ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2020

Krzysztofik R., Dulias R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., 2020, Paths of urban planning in a post-mining area. A case study of a former sandpit in southern Poland, Land Use Policy, 99, 104801. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104801 [pobierz artykuł]

Dragan W., Gierczak D., 2020, Former border railway stations in Central and Eastern Europe: revitalization of a problematic cultural heritage in Poland, Journal of Tourism and Cultural Change, DOI: 10.1080/14766825.2020.1743711 [pobierz artykuł]

2019

Dragan W., Dymitrow M., Krzysztofik R., 2019, Between History, Politics and Economy: The Problematic Heritage of Former Border Railway Stations in Poland, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 161, 229–250. DOI: 10.1553/moegg161s229 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

2018

Dragan W., 2018, Układ przestrzenny Zbąszynka w świetle koncepcji miasta-ogrodu/ The spatial layout of Zbąszynek in terms of the garden city concept, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego/ Dissertations Of Cultural Landscape Commission, No. 39 (1), 153–172.

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633. [pobierz artykuł]

2017

Dragan W., 2017, Development of the urban space surrounding selected railway stations in Poland, Environmental & Socio-economic Studies, 5 (4), 57-65. DOI: 10.1515/environ-2017-0020. [pobierz artykuł]

Dragan W., 2017, Odrębność osiedla robotniczego jako jednostki mieszkaniowej miasta – przykład Rudy Śląskiej, [w:] J. Szlachta, P. Legutko-Kobus (red.), Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN t. CLXXVIII, Warszawa, s. 133-150.

Dragan W., 2017, Perspektywy przekształceń funkcji obiektów i terenów pokolejowych jako szansy rozwoju dawnych ośrodków kolejowych na przykładzie Nowych Skalmierzyc i Sosnowca Maczek, Biuletyn KPZK PAN, z. 266, 105-124.

2016

Dragan W., 2016, Changes in Spatial Development in the Czarna Przemsza Valley on the Stretch from the Brynica Estuary to the Connection with the Biała Przemsza, from the 18th Century to Modern times, Historyka. Studia Metodologiczne, T. 46, 169-185.

Dragan W., 2016, Ewolucja krajobrazu miejskiego w strefie oddziaływania transportu kolejowego w wybranych miastach konurbacji katowickiej, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 43, s. 83-91.

Dragan W., 2016, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 184.

Dragan W., 2016, Użyteczność źródeł pisanych i ikonograficznych w badaniach nad historią przestrzeni miejskiej (na przykładzie Mysłowic), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, vol. 26, s. 81-96.

Dragan W., 2016, Wpływ lokalizacji dworca kolejowego na kształtowanie się przestrzeni miejskiej wybranych miast lokalizacyjnych Górnego Śląską, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 7, Uniwersytet Śląski, PTG Oddz. Katowicki, Sosnowiec, s. 145-156.

Lach T., Dragan W., Parusel T., 2016, Selected aspects of human impact influencing on forest cover in the Polish part of the Beskid Żywiecki Mts., [w:] Aniśkiewicz P, Olejniczak M. (red.), Interdyscyplinarność w naukach o Ziemi. Studia przypadków tom 2/ Interdisciplinarity in Geosciences. Case Studies vol. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 59-70.

2015

Dragan W., 2015, Audyt miejski w procesie rewitalizacji dzielnic staromiejskich (na przykładzie Mysłowic), Studia Miejskie, t. 17, s. 119-132.

Dragan W., 2015, Międzynarodowa ranga Mysłowic w 1913 r. jako wyraz centralnych funkcji granicznych, Studia Miejskie, t. 18, s. 159-170.

Dragan W., 2015, Rozwój, znaczenie oraz degradacja infrastruktury kolejowej – przykład Mysłowic, [w:] Sitek S. (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze z geografii społeczno-ekonomicznej, z. 6, PTG Oddział Katowicki, s. 127-141.

Dragan W., 2015, The influence of railways on spatial layouts of settlements in North-Eastern Poland, Environmental & Socio-economic Studies, 3(4), s. 66-76.

Dragan W., 2015, Zastosowanie audytu miejskiego do oceny zagospodarowania przestrzennego dawnego osiedla kolejarskiego na przykładzie Sosnowca Maczek, Prace Geograficzne, z. 142, s. 77-88.

