ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2019

Mihaylov V., Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., 2019, Paths of Evolution of Territorial Identity. The Case of Former Towns in the Katowice Conurbation, Geographica Pannonica, 23(3), pp. 173–184. DOI:10.5937/gp23-22018 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Mihaylov V., Runge J., 2019, Identifikatsii czeloweka. Territorial’nye obszcztnosti i sotsial’noe prostranstwo. Opyt kontseptualizatsii, Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 1, 5262.

2018

Mihaylov V., Sala S., 2018, Subnational identities in the context of the changing internal geopolitics. The case of post-revolutionary Ukraine, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 39, 79–96. [pobierz artykuł]

Mihaylov V., 2018, Warna i Burgas. Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej największych ośrodków nadmorskich Bułgarii, Acta Geographica Silesiana, 12/3 (31), s. 516. [pobierz artykuł]

Mihaylov V., Runge J., 2018, Potencjał aplikacyjny badań nad tożsamością terytorialną, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 43, s. 53–70. [pobierz artykuł]

2017

Mihaylov V., 2017, Polska. Przestrzenna kultura i kultura przestrzeni, Wydaw. Paradigma, Sofia, 214 s.

Mihaylov V., 2017, Geografia klasyczna w czasach postprawdy. Artykuł polemiczny, Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2(14), s. 96-116. [pobierz artykuł]

2015

Mihaylov V., 2015, Bałkany w obliczu geopolityki tureckiego neoosmanizmu, [w:] S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, t. 6, WNoZ UŚ, PTG, Sosnowiec, s. 2134.

Mihaylov V., 2015, Wyobrażona Europa i wyobrażona Sarmacjaod geologii do ideologii (tekst polemiczny), Przegląd Geopolityczny, t. 12, s. 187201. [pobierz artykuł]

Sala S., Mihaylov V., I. Zinko, 2015, Nowe paradygmaty rozwoju społeczno-gospodarczego jako wyzwanie dla statystyki. Wybrane zagadnienia i wskaźniki, Miscellanea Oeconomicae, nr 4, 175186. [pobierz artykuł]

2014

Mihaylov V. (Ed.), 2014, Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe, Institute of Geopolitics, Częstochowa, s. 364. [pobierz książke]

Mihaylov V., 2014, Closing remarks, In: V. Mihaylov (Ed.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe, Institute of Geopolitics, Częstochowa, pp. 356358.

Mihaylov V., 2014, Consciousness and Identity of the Human Communities in a Geospatial Dimension: An Interdisciplinary Sphere of Developing Ideas, Approaches and Research Perspectives, In: Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe (Edited by V. Mihaylov), Institute of Geopolitics, Częstochowa, pp. 1934.

Mihaylov V., 2014, Rola pomników wdzięczności w kszałtowaniu miejskiego krajobrazu kulturowego (na przykładzie miasta Wracy), Problemy geografii, nr 3-4, s. 165182. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2014, Territorial Consciousness as an Identity Component of the National and Ethnic Communities, In: Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe (Edited by V. Mihaylov), Institute of Geopolitics, Częstochowa, pp. 97119.

Sala S., Mihaylov V., Zinko I., 2014, Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw, Przegląd Geopolityczny, nr 9, s. 133151. [pobierz artykuł]

2013

Jovanović V., Mihaylov V., 2013, Geopolityczne i kulturowe tendencje w rozwoju Serbii na tle Słowiańszczyzny Południowej, Noviny Slawia, nr 3, Instytut Filologii Słowiańskiej US, Sosnowiec, s. 3138.

Mihaiłow W., 2013, O europejskiej tożsamości i anachronizmach w dialogu między europejskim wschodem a zachodem, [w]: Europa od Atlantyku do Pacyfiku. Europejska myśl integracyjna po 2004 roku (Redakcja Naukowa A. Meller, L. Sykulski), Instytut Geopolityki, Częstochowa, s. 91117.

Mihaylov V., 2013, Bałkany jako przestrzeń problematycznej ponadnarodowej tożsamości, Geografia kulturowa i humanistyczna, nr 4, s. 140152. (w j. rosyjskim) [pobierz artykuł]

Mihaylov V., 2013, M. Grčić, Geografija religija. Geographia Polonica, 86(2), pp.175177. [pobierz artykuł]

Mihaylov V., 2013, Obraz turystyczny Bałkanów w Polsce. Conference „The Problems and Practice in the Development of Tourismology”, Belgrade, 30.11 – 1.12.2012. (w j. serbskim)

Mihaylov V., 2013, Terytorium etniczne i historyczne jako przedmiot nauki i mitologii (na przykładach z Europy środkowej i Południowo-Wschodniej), [w:] S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, nr 5, WNoZ UŚ, PTG, Sosnowiec, s. 1932.

Mihaylov V., 2013, Zmiany w liczbie ludności dużych miast w post-socjalistycznych krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Problemy geografii, nr 1-2, s. 2950. (w j. bułgarskim)

2012

Mihaylov V., 2012, Cywilizacyjna geopolitykadialog czy konfrontacja?, Geopolityka & Geostrategia, 1. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2012, Cywilizacyjna geopolityka. Podstawy ideowo-teoretyczne, Wydaw. Media group, Vratsa-Sofia, s. 304.

