ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2020

Spórna T., Krzysztofik R., 2020, ‘Inner’ suburbanisation – Background of the phenomenon in a polycentric, post-socialist and post-industrial region. Example from the Katowice conurbation, Poland, Cities, 104, 102789. DOI: 10.1016/j.cities.2020.102789 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dulias R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., 2020, Paths of urban planning in a post-mining area. A case study of a former sandpit in southern Poland, Land Use Policy, 99, 104801. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104801 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2020, Spatial and functional dimensions of the COVID-19 epidemic in Poland, Eurasian Geography and Economics. doi:10.1080/15387216.2020.1783337 [pobierz artykuł]

2019

Mihaylov V., Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., 2019, Paths of Evolution of Territorial Identity. The Case of Former Towns in the Katowice Conurbation, Geographica Pannonica, 23(3), pp. 173–184. DOI:10.5937/gp23-22018 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

2018

Spórna T., 2018, The suburbanisation process in a depopulation context in the Katowice conurbation, Poland, Environmental & Socio-economic Studies, 6(1), s. 57–72. DOI: 10.2478/environ-2018-0007. [pobierz artykuł]

2017

Krzysztofik R., Dymitrow M., Biegańska J., Senetra A., Gavriilidou E., Nadolu B., Kantor-Pietraga I., Grzelak-Kostulska E., Oureilidou E., Luches D., Spórna T., Teodorescu D., Wasilewicz-Pszczółkowska M., Holmertz G., Szczepańska A., Brauer R., 2017, Landscapes with different logics: A physicalistic approach to semantic conflicts in spatial planning, Quaestiones Geographicae, 36(4), s. 29-45. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., Spórna T., 2017, Is the suburbanisation stage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conurbation, Geographia Polonica, 90(2), s. 71-85. [pobierz artykuł]

2016

Spórna T., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2016, Trajectories of depopulation and urban shrinkage in the Katowice Conurbation, Poland, Espace Populations Sociétés, 2015/3-2016/1: Espaces en dépeuplement, DOI: 10.4000/eps.6102. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Tkocz M., Spórna T., Kantor-Pietraga I., 2016, Some dilemmas of post-industrialism in a region of traditional industry: The case of the Katowice conurbation, Poland, Moravian Geographical Reports, 24(1), s. 42-54.  [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2016, The concept of urban hibernation, European Planning Studies, 24(2), s. 316-343. DOI: 10.1080/09654313.2015.1078296. [pobierz artykuł]

2015

Krzysztofik R., Dymitrow M., Szmytkie R., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., 2015, Environmental hazards and urban abandonment: case studies and typological issues, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 97(4), s. 291-308. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Spórna T., 2015, Degraded feudal urban agglomerations in Poland / Zdegradowane feudalne aglomeracje miejskie w Polsce, [w:] Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, s. 163-183. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2015, Osoby w wieku poprodukcyjnym w mieście zaplanowanym dla osób w wieku produkcyjnym, [w:] Zagórowska A. (red.), Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50 + na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 161-171.

Spórna T., Krzysztofik R., Dymitrow M., 2015, Degraded and restituted towns in numbers / Miasta zdegradowane i restytuowane w liczbach, [w:] Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, s. 369-422. [pobierz artykuł]

Spórna T., Krzysztofik R., Dymitrow M., 2015, Degraded and restituted towns on maps / Miasta zdegradowane i restytuowane na mapach, [w:] Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, s. 425-442. [pobierz artykuł]

Szmytkie R., Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., Brauer R., 2015, Degraded towns and urban abandonment / Miasta zdegradowane a procesy opustoszania, [w:] Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, s. 189-207. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2015, The concept of urban hibernation: Scientific note / Koncepcja hibernacji miast. Notatka naukowa, [w:] Krzysztofik R., Dymitrow M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, s. 347–349 / 351–353. [pobierz artykuł]

2014

Krzysztofik R., Spórna T., Kantor-Pietraga I. (red.), 2014, Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów, WNoZ UŚ, Sosnowiec, ss. 155. [pobierz książkę]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2014, Rynek pracy w układzie miast konurbacji katowickiej, [w:]  Zagórowska A. (red.), Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny, Wojewódzki Urząd Pracy Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN, Opole-Katowice, s. 123-133.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., Spórna T., 2014, Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia, [w:] Markowski T., Stawasz D. (red.), Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, Biuletyn. KPZK PAN, z. 253, Warszawa, s. 162-175. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Spórna T., Dragan W., 2014, Zmiany i rozwój przestrzeni w geograficznie centralnej części Sosnowca. Studium przestrzenno-dynamiczne, [w:] Krzysztofik R., Spórna T., Kantor-Pietraga I. (red.), Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 71-116.