Dragan W., Chmielewska M., 2015, Restituted towns in the face of 21st-century demographic changes / Miasta restytuowane w obliczu przemian demograficznych w XXI wieku, [w:] Krzysztofik, R., & Dymitrow, M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, s. 273-293.

2014

Dragan W., 2014, Przemiany struktury przestrzennej miast w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych – Nowe Miasto w Mysłowicach, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, Vol. VII, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, s. 81-94.

Dragan W., Parusel T., 2014, Przemiany struktury funkcjonalnej Nowego Miasta w Mysłowicach w 1913 r. i 2013 r. w świetle materiałów kartograficznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 223-238.

Lach T., Dragan W., Parusel T., 2014, Presja turystyczna w Beskidzie Żywieckim w kontekście potrzeby zrównoważonego rozwoju obszarów górskich, Problemy Ekologii Krajobrazu: Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, t. 37, Biała Podlaska s. 165-168.

Runge J., Dragan W., 2014, Funkcja miejsca w kontekście lokalizacji przestrzeni centralnej miasta na przykładzie Mysłowic, [w:] Red. A. Richling, Ł Zucki, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXXVII: Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, Polska Asocjacja Krajobrazu, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska, s. 51-58.

Krzysztofik R., Spórna T., Dragan W., 2014, Zmiany i rozwój przestrzeni w geograficznie centralnej części Sosnowca. Studium przestrzenno-dynamiczne, [w:] Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów, Krzysztofik R., Spórna T., Kantor-Pietraga I. (red.), WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 71-116.

Parusel T., Kowalczyk A., Banaszek J., Dragan W., 2014, The applying of GIS in identification of structural-functional units at urban areas (Mysłowice town case study, Silesian Upland), [in:] International Conference on Environmental Engineering (ICEE) Selected papers, Cygas D. and Tollazzi T. (eds), Vilnius Gediminas Technical University Press “Technical”, Vilnius, Lithuania, DOI: 10.3846/enviro.2014.138.

Dragan W., 2014, Przemiany struktury przestrzennej miast w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych – Nowe Miasto w Mysłowicach, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 170, Studia Geographica, 7, s. 77-90.

Dragan W., 2014, Specyfika lokalizacji nowych inwestycji mieszkaniowych w mieście postindustrialnym (przypadek Chorzowa), [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, nr 15, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 9-20.

Dragan W., Parusel T., 2014, Przemiany struktury funkcjonalnej Nowego Miasta w Mysłowicach w 1913 r. i 2013 r. w świetle materiałów kartograficznych, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, s. 223-238.

Krzysztofik R., Dragan W., Gierczak D., 2014, Genesis and development of the spatial structures in former border railway centers Mysłowice – Szczakowa – Granica (Maczki), Poland, [w:] Environmental & Socio-Economics Studies, vol. 2, 1, s. 35-44.

Dragan W., Spórna T., 2014, Trójkąt Trzech Cesarzy, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Kaczmarek R. (red)., Instytut Badań Regionalnych, Katowice. Spórna T., Dragan W., 2014, Górnośląski Okręg Przemysłowy, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Kaczmarek R. (red)., Instytut Badań Regionalnych, Katowice.

2013

Dragan W., 2013, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Rynku w Mysłowicach od feudalizmu po współczesność [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sitek S. (red.), z. 5, PTG Oddział Katowicki, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 207-220.

Spórna T., Dragan W., 2013, Inwentaryzacja urbanistyczna osiedli mieszkaniowych na obszarze centralnej części Sosnowca w 2012 r., [w:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J. (red.), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 237-249.

Dragan W., 2013, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Mysłowic w latach 1990-2012, [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, nr 14, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 16-29.

Spórna T., Dragan W., 2013, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centralnej części Sosnowca w latach 1993-2012, [w:] Acta Geographica Silesiana, nr 13, WNoZ Uniwersytet Śląski, s. 71-86.

2012

Dragan W., 2012, Konsekwencje eksploatacji górniczej na obszarze Bytomia [w:] Przemiany przestrzenne oraz społeczne Bytomia i jego centrum. Studia i materiały, Kantor-Pietraga I., Machowski R. (red.), WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 43-60.

Dragan W., 2012, Problem demograficznego kurczenia się miast na przykładzie Mysłowic [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sitek S. (red.), z. 4, PTG Oddział Katowicki, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 33-45.