

Runge J., Paszkowski M., 1999, Zastosowania metod ilościowych w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w latach 1984-1997, [w:] Red. B. Domański, W. Widacki, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t IV: Geografia u progu trzeciego tysiąclecia, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 255-273.

Kantor-Pietraga I., Runge J., 1999, Wybrane aspekty przestrzennego zróżnicowania stanu świadomości społeczno-ekonomicznej mieszkańców czeskiego i polskiego Cieszyna, [w:] Red. J. Pełka-Gościniak, M. Rzętała, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego: "Górnośląsko-Ostrawski Region Przemysłowy: wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska", 6-7 maja 1999r, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 99-104.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Usługi w przestrzeni miejskiej na przykładzie Cieszyna, [w:] Red. J. Kaczmarek, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 21-129.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Uwarunkowania działalności systemu oświaty regionu katowickiego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Red. J. Pełka-Gościniak, M. Rzętała, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego: "Górnośląsko-Ostrawski Region Przemysłowy: wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska", 6-7 maja 1999r, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 105-111.

Runge J., 1999, Region, regionalizacja oraz świadomość i tożsamość regionalna w świetle badań geograficznych, [w:] Red. A. Matczak, Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby, Materiały z konferencji naukowej, Łódź, 2 czerwca 1998r, s. 31-39.

Runge J., 1999, Tendencje przemian ludnościowych w województwie śląskim, [w:] Red. M. Rzętała, Interakcja człowiek - środowisko w badaniach geograficznych. Obchody XXV-lecia działalności SKNG UŚ, Sosnowiec 14-16 kwietnia 1999r, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s.46-48.

Runge J., 1999, Transformacja społeczno-gospodarcza województw Polski południowej w latach 1975-1995, Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN, Oddział w Krakowie, t. XLI/2, lipiec-grudzień 1997r, Wyd. "Secesja", Kraków, s. 37-39.

Runge J., 1999, Recenzja: Red. R. Rauziński, 1998, Z badań nad rolą czynnika ludzkiego na Śląsku Opolskim (ludność, kwalifikacje, bezrobocie), Instytut Zarządzania Politechniki Opolskiej, Opole; Śląsk Opolski, PIN, Instytut Śląski w Opolu, nr 3 (36), s. 71-74.

Runge J., Szajnowska-Wysocka A., Vencalek J., 1999, Podsumowanie 20-letniej współpracy Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Ostrawskiego i Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Red. J. Pełka-Gościniak, M. Rzętała, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego: "Górnośląsko-Ostrawski Region Przemysłowy: wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska", 6-7 maja 1999r, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 20-30. [pkt 0,1; afiliacja]

1998

Runge J., 1998, Przemiany demograficzne w województwach Polski południowej w latach 1975-1995, [w:] Red. Z. Zioło, Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, cz. II, s. 43-58.

Runge J., 1998, Przemiany demograficzno-społeczne Chorzowa w latach 1945-1995, Zeszyty Chorzowskie, Muzeum w Chorzowie, t. II, s. 34-51.

Runge J., 1998, Ruchliwość przestrzenna ludności województwa katowickiego na tle przemian społeczno-ekonomicznych regionu, [w:] Red. D. Szymańska, Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, UMK Toruń, s. 215-229.

Runge J., 1998, Spatial mobility of population in the voivodship of the Katowice with respect to the socio-economic transformation in the region, Polish Population Review, Central Statistical Office, Warsaw, no 13, p. 119-130.

Runge J., 1998, Przemiany demograficzno-społeczne Chorzowa w latach 1945-1995, [w:] Materiały 47 Zjazdu PTG, Sosnowiec, 23-26 września 1998r, t. II: Referaty, komunikaty, postery, s. 260-261.

Dwucet K., Kłosowski F., Pukowska-Mitka M., Radosz J., Runge J., 1998, Procesy urbanizacyjno-przemysłowe i walory przyrodnicze północnego obrzeża konurbacji katowickiej. Sesja terenowa nr 4, Materiały 47 Zjazdu PTG, Sosnowiec, 23-26 września 1998r, t. III: Przewodnik sesji terenowych, s. 89-105.

1997

Runge J., 1997, Zmiany demograficzno-społeczne woj. katowickiego, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, nr 7, s. 69-80.

Kantor-Pietraga I., Runge J., 1997, Wewnątrzmiejskie zróżnicowania demograficzno-społeczne Tychów w latach 1978-1988, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe UŚ, Katowice, t. 21, s. 132-157.

