ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2019

Rudakevych I., Sitek S., Soczówka A., 2019, Transformations of urban electric transport in Ukraine after 1991 in the view of transport policy, European Spatial Research and Policy, 26(1), pp. 61–80. [pobierz artykuł]

2018

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., Klimek M., 2018, Delimitacja obszarów na potrzeby programów rewitalizacji – aspekt metodologiczny, [w:] P. Lorens (red.), Urbanistyczne aspekty transformacji miast, Biuletyn KPZK PAN, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 12–30. [pobierz artykuł]

Sitek S. (red.), 2018, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 8, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec. [pobierz książkę]

Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2018, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, red. R. Pyka, Metropolie w budowie. Polskie i europejskie doświadczenia, 9 (2), s. 68–79. [pobierz artykuł]

2016

Sitek S., 2016, Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. [pobierz wybrane strony książki]

Sitek S. (red.), 2016, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 7, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Sitek S., 2016, Rola miast w kreowaniu rozwoju lokalnego, Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XIII, Zeszyt IV/2016, s. 97-106. [pobierz artykuł]

Sitek S., 2016, Rynek pracy modernizującego się regionu miejskiego, [w:] Závodná M. (red.), Restrukturyzacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość czesko-polskiej współpracy, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, s. 129-151.

Chmielewska M., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2016, Around the Revitalisation of Post-Industrial Urban Spaces - Case Study of Metropolitan Association of Upper Silesia, [w:] Efe R., Cürebal I., Lévai L. (red.), GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of Proceedings, Kemer, Antalya (Turkey), s. 823-834.

2015

Szajnowska-Wysocka A., Sitek S., 2015, Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 175. [pobierz wybrane strony książki]

Sitek S. (red.), 2015, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 6, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

2014

Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2014, Small towns in metropolitan Silesia region in the context of commuting to Word, [w:] Kwiatek-Sołtys A., Mainet H., Wiedermann J., Edouard J-C., (red.), Small and Medium Towns Attractiveness at the Beginning of the 21 st Century, Presses Universitaires Blaise Pascal, Cermac, s.269-286.

Sitek S., 2014, Współpraca transgraniczna w ramach euroregionów na pograniczu polsko-czeskim [PL], Přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů v česko-polském pohraničí [CZ], w: Euroregiony pogranicza polsko-czeskiego,Euroregiony polsko- českého pohraničí, Kaseprek B., (red.), Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Cieszyn, s. 8-61. [informacje na temat projektu]

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2014, Konsekwencje przemian rynku pracy w małych miastach województwa śląskiego na przykładzie Imielina i Szczekocin [w:] Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne, Problemy Rozwoju Miast Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast Rok XI, Zeszyt III/2014, Kraków s. 59–66. [pobierz artykuł]

2013

Sitek S., red., 2013, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 5, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko, 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie bielskim, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie częstochowskim, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie rybnickim, Sosnowiec.

Sitek S., E. Zuzańska-Żyśko 2013, Lokalne rynki pracy w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, [w:] Heffner K., Twardzik M. (red.), Studia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 144, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2013, Uwarunkowania i konsekwencje przemian społeczno-gospodarczych Czeladzi, Geographia. Studia et Dissertationes, Tom 35, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3097, s. 91-108. [pobierz artykuł]

2012

Sitek S., red., 2012, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 3, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Sitek S., red., 2012, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 4, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Pytel S., Sitek S., 2012, Granica - stymulanta czy bariera rozwoju? [w:] Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. II, Harańczyk A., red., Studia KPZK PAN, s. 87-99.

Sitek S., Pytel S., 2012, Turystyka jako czynnik rozwoju małego miasta na przykładzie Strumienia, [w:] Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, red. Heffner K., Halama A., Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach s. 124-135.

Pytel S., Sitek S., 2012, Baza noclegowa oraz walory przyrodnicze jako determinanty typu klienta produktu turystycznego na przykładzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja-segmentacja-rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699 Ekonomiczne Problemy Usług nr 84 red. Jacek Buko s. 369-380

2011

Sitek S., red., 2011, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 2, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Pytel S., Sitek S., 2011, Analiza podobieństw gmin turystycznych południowej części woj. śląskiego, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 903-914.

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2011, Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast, [w:] Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Soja M., Zborowski A., red., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s.271-281.

Runge A., Sitek S., 2011, Czynnik ekonomiczny w procesie suburbanizacji na wybranych przykładach miast średnich, [w:] Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Słodczyk J., red., Studia miejskie tom III, Uniwersytet Opolski, s. 139-146. [pobież artykuł]

Runge J., Sitek S., 2011, Proces przemian społeczno-gospodarczych miasta w czasie kryzysu gospodarczego na przykładzie Sosnowca, [w:] Rocznik Sosnowiecki 2011, Urząd Miasta Sosnowiec, s. 11-25.

Sitek S., 2011, Rola związków komunalnych i innych organizacji terytorialnych w kreowaniu powiązań regionalnych na przykładzie południowej części województwa śląskiego, [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sitek S., red., 2011, z. 2, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 89-99.

2010

Sitek S., 2010, Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. [pobierz wybrane strony książki]

Sitek S., red., 2010, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 1, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Sitek S., 2010, Region stykowy w świetle koncepcji regionu społeczno ekonomicznego [w:] Sitek S. (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 33-40.

Sitek S., 2010, Warunki i poziom życia mieszkańców województwa śląskiego. Problemy społeczne - zamożność i niedostatek mieszkańców [w:] Runge J. (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Wydawnictwo Urzędu Statystycznego, Katowice, s. 169-181.

