ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2018

Chmielewska M., 2018, Współczesna rola hałd w krajobrazie Metropolii Ruhry / The contemporary role of spoil tips in the landscape of the Ruhr Metropolis, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Dissertations Of Cultural Landscape Commission No. 40 (2) 2018, s. 163-186. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., 2018, Ewolucja przestrzeni miejskiej Świętochłowic, Rocznik Świętochłowicki, t. 11, s. 37-50.

2017

Chmielewska M., 2017, Rozwój morfologiczno-przestrzenny Rovaniemi, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 6, s. 35-49.

2016

Chmielewska M., 2016, Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic, Wydawawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 212.

Chmielewska M., Lamparska M., Pytel M., Jurek K., 2016, Zagłębiowskie osiedla patronackie. Projekt szlaku turystycznego, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto, Oddział Katowicki PTG, Będzin, ss. 97.

Chmielewska M., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2016, Around the Revitalisation of Post-Industrial Urban Spaces – Case Study of Metropolitan Association of Upper Silesia, [in:] Efe R., Cürebal I., Lévai L. (ed.), GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of Proceedings, Kemer, Antalya (Turkey), pp. 823-834.

2015

Chmielewska M., 2015, Conservation of post-industrial cultural heritage in Europe in local and global context, [in:] Heffner K., (ed.), Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, Practice in the field of the transborder heritage conservation, Region and Regionalism, No 12, vol.2, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, pp. 133-145.

Dragan W., Chmielewska M., 2015, Restituted towns in the face of 21st-century demographic changes / Miasta restytuowane w obliczu przemian demograficznych w XXI wieku, [w:] Krzysztofik, R., & Dymitrow, M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, s. 273–293. [pobierz artykuł]

2014

Chmielewska M., 2014, Stop 1.1.2. Revitalization of post-industrial space in Metropolitan Association of Upper Silesia (Metropolis Silesia), [in:] R. Dulias, P. Prokop (ed.), Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, pp. 25-31.

Otto M., Chmielewska M., 2014, Social Inclusion by Revitalization? The Potential of Disused Industrial Areas As an Opportunity for Mitigating Social Polarization, Quaestiones Geographicae, 33(2), pp. 115-125. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., Otto M., 2014, Revitalisation of spoil tips and socio-economic polarisation – a case study of Ruhr area (Germany), Environmental & Socio-economic Studies, 2.2, pp. 45-56. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., Majchrowska E., 2014, Zastosowanie narzędzi GIS do analizy planu miasta w Morfologii Miast, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, s. 189-201. [pobierz artykuł]

2013

Chmielewska M., Otto M., 2013, The impact of revitalization on the evolution of urban space on former iron and steel works areas in Ruhr region (Germany), Environmental & Socio-economic Studies, 1.1, s. 31-37. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., 2013, Wielokulturowe dziedzictwo materialne Katowic, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 2, s. 47–62. [pobierz artykuł]

2012

Chmielewska M., 2012, Osiedla patronackie jako dziedzictwo kulturowe miasta postindustrialnego – studium przypadków: Giszowiec, Nikiszowiec i Załęże w Katowicach, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 3, PTG Oddział Katowicki, UŚ WNoZ, Sosnowiec, s. 63-76.

Kurpanik M., Spórna T., Chmielewska M., 2012, Wykluczenie społeczne na osiedlach robotniczych – wybrane przykłady z województwa śląskiego, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście cześć 1, XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 287-297.

Chmielewska M., Gaidzik K., 2012, Wpływ górnictwa na współczesny krajobraz kulturowy Rokitnicy i Miechowic (Górny Śląsk), [w:] P.P. Zagożdżon, M. Madziarz (red.), Dzieje Górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 4, Oficyna Wydawnicza politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 53-65. [pobierz artykuł]

Otto M., Chmielewska M., 2012, Revitalisation for everybody? The Landscape Park Duisburg – North, Acta Geographica Silesiana, 12, s. 27-40. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., 2012, Current changes in morphology of the city center of Katowice, Acta Geographica Silesiana, 11, s. 5-14. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., 2012, Kompleksowa i wielokierunkowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni miejskiej w dzielnicy Hörde miasta Dortmund (Zagłębie Ruhry, Niemcy), Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, t.44, s. 5-15. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., 2012, Directions of revitalization of post-industrial sites in Europe, w: Rehion 2012: suspil’no-heohraficzni aspekty: materialy miżnarodnoji naukowo-praktycznoji konferenciji studentiw, aspirantiw ta molodych naukowców, Charków, s. 48-50.

Chmielewska M., 2012, Revitalization of former industrial space versus sustainable development – the ‘Phoenix Dortmund’ project (Ruhr area, Germany), w: Geographical sciences in realization of sustainable development strategy in globalizing world (to the 100th anniversary of Professor N.T. Romanovskij), Mińsk, s. 76-78. [pobierz artykuł]

2011

Chmielewska M., 2011, Historyczne osady we współczesnych granicach Katowic, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 2, PTG Oddział Katowicki, UŚ WNoZ, Sosnowiec, s. 143-163.

Chmielewska M., 2011, Morfologiczne przemiany śródmieścia Katowic, Acta Geographica Silesiana, 1. nr specjalny, s. 23-27. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., Szajnowska – Wysocka A., 2011, Upper Silesia as a Historical Region of Cultural Borderland, Region and Regionalism, No 10, vol. 2, s. 59-66. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., Lamparska M., 2011, Post-industrial tourism as a chance to develop cities in traditional industrial regions in Europe, Revista Sociologie Românească, vol. IX, 3, s. 67-75. [pobierz artykuł]

2010

Chmielewska M., 2010, Koncepcje M.R.G. Conzena w badaniach przekształceń przestrzeni miejskiej miasta przemysłowego, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 1, PTG Oddział Katowicki, UŚ WNoZ, Sosnowiec, s. 15-21.

Chmielewska M., 2010, Kopalnie węgla kamiennego w Katowicach, [w:] P.P. Zagożdżon, M. Madziarz (red.), Dzieje Górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 3, Oficyna Wydawnicza politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 50-59. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., 2010, Rewaloryzacja przestrzeni przemysłowej w miastach konurbacji katowickiej, w: Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, [w:] M. Madurowicz (red.), wyd. WGiSR UW i Urząd m.st. Warszawy, Warszawa, s. 165-173.

Chmielewska M., 2010, Tourism as a way of revitalization of post-industrial landscape: the Industrial Heritage Trail in Ruhr Area (Germany), w: Anthropogenic aspects of landscape transformations, 6, Sosnowiec – Będzin, s. 11-15. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., 2010, Park krajobrazowy Hoheward w Zagłębiu Ruhry – przykład rewitalizacji hałdy pogórniczej, Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, t. 42, s.14-18. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., Szajnowska-Wysocka A., 2010, Metropolia „Silesia” – aspiracje konurbacji górnośląskiej, Acta Geographica Silesiana, 7, s. 5-10. [pobierz artykuł]

2009

Chmielewska M., 2009, Rewitalizacja starych okręgów przemysłowych, w: Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, L. Kasprzak (red.), UAM, Poznań, s. 57-61.

Chmielewska M., 2009, Baza Towarzysząca turystyki w Sosnowcu, w: Rocznik Sosnowiecki 2008, t.17, s. 159-167.

Chmielewska M., 2009, Osiedla i kolonie robotnicze w Katowicach – identyfikacja, rozmieszczenie i stan zachowania, Acta Geographica Silesiana, 6, s. 9-14. [pobierz artykuł]