Kłosowski F., Runge J., 1997, Pojęcie cyklu życia, a infrastruktura społeczno-ekonomiczna miasta Tychy, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe UŚ, Katowice, t. 21, s. 158-171.

Runge J., 1997, Tradycyjny rynek pracy województwa katowickiego w warunkach transformacji systemowej gospodarki polskiej, [w:] Red. W. Maik, D. Sokołowski, Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, UMK, Toruń, s. 95-103.

Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 1997, The spatial and functional structure of the Katowice voivodship (Poland) compared with the Ostrava-Karvina Industrial Region (Czech Republic), Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Prace Prirodovedecke Fakulty Ostravske Univerzity, Ostrava, vol. 167, Geografie-Geologie, t. 5, s. 169-190.

Runge J., 1997, Zróżnicowanie dynamiki przemian ludnościowych miast województwa katowickiego w latach 1975-1994, [w:] Sbornik referátu z mezinárodni vedecké konference nt. Zmeny geografického prostredi v pohranicnich oblastech ostravského a hornoslezského regionu, 3-4.04.1997, Ostrava, s. 149-155.

1996

Runge J., 1996, Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo UŚ, Katowice, nr 1592, ss. 216.

Runge J., (red), 1996, Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 106.

Runge J., red, 1996, Problemy rozwoju regionalnego, Materiały konferencji naukowej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 98. Runge J, 1996, Ponadregionalne oddziaływania rynku pracy województwa katowickiego, Geografia w Szkole, Warszawa, nr 1, s. 11-16.

Runge J., 1996, Rozwój demograficzny miasta - główne tendencje, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Wyd. Urząd Miasta Tychy, s. 169-174.

Runge J., 1996, Czynniki gospodarczego rozwoju, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Wyd. Urząd Miasta Tychy, s. 225-228.

Grygierczyk S., Runge J., 1996, Rolnictwo i leśnictwo, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Wyd. Urząd Miasta Tychy, s. 254-261.

Czaja S., Radosz J., Runge J., 1996, Przestrzenno-funkcjonalna struktura miasta, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Wyd. Urząd Miasta Tychy, s. 262-274.

Runge J., 1996, Tychy w regionie katowickim. Próba syntezy, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Wyd. Urząd Miasta Tychy, s. 365-377.

Runge J., 1996, Przemiany demograficzno-społeczne w woj. częstochowskim, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 11, s. 70-81.

Runge J., 1996, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 7-10.

Runge J., 1996, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, Problemy rozwoju regionalnego, Materiały konferencji, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 5-6.

Runge J., 1996, Tendencje przemian demograficzno-społecznych Szczyrku na tle województwa bielskiego w latach 1975-1993, [w:] Red. J. Runge, Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, Wydział Nauk Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 23-36.

Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 1996, Cechy struktury przestrzenno-funkcjonalnej województwa katowickiego i ostrawsko-karwińskiego regionu przemysłowego, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 3-4, s. 345-364.

Runge J., 1996, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, Problemy społeczne rozwoju regionalnego, Materiały konferencji naukowej nt. Problemy społeczne rozwoju regionalnego, 23 październik 1996r, Katowice, s. 5-6.

1995

Runge J., 1995, Bezrobocie w woj. katowickim, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 3, s. 31-36.

Runge J., 1995, Delimitacja przestrzeni demograficzno-społecznej Katowic, Silesia Superior, Śląskie Zeszyty Humanistyczne, Katowice, t II, s. 25-43.

Runge J., 1995, Rynek pracy województwa katowickiego - demograficzno-społeczne aspekty funkcjonowania, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, Łódź, vol. 19, s. 43-62.

Runge J., 1995, Tradycyjny rynek pracy województwa katowickiego w warunkach transformacji systemowej gospodarki polskiej, Materiały 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24-27. 08.1995r, Toruń, s. 333-335.

Runge J., 1995, Recenzja: E.Z. Zdrojewski, 1994, Zarys geografii osadnictwa. Przewodnik do ćwiczeń, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, ss. 149;

Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 3-4, s. 404-405.

Runge J., 1995, Niektóre tendencje przemian demograficzno-społecznych struktury regionalnej południowej Polski [w:], Materiały XI Międzynarodowego Kolokwium Demograficznego nt. "Nowe problemy demograficzno-społeczne i infrastrukturalne na obszarze pogranicza polsko-czeskiego", 28-29.11.1995r, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, s. 79-84.