Sitek S., 2010, Warunki i poziom życia mieszkańców województwa śląskiego. Problemy zdrowotne, a ochrona zdrowia [w:] Runge J. (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Wydawnictwo Urzędu Statystycznego, Katowice, s.182-199.

2009

Pytel S., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2009, Tourist function of small towns presented on selected examples from Poland, [w:] Географія і туризм: європейський досвід, Uniwersyetet Lwowski, Lwów, s. 350-360

2008

Runge A., Sitek S., 2008, Struktura budżetów miast średnich w Polsce jako determinanta ich rozwoju [w:] Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Słodczyk J., Rajchel D., red., s. 43-52.

Zaton M., Salamon M.A., Boczarowski A.,Sitek, S., 2008, Taphonomy of dense ophiuroid accumulations from the Middle Triassic of Poland, Lethaia, Vol. 41, s. 47–58. [pobierz artykuł]

Sitek S. 2008, Poziom dochodów mieszkańców i gmin powiatu cieszyńskiego w świetle mechanizmów fiskalnych, [w:] Geographia. Studia et dissertationes, Tom 30, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2610, s. 105-118.

2007

Pytel S., Sitek S., 2007, A Tourist Product of the Cieszyn Silesia Euroregion, [w:] Border and transborder tourism for European integration, Cynarski W.J., Obodyński K., Nizioł A., red., Rzeszów, s. 204-216.

Pytel S., Sitek S., 2007, 200 lat górnictwa węgla kamiennego w Sosnowcu (1806-2006) [w:] Rocznik Sosnowiecki 2006, Oblicza Miasta, Tom XV, A.T. Jankowski red., Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 157-164.

2005

Sitek S., 2005, Zróżnicowanie poziomu świadomości regionalnej, w kontekście przebiegu historycznych granic na przykładzie południowej części województwa śląskiego, [w:] Regiony Polski, nr 1 (7) 2005, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice, s. 44-60.

2004

Pytel S., Sitek S., 2004, Czynniki kształtujące migracje w miastach przygranicznych powiatu cieszyńskiego, [w:] Przemiany demograficzne i jakość życia ludności, Słodczyk J., Rajchel D., red., Uniwersytet Opolski, Opole s. 171-179.

Sitek S., 2005, Perspektywy rozwoju małego miasta (przykład Libiąża), [w:] Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Heffner K., Marszał T., red., Biuletyn KPZK PAN, z. 220, Warszawa, s. 129-144.

2003

Pytel S., Sitek S., 2003, Strategia rozwoju terytorialnego sytemu społecznego pogranicza w świetle założeń Stowarzyszenia „Olza” oraz struktur euroregionalnych Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Runge J., red., Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 250-272.

Pytel S., Sitek S., 2003, Strategie rozwoju terytorialnego systemu społecznego pogranicza w świetle modeli gospodarki regionalnej i lokalnej [w:] Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Runge J., red., Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 273-286.

Pytel S., Sitek S., 2003, Szanse rozwoju obszaru Euroregionu „Olza” w świetle zapisów strategii rozwoju [w:] Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Runge J., red., Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 271-279.

2002

Sitek S., 2002, Dostępność usług dla mieszkańców w przestrzeni gminy Libiąż, [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Słodczyk J., red., Opole, s. 389-399.

Pytel S., Sitek S., 2002, Składowe przyrostu rzeczywistego jako determinanty rozwoju ludności południowej części województwa śląskiego, Biuletyn Geograficzny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 167-173.

Pytel S., Sitek S., 2002, Cele gospodarki przestrzennej w strategiach rozwoju lokalnego gmin Podbeskidzia, Folia Geographica 6, Rok XXXVIII, Presom, s.153-160.

Pytel S., Sitek S., 2002, Możliwości rozwoju obszarów przygranicznych polskich części Euroregionów: Śląsk Cieszyński, Silesia i Beskidy, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VII, Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, Namyślak B., Kozieła R., red., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 283-295.

2001

Pytel S., Sitek S., 2001, Podbeskidzie w okresie transformacji społeczno-gospodarczych Polski [w:] Změny geogrefického prostředi v pohraničnich oblastech hornoslezského a ostravského regionu, Uniwersytet Ostrawski, red. Prasek J., Ostrava, s. 205-215.

2000

Sitek S., 2000, Zróżnicowanie poziomu i jakości życia w województwie śląskim, Wiadomości Statystyczne nr 9/2000, s. 47-56.

Sitek S., 2000, Diagnoza możliwości rozwojowych na przykładzie miasta Libiąża [w:] Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzenni miejskiej i jej przemiany, XIII Konserwatorium Wiedzy o Mieści, Uniwersytet Łódzki Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Łódź, s. 150-156.

Sitek S., 2000, Ocena możliwości rozwoju a poziom konkurencyjności na przykładzie Libiąża [w:] Geografia społeczna wobec problemów współczesnego świata, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia, s. 253-259.

Pytel S., Sitek S., 2000, Potencjalne szanse rozwoju regionu śląskiego w świetle procesów integracji europejskiej, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Ciok S., Ilnicki D., red., Wrocław, s. 351-359.

1998

Przeobrażenia elementów środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, Gulik A., Kończyk S., Sitek S., (red.) Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, 1998.  

1.      Zuzańska-Żyśko E., Sitek, S., 2018, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, red. R. Pyka, Metropolie w budowie. Polskie i europejskie doświadczenia,   T.9, Z. 2, s. 68-79.