Mihaylov V., 2012, Czynnik cywilizacyjny w modelach geopolitycznej organizacji świata, Stosunki międzynarodowe, nr 4-5, Sofia, s. 99120 (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2012, Polemika z artykulem: Europejskie „getta“ imigracyjne – nieodwracalna zmiana w miastach Europy, Problemy geografii, nr 3-4, s. 168174.

2011

Mihaylov V., 2011, Contemporary trends in the demographic and socio-economic development of the cities in Bulgaria. A geographical review, Demografija, Faculty of Geography, University of Belgrade, vol. 8, pp. 4362.

Mihaylov V., 2011, Geopolityczne położenie Serbii w warunkach postjugoslowiańskiej transformacji, Przegląd Geopolityczny, nr 4, s. 5974.

Mihaylov V., 2011, O globalizacji świata i idei o „końcu geografii: tezy i kontratezy, Problemy geografii, nr 3, s. 23-38. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2011, Państwa i narody bałkańskie w świadomości geopolitycznej Rosji. Rosja w świadomości geopolitycznej państw i narodów bałkańskich, Przegląd Geopolityczny, nr 2, s. 7792.

Mihaylov V., 2011, The Medium-Sized Towns in Bulgaria: The Difficult Way to Their Adjustment to Conditions of Post-Socialist Development, In: A. Runge, A. Kuczabsky (ed.), Socio-economic and demographic problems in the development of The Medium-Sized Cities, Charkiv, pp. 4565.

Mihaylov V., 2011, Zasady etnopolitycznej i terytorialno-politycznej organizacji Jugosławii: geneza, ewolucja, współczesne konsekwencje, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, nr 39, s. 5170.

2010

Mihaylov V., 2010, Aktualne teoretyczne problemy geografii kulturowej i jej znaczenie dla narodowego rozwoju Bułgarii. Problemy geografii, nr 3-4, s. 4862, Wydaw. Instytutu Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2010, Cywilizacyjna tożsamość Bułgarów: tradycyjne i współczesne dylematy. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, nr 36, s. 7792.

Mihaylov V., 2010, Recenzja książki „Geografia Polityczna i Geopolityka Ukrainy“ autorstwa M. Dnystryanskiego, Problemy geografii, nr 1-2, s. 168171. (w j. bułgarskim)

2009

Krstev V., Mihaylov V., 2009, Regionalne badania geopolityczne, Wydaw. Steno, Varna, s. 264.

Mihaylov V., 2009, Kraje „Grupy Wyszehradzkiej” – 20 lat po „aksamitnej rewolucji”. Geopolityka i Geostrategia, nr 5. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2009, Transformacje postsocjalistyczne miast i sieci miejskiej w Bułgarii. Badania naukowe, WSU, Kielce, nr 2, s. 61-75.

Mihaylov V., 2009, Ukraina – profil etnopolityczny, Globus, nr 34 (wyd. Serbskiego Towarzystwa Geograficznego), s. 89-110.

2008

Mihaylov V., 2008, Cywilizacyjne i geopolityczne skrzyżowania w świecie słowiańskim, Ponedelnik, Centrum Badań Strategicznych, Sofia, nr 11-12, s. 118132. (w j. bułgarskim)

2006

Mihaylov V., 2006, A Labour Market in North-Western Bulgaria – Common Trends and Internal Regional Discrepancies, Demography, Faculty of Geography, University of Belgrade, vol. 3, s. 7389.

Mihaylov V., 2006, Geografia ludności i osadnictwa / krótki słownik terminologiczny, Wydaw. Media group, Vratsa-Sofia, s. 64.

Mihaylov V., 2006, Regionalna sprawiedliwość: istota pojęcia i jego aspekt stosowany. Czasop. Ponedelnik, Sofia, nr 7-8, s. 140151. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2006, VII Kongres Geografii medycznej w Bułgarii, Demografija, vol. 3, s. 174175.

Šabic D., Mihaylov V., 2006, Porównawcza analiza Serbii i Bułgarii według wybranych wskaźników rozwoju demograficznego i społeczno-ekonomicznego. Pierwszy Kongres serbskich geografów. Książka 2, Sokobania, 19-22.10, s. 599606. (w j. serbskim)

Šabić D., Mihaylov V., 2006, Contemporary Development of Bulgarian and Serbian Geography Schools: Comparative Analysis. Third International Conference „Global Changes and Regional Challenges“. 28-29.04, Sofia.

2005

Mihaylov V., 2005, Geography and Human Resources Management in Bulgaria: In Searching for Points of Intersection. Demografija, Faculty of Geography, University of Belgrade, vol. 2, pp. 5579.

Mihaylov V., 2005, The Unemployment – A Global Problem and Challenge of the 21st century. Second International Conference „Global Changes and New Challenges of the 21 st Century“. Sofia, 22-23.04, pp. 107–109.

Mihaylov V., 2005, Miejsce regionu bałkańskiego we współczesnych priorytetach geopolitycznych Rosji, Voenen żurnal, 3, s. 61–69. (w j. bułgarskim)

2004

Mihaylov V., 2004, Terytorialne zarządzanie zasobami ludzkimi: ideowe i terminologiczne podstawy. Tom pokonferencyjny „Geografia i rozwój regionalny”, Sozopol, 24-26.09.2004, s. 159-172. (w j. bułgarskim)