ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2018

Lamparska M., 2018, Nielegalne górnictwo węgla kamiennego w Katowicach w latach 1929–1933 jako postindustrialne dziedzictwo miasta, Acta Geographica Silesiana, 12/2, s. 53–64. [pobierz artykuł]

2017

Lamparska M., 2017, Osiedla patronackie w kulturowej przestrzeni Europy, Acta Geographica Silesiana, 11/2 (26) WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 51-61. [pobierz artykuł]

Lamparska M., 2017, Postindustrial tourism in Poland and Czech Republic, [w:] Strategia rozwoju terytoriów przygranicznych, tradycja i innowacja, Kurskij Gosiudarstwiennyj Uniwersitet, Kursk, s. 352-362, ISBN 978-5-88313-846-9.

Lamparska M., 2017, Turystyka wśród górniczych szybów. Szlak turystyczny i przewodnik po dawnych i współczesnych kopalniach na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice, ss. 205, ISBN 978-83-7164-951-6.

2016

Lamparska M., 2016, Krótka geografia piwa, Acta Geographica Silesiana, 24, s. 87-94.

Lamparska M., 2016, Miasto indyjskie czy modernicztyczne. Atrakcyjność turystyczna Chandigarh w Indiach, Acta Geographica Silesiana, 21, s. 51-62.

Lamparska M., 2016, The Post-industrial Tourist Route in Poland and the Czech Republic Borderland, Acta Geographica Silesiana, 23, s. 57-66.

Chmielewska M., Lamparska M., Pytel M., Jurek K., 2016, Zagłębiowskie osiedla patronackie. Projekt szlaku turystycznego, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto, Oddział Katowicki PTG, Będzin, ss. 97.

2014

Chłond D., Gałecki P., Jędrzejczyk-Korycińska M., (red), Małgorzata Krzysztofik, Marzena Lamparska, Andrzej Pasierbiński ,Karina Wieczorek. 2014: ”Wskazania dla czynnej ochrony użytku ekologicznego „Brzoza” w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą”, Opracowanie dla Zespołu Praków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Parku Krajobrazowego “Lasy nad Górną Liswartą” i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2013

Lamparska M., 2013, Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wydawnictwo UŚ, Prace Naukowe 2997, s. 160, Katowice

Lamparska M., 2013, The issues of drainage of discussed mines in the Katowice conurbation, Poland., Environ. Soc.-econ. Stud., 1, 1: 17-21.

Lamparska M., 2013, Post-industrial Cultural Heritage Sites in the Katowice conurbation, Poland., Environ. Soc.-econ. Stud., 1, 2: 36-42.

2012

Chmielewska M., Lamparska M., 2012, Post-industrial tourism as a chance to develop cities in traditional industrial regions in Europe, [w:] Revista Sociologie Românească, vol. X, s. 67-75. [pobierz artykuł]

2011

Lamparska M., 2011, Punkt początkowy układu geodezyjnego "Sucha Góra" jako obiekt Dziedzictwa Kulturowego, [w:] Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody Na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych, nr 43, UŚ, Katowice-Sosnowiec, s. 40-50.

2008

Lamparska-Stobiecka M., 2008: Konsekwencja likwidacji kopalń węgla kamiennego przez zatopienie dla konurbacji górnośląskiej. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 39, UŚ, WBiOŚ, WNoZ, Katowice-Sosnowiec, s. 32-44

Lamparska-Stobiecka M., 2008, Miasta o tradycjach górniczych w Europie i ich miejsce w turystyce na kontynencie europejskim, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcja turystyczna miast. XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Lamparska-Stobiecka M., 2008, Górnicze dziedzictwo GZM, [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.), Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 255-264.

2007

Lamparska-Wieland M., 2007, Komercyjne i etyczne podstawy Geoturystyki. [w:], Dziubiński Z. (red.), Drogi i bezdroża turystyki, Salezjańska Organizacja Sportowa, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, s. 270-274.

Lamparska-Wieland M., 2007, Różnorodność pogórniczych krajobrazów Górnego Śląska, [w:], A. Hibszer (red.), Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, 1-2/2006, Warszawa-Wrocław, s.93-102.

Lamparska-Wieland M., 2007, Turystyka na terenach Górnego Śląska i Zagłębia Ruhry, [w:] W. Kurek, R. Faracik R, (red). Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2006

Lamparska Wieland M., 2006, Postmodernistyczne krajobrazy Górnego Śląska. [w:], U.Myga-Piątek (red.), Krajobrazy przemysłowe, poprzemysłowe i poeksploatacyjne. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sosnowiec, s. 34-35.