Spórna T., 2014, Województwo Śląskie w III RP − położenie geograficzne, Encyklopedia Województwa Śląskiego, T. 1, Instytut Badań Regionalnych, Katowice (publikacja elektroniczna). [pobierz artykuł]

Spórna T., 2014, Podregiony województwa śląskiego, Encyklopedia Województwa Śląskiego, T. 1, Instytut Badań Regionalnych, Katowice (publikacja elektroniczna). [pobierz artykuł]

Spórna T., Dragan W., 2014, Górnośląski Okręg Przemysłowy, [w:] Encyklopedia Województwa Śląskiego, T. 1,  Instytut Badań Regionalnych, Katowice (publikacja elektroniczna). [pobierz artykuł]

Dragan W., Spórna T., 2014, Trójkąt Trzech Cesarzy, Encyklopedia Województwa Śląskiego, T. 1, Instytut Badań Regionalnych, Katowice (publikacja elektroniczna). [pobierz artykuł]

2013

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego. Raport końcowy, Sosnowiec, ss. 385.

Spórna T., Dragan W., 2013, Rozwój osiedli mieszkaniowych na obszarze centralnej części Sosnowca po 1990 r., [w:] P. Krąż, J. Hibner, K. Koj, Balon J. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, s. 237-249.

Spórna T., Kurpanik M., 2013, Socio-economic Changes in the Rybnik Conurbation (Poland) as a Result of Economy Restructuring – a Case Study, Environmental & Socio-economic Studies, 1,1, s. 38-47. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2013, A Dynamic View on the Typology of Functional Derelict Areas. A Research Proposal, Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 2, s. 20-35. [pobierz artykuł]

Spórna T., Dragan W., 2013, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centralnej części Sosnowca w latach 1993-2012, Acta Geographica Silesiana, 13, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 71-86.

2012

Spórna T., 2012, Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 72, Sosnowiec, ss. 220.

Spórna T., 2012, Przemiany przestrzeni publicznej centrum Bytomia w kontekście rozwoju usług, [w:] I. Kantor-Pietraga, R. Machowski (red.), Przemiany przestrzenne oraz społeczne Bytomia i jego centrum. Studia i materiały, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 75, Sosnowiec, s. 61-75.

Kurpanik M., Spórna T., Chmielewska M., 2012, Wykluczenie społeczne w osiedlach robotniczych - wybrane przykłady z województwa śląskiego, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście, Część I, XXV Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Wydaw. Uniw. Łódzkiego, Łódź, s. 287-297.

2011

Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., 2011, Cechy specyficzne umiastowienia województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 251-264. [pobierz artykuł]

Runge J., Spórna T., 2011, Przestrzeń publiczna w wybranych miastach województwa śląskiego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Konwersatorium Wiedzy o Mieście, t. XXIV, Przestrzeń publiczna miast, Uniw. Łódzki, Łódź, s. 231-243.

Spórna T., Kurpanik M., 2011, Tendencje przemian urbanizacyjnych konurbacji rybnickiej w latach 1980-2010, [w:] S. Sitek (red.), 2011, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 2, PTG oddz. Katowicki, Uniw. Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 111-124.

Runge J., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2011, Characteristic Features of Urbanization in the Area of Silesian Province (Poland) at the Beginning of 21st Century, Sociologie Românească, Vol. IX, Nr 3, s. 56-66.

Spórna T., Kozioł K., Gabas A., 2011, Motywy podjęcia studiów na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w 2009 roku, Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 12, Wyd. Wydział Nauk o Ziemi Uniw. Śląskiego, Sosnowiec, s. 79-93.

Krzysztofik R., Runge J., Spórna T., 2011, Delimitacja regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej, Sosnowiec, ss. 116.

2010

Brol W., Brzezinka M., Burchat-Błachuta E., Kawecka-Kędzierska A., Łabarzewska K., Noga J., Pipała-Trzeciak J., Siejda M., Spórna T., 2010, Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego, Katowice, ss. 70.