1994

Runge J., 1994, Elementy rynku pracy Polski południowej, Wiadomości Statystyczne, GUS. Warszawa, z. 8 , s. 23-27.

Runge J., 1994, Przemiany urbanizacyjn Polsce południowej, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 9, s. 28-33.

Runge J., 1994, Rynek pracy gminy Krupski Młyn w świetle lokalnych i regionalnych tendencji przemian demograficzno-społecznych oraz opinii mieszkańców i pracowników Zakładu Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg", Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, t. 2, s. 91-105.

Runge J., 1994, Socio-demographical problems of the Katowice province in Poland, De aardrijkskunde, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, vol. 1, s. 5-18.

Runge J., 1994, Granice Śląska [mapa-aneks], (w:), W. Błasiak, T. Nawrocki, M.S. Szczepański, Górny Śląsk 2005. Scenariusz restrukturyzacji, Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice, s. 16-17.

Runge J., 1994, The boundaries of Silesia [mapa-aneks], (w:) W. Błasiak, T. Nawrocki, M.S. Szczepañski, Upper Silesia 2005. The Restructuring Scenario, [in:] K. Wódz (ed.), Transformation of old Industrial Regions as a Sociological Problem, Wyd. Śląsk, Katowice, s. 338-339.

Runge J., 1994, Elementy demograficzno-społecznych przeobrażeń obszarów centralnych oraz peryferii konurbacji katowickiej i rybnickiej na tle wybranych cech regionalnego rynku pracy województwa katowickiego, (w:) Red. J. Kaczmarek, Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, Materiały VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 63-68.

1993

Runge J., 1993, Regionalny rynek pracy, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 1, s. 19-22.

Runge J., 1993, Regionalny rynek pracy - bezrobocie w województwie katowickim, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 2, s. 28-32.

Runge J., 1993, Główne kierunki przeobrażeń demograficzno-społecznych w województwie katowickim w latach 1975-1990, Geografia w Szkole, Warszawa, z. 2, s. 67-75.

Pirożnik I., Runge J., 1993, Przestrzenne aspekty urbanizacji i czynniki rozwoju demograficznego miast Białorusi, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe UŚ Katowice, t. 17, s. 70-87.

Runge J., 1993, Wybrane aspekty urbanizacji gmin województwa katowickiego, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 17, s. 88-99.

Runge J., 1993, Tendencje przemian demograficzno-społecznych województwa katowickiego, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 9, s. 27-33.

Runge J., 1993, Elementy struktury przestrzenno-funkcjonalnej rynku pracy województwa katowickiego, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 12, s. 10-14.

Radosz J., Runge J., 1993, Diagnoza i prognoza zachowań systemu społeczno-ekonomicznego Świętochłowic metodą analizy scenariuszowej, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe UŚ, Katowice, t. 18, s. 124-139.

Runge J., 1993, Tendencje przemian społeczno-demograficznych Tych na tle procesu industrializacji województwa katowickiego, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy. Problemy miasta i perspektywy ich rozwiązywania, Materiały seminarium 8-9 maja 1992r, Wyd. Rada Miejska i Zarząd Gminy Tychy, s. 77-87.

Runge J., 1993, Recenzja: T. Gocał, W. Rakowski, 1991, Delimitacja regionów i subregionów migracyjnych w zakresie dojazdów do pracy, SGPIS, Warszawa, Monografie i Opracowania, 332, ss. 162;

Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1, s. 95-96.

Runge J., 1993, Wybrane problemy rynku pracy województwa katowickiego, Materiały 42 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, 27-30. 06.1993, Kielce, s. 157-158.

Runge J., 1993, Przestrzenno-strukturalne tendencje przemian demograficzno-społecznych w obszarze konurbacji rybnickiej w latach 1975-1992, Sbornik referátu z cesko-polské vedecké konference nt. Zmeny geografického prostredi v pohranicnich oblastech Ostravského a Hornoslezského Regionu, 21-22. rijna 1993, Frydek-Mistek, Ostravska Univerzita, Ostrava, s. 122-127.

Runge J., 1993, Cechy przemian demograficzno-społecznych Tychów w latach 1939-1992, Sbornik referatu 10. Severomoravského Demografického Kolokvia, Frydek-Mistek, s. 235-241.

Runge J., 1993, Lokalny rynek pracy na przykładzie wybranych miast Zagłębia Dąbrowskiego, Materiały konferencji nt. Problematyka lokalnych systemów osadniczych, UMK Toruń, red. naukowy W. Maik, s. 76-86.