2005

Kostrubiec B., Lamparska-Wieland M., 2005: Mining Tourism in hard coal basins in Poland and in France. [w:] J. Wyrzykowski (ed.), Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, 8, Wrocław, s. 97 – 110.

Lamparska-Wieland M., Rybałtowski M., 2005, Charakterystyka ruchu turystycznego Sztolni Radoczynnej w Kowarach, [w:], E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Urząd Miasta w Ustce, Słupsk. s. 203-211.

2004

Lamparska-Wieland M., 2004, Wybrane aspekty rozwoju struktur przestrzennych Zabrza, Chorzowa i Mysłowic od XIX do XX w. [w:], E. Jakubowicz, A. Raczyk T. (red.), Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, VIII/2, Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, s. 249-258.

Lamparska-Wieland M. 2004, Dlaczego wędrujemy śladami dawnych gwarków. Geoturystyka na podziemnych trasach turystycznych Polski, Problemy Turystyki, XXVIII, 3-4, Instytut Turystyki, Warszawa., s. 94-107

Lamparska-Wieland M. 2004, Zmiany wybranych elementów krajobrazu Płaskowyżu Tarnowickiego pod wpływem górnictwa rud metali i skalnego, w czasie ostatnich 200 lat, Geographia Studia et Dissertationes, 27, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 61-108.

Lamparska-Wieland M., 2004, Historia zapisana w krajobrazie. Szlakami dawnych gwarków i współczesnych górników, Geografia w Szkole 5, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 269-276.

Lamparska-Wieland M., 2004, Sztolnie wodne Katowic, Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 35, Uniwersytet Śląski, Katowice-Sosnowiec, s. 22-28.

Lamparska-Wieland M., 2004, Kopalnie zabytkowe Południowej Polski jako centra masowego ruchu turystycznego, [w:] W. Preidl (red), Ochrona zabytków górniczych. Aspekty Organizacyjne, prawne i finansowe. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice, s. 43-50.

Lamparska-Wieland M., Lamparski H., 2004, Kopalnia granodiorytu Maddhapara początkiem zagłębia górniczego w Bangladeszu, Przegląd Górniczy 12, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice s. 45-49.

Kleta H., Lamparska-Wieland M., Lamparski H., 2004: Wpływ budowy nowej sztolni wodnej pod terenem przemysłowym na zmiany środowiska w dolinie Kochłówki, [w:] Ochrona Środowiska na terenach górniczych Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice, s. 145-152.

Lamparska Wieland M., Rybałtowski M., 2004: Mining Tourism in the Silesia Euroregion. Industrial Patrimony 12, IV, Paris.

Dr Kleta H. mgr inż. Lamparski H., dr Lamparska Wieland M., 2004: Rozwiązanie ujścia wód potoku Bielszowickiego (Kochłówki) nowym tunelem pod wypiętrzanym terenem na którym zostały usytuowane obiekty zakładu głównego KWK Bielszowice wraz z analizą hydrologiczną zlewni potoku w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska po wybudowaniu tunelu. SITG Zarząd Główny, Zespół Rzeczoznawców Katowice 2004.

Udział autorski w „Kartograficznym i modelowym odwzorowaniu środowiska wodnego dla oceny zasobów wodnych w warunkach antropopresji w województwie śląskim” (zespół w składzie prof.dr hab. A.T. Jankowski, prof. dr hab. A. Kowalczyk, dr D. Absalon, dr M. Lamparska-Wieland, dr M. Leśniok), za co przyznano zespołowi Nagrodę Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z okazji Dni Ziemi. Katowice 2004.

LamparskaWieland M., H. Lamparski, J. Cichy, J. Szymała: Ocena możiwości odwodnienia i zabezpieczenia przed ponownym zalaniem Lisiej Sztolni w Wałbrzychu, grudzień 2004. SiTG. Zespół Rzeczoznawców, zarząd główny w Katowicach. Opracowanie dla Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu.

2003

Lamparska-Wieland M. 2003, Atlas zmian wybranych elementów krajobrazu terenów górniczych i pogórniczych Płaskowyżu Tarnowickiego, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 27, Uniwersytet Śląski, Katowice. ss. 4.

Lamparska-Wieland M., 2003: Ruch turystyczny w kopalniach zabytkowych – wstępne wyniki badań ankietowych2002/2003 [w:] Ochrona zabytków górniczych. Aspekty organizacyjne, finansowe i prawne, stan obecny i perspektywy, Politechnika Śląska, Gliwice, s113-122.

Lamparska-Wieland M., Waga J., 2003, Znaczenie hałd poeksploatacyjnych w krajobrazie Górnego Śląska, Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 29, 2, Instytut Ochrony Środowiska, PAN, Zabrze, s. 107-114.