Runge J., 1993, The boundaries of Silesia [mapa-aneks], (w:) M.S. Szczepañski, (red.), Dilemmas of Regionalism and the Region of Dilemmas. The Case of Upper Silesia, Uniwersytet Śląski, s. 8/9.

Runge J., 1993, Recenzja: S.Mynarski (red), 1992, Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa, ss. 250; Przegląd Geograficzny, Warszawa, z. 3-4, s. 462-463.

1992

Runge J., 1992, Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych, Skrypt Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, nr 469, ss. 140.

Kłosowski F., Runge J., 1992, Dostępność przestrzenna placówek infrastruktury kultury w wybranych miastach województwa katowickiego, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, t. 16. s. 149-160.

Kaszowska B., Pukowska-Mitka M., Runge J., 1992, Wybrane aspekty r ozwoju układu osadniczego woj. katowickiego w latach 1885- 1982, Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, UŚ Sosnowiec, z. 1, s. 79-93.

Runge J., 1992, Spatial, socio-demographic and economic problems of the Katowice voivodship in Poland, The European Geographer, Lisboa, vol. 5/6, s. 49-55.

Runge J., 1992, Skąd się wzięli tyszanie ? Echo, Tychy, nr 15 [8-14.IV], s. 3.

Runge J., 1992, Ekspansja i co z niej wynikło, Echo, Tychy, nr 17, [22-28.IV], s. 6.

Runge J., 1992, Tendencje przemian społeczno-demograficznych Tych na tle procesu industrializacji województwa katowickiego, Materiały Seminarium "Tychy - problemy miasta i perspektywy ich rozwiązania", red. naukowy M.S. Szczepański, 8-9 maja 1992, Tychy, s. 51-63.

Hibszer A., Runge J., 1992, Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ w latach 1974-1989, Sprawozdanie z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 4, s. 4-7.

Runge J., Rzętała M., 1992, Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ w latach 1987-1991, Sprawozdanie z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 4, s. 8-13.

Runge J., 1992, Główne tendencje przemian demograficzno-społecznych regionu katowickiego w latach 1975-1990, Materiały 41 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, 26-29.06.1992, Kraków, s. 165-167.

Paszkowska M., Runge J., 1992, Rozwój układu osadniczego obszaru województwa katowickiego w XIX i XX wieku - wybrane zagadnienia, Materiały 41 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, 26-29.06.1992, Kraków, s. 162-163.

Runge J., 1992, Charakterystyka lokalnych rynków pracy województwa katowickiego - przykład analizy empirycznej, Sbornik referátu 9. Severomoravského Demografického Kolokvia, Bruntal-Opole, s. 166-175.

1991

Runge J., 1991, Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, nr 1198, ss. 86.

Niefiodowa T., Trzejwisz A., Runge J., 1991, Donbas na tle innych starych regionów górniczo-hutniczych Europy, Geografia w Szkole, Warszawa, z. 2, s. 93-100.

Runge J., 1991, Regionalne i lokalne rynki pracy jako zagadnienie badawcze geografii społecznej - na przykładzie województwa katowickiego, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego nt. "Człowiek i jego środowisko w Górnośląsko-Ostrawskim Regionie Przemysłowym, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 91-95.

Runge J., 1991, Emigracja zagraniczna ludności województwa katowickiego w latach 1976-1988, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1-2, s. 98-101.

Runge J., 1991, Demograficzno-społeczne uwarunkowania przemian regionalnego rynku pracy województwa katowickiego, Sbornik referátu 8. Severomoravského Demografického Kolokvia, Vsetin, s. 121-127.

Runge J., 1991, Wewnątrzmiejskie zróżnicowania społeczno-ekonomiczne Tych na tle zmian struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta w latach 1975-1990, Materiały 40 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Gdańsk, 30.08-1.09.1991, s. 84-85.

1990

Runge J., 1990, Ekonomiko-gieograficzeskije metody izuczenija mikromasztabnych jawlenij i processow, Ekonomiczeskaja Gieografija, Kijewskij Uniwersitet, Kijów, t. 42, s. 18-21.

Runge J., 1990, Dynamika ludności i zatrudnienia w Polsce w latach 1975-1985, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1, s. 21-30.

Magda K., Runge J., 1990, Demograficzno-społeczne aspekty rozwoju miast województwa katowickiego w latach 1975-1986, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 14, s. 136-162.

Runge J., 1990, Recenzja: J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, 1988, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno- ekonomicznych, PWN, Warszawa, ss. 162; Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1, s. 83-84.

Runge J., 1990, Przeobrażenia demograficzno-społeczne gmin województwa katowickiego w latach 1977-1988, Sbornik refer tu 7. Severomoravského Demografického Kolokvia, Olomouc, s. 84-91.

Runge J., 1990, Recenzja: A. Wahla, 1988, Geografie vzdelani obyvatelstva, Spisy Pedagogické Fakulty v Ostravé, Sv 64, Státni Pedagogické Nakladatelstvi, Praha, ss. 189; Geografia w Szkole, z. 5, s. 283-284.

1989

Runge J., Zadrożny T., 1989, Delimitacja konurbacji katowickiej, (w:) Z. Rykiel (red), Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim, Prace Geograficzne IG i PZ PAN, Ossolineum, Wrocław, nr 151, s. 23-28.

Magda K., Runge J., 1989, Wpływ Huty Katowice na przemiany demograficzno-społeczne Dąbrowy Górniczej, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1, s. 31-41.

Pirożnik I., Runge J., 1989, Socjalno-ekonomiczeskaja i territorialnaja struktura katowickogo wojewodztwa PNR, Wiestnik Biełoruskogo Gosudarstwiennogo Uniwersiteta, Mińsk. serija 2 (Chimija, Biołogija, Geografija), nr 2, s. 66-70.

Runge J., 1989, Zatrudnienie w województwie katowickim a wybrane cechy demograficzno-społeczne w latach 1975-1984, Geografia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 13, s. 48-61.

Runge J., 1989, Recenzja: J. Vencalek, 1987, Mechanicky pohyb obyvatelstva v Ostravsk Prumyslove Oblasti, Spisy Pedagogicke Fakulty v Ostrave, Sv 61, ss. 129; Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1, s. 99-101.

1988

Runge J., 1988, Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy dla miast województwa katowickiego w latach 1973 i 1978, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 11, s. 101-118.

Runge J., Stieczenko D., 1988, Analiza wybranych wskaźników rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i ich zastosowanie do wyznaczania regionów, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 12, s. 84-99.

1987

Runge J., 1987, Struktura zatrudnienia w województwie katowickim w latach 1971-1981. Wybrane problemy, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 10, s. 135-159.

Runge J., Hibszer A., 1987, Działalność SKNG UŚ w latach 1982-1986, Sprawozdanie z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 3, s. 3-5.

Runge J., Serwin E., 1987, Działalność sekcji ekonomicznej SKNG UŚ w latach 1983-1986, Sprawozdanie z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 3, s. 5-7.

Runge J., Zadrożny T., 1987, Sprawozdanie z konferencji "Nauki geograficzne wobec potrzeb praktyki", Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. ... , s. 115-116.

Runge J., Zadrożny T., 1987, Struktura społeczno-ekonomiczna województwa katowickiego, Przegląd Geograficzny, Warszawa, z. 1-2, s. 81-94.

1986

Runge J., Surmacz A., 1986, Komunikacja kolejowa na obszarze województwa katowickiego w latach 1880 i 1980. Analiza sieci i układu hierarchicznego, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 9, s. 117-131.

1984

Runge J., 1984, Problemy struktury zatrudnienia w województwie katowickim w latach 1976-1979, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 8, s. 112-129

1983

Runge J., 1983, Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w latach 1975-1979 w oparciu o modele przesunięć S. Dunna, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 7, s. 132-155.

1982

Runge J., 1982, Infrastruktura przestrzenna w geografii społeczno-ekonomicznej, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 6, s. 163-172.

Runge J., 1982, Na marginesie artykułu S. Dziadka, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 2, s. 213-215.

Runge J., 1982, O konurbacji górnośląskiej i kilku innych kwestiach, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 3-4, s. 330-332.

1981

Runge J., Szajnowska A., 1981, Ruch zatrudnionych w województwie katowickim, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 5, Katowice, s. 117-139.

1980

Pukowska-Mitka M., Runge J., 1980, Dojazdy do pracy w Hucie "Katowice" w latach 1976-1977, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 3, s. 1-12 (do użytku służbowego).

Degórski A., Runge J., 1980, Z historii działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego, Sprawozdania z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 1, s. 4-6.

Runge J., 1980, Obóz naukowy "Huta Katowice" - 1976/1977", Sprawozdania z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 1, s. 15-16.