Lamparska-Wieland M., Rybałtowski M., 2003, Geoturystyka w rybnicko-ostrawskim zagłębiu eksploatacji węgla kamiennego, [w:] Problemy geoekologiczne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego, M. Rzętała, A. T. Jankowski, (red.), Prace Wydziału Nauk o Ziemi, 29, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 91-95.

Lamparska-Wieland M., 2003, Creation of the Temporal and Data Base for Land Use, [in:] M. Gajos, U. Myga-Piątek (ed.), Geographical Information Systems, Interdysciplinary Aspects, Uniwersytet Śląski , Uniwersytet w Zagrzebiu, Katowice- Zagrzeb, p. 253-262.

2002

Lamparska-Wieland M., Srokosz J., Lamparski H., 2002, Odtworzenie Kopalni Doświadczalnej M-300 w Zabrzu oraz jej przekształcenie na Skansen Górnictwa Węglowego „Guido”. Przegląd Górniczy, 6, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice, s. 35-40.

Lamparska-Wieland M., 2002, O konieczności ochrony terenowych zabytków górniczych i pogórniczych krajobrazów [w]: W. Preidl (red.), Ochrona zabytków górniczych pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym – stan obecny o perspektywy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Zabrze, s. 71-82.

Lamparska-Wieland M., Waga J.M., 2002, Significance of slag dumping areas in the Upper Silesia and West Małopolska Landscape, Dissertations of Faculty of Earth Sciences, Uniwersity of Silesia, 18, Katowice, s. 32-35.

Lamparska-Wieland M. 2002: Zabytkowe pogórnicze krajobrazy kulturowe okolic Tarnowskich Gór i Bytomia [w:] M. Nakonieczny, P. Migula (red.), Centrum Badań Nad Człowiekiem i Środowiskiem, 2002 Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 217-228.

Dr M. Lamparska-Wieland, mgr Z. Wieland, mgr Kłys G; 2002, zgłoszenie do projektu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 propozycji ochrony podziemi tarnogórsko-bytomskich.

2001

Lamparska-Wieland M., 2001, Sztolnie odwadniające na Śląsku jako element atrakcyjności turystycznej regionu, Budownictwo górnicze i tunelowe, 1, Wydawnictwo Górnicze, Katowice, s. 23-26.

Lamparska-Wieland M., 2001, Zabytki techniki górniczej z XVIII i XIX w., Budownictwo górnicze i tunelowe, 2, Wydawnictwo Górnicze, Katowice s. 34-41.

Kleta H., Lamparska-Wieland M., 2001, Wybrane problemy utrzymywania zabytkowych wyrobisk górniczych w obszarach zlikwidowanych kopalń. Budownictwo górnicze i tunelowe, 4, Wydawnictwo Górnicze, Katowice, s. 34-41.

Lamparska-Wieland M., 2001, Analysis of historical Landscape Types of Post Mining Area in Tarnowice-Plateau with application of GIS, [in:] E. Nowak, D.Kerekovic., (ed.), GIS – Polonia 2001, Warszawa, s. 131-140.

Lamparska-Wieland M., 2001, Pozostałości gwarkowskiego górnictwa w krajobrazie kulturowym Tarnowskich Gór, [w:] Změny geografického prostředì v pohraničnìch oblastech hornoslezského a ostravského regionu, Ostrawská Univerzita, Ostrava, s.159-164.

Lamparska-Wieland M., 2001, Sztolnie odwadniające jako element krajobrazu kulturowego terenów pogórniczych Tarnowskich Gór i w okręgu olkusko- bolesławskim, Sympozja i Konferencje, 49, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN. Kraków, s. 367-374.

Kleta H., Lamparska-Wieland M., 2001, Wybrane problemy utrzymywania zabytkowych wyrobisk górniczych w obszarach zlikwidowanych kopalń. [w:] Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, s.1-9.

Lamparska-Wieland M., 2001, Zabytkowe krajobrazy dawnych zagłębi górnictwa srebra, galeny i galmanu: ośrodki górnictwa sztolniowego okolic Tarnowskich Gór, Trzebini, Olkusza i Bolesławia, [w:] U. Myga - Piątek (red.), Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 44-50.

Doc. dr Zmysłowski T., dr Lamparska-Wieland M., mgr inż. Dudek H., mgr inż. Lamparski H., mgr inż. Szymała J., maj 2001. Projekt koncepcyjny odtworzenia kopalni doświadczalnej węgla kamiennego M 300. SIiTG o/Katowice.

2000

Lamparska Wieland M., Chybiorz R., 2000, Zmiany wybranych elementów krajobrazu Płaskowyżu Tarnowickiego w czasie ostatnich 200 lat, [w:] Zagrożenia naturalne w górnictwie, PAN, Kraków, s. 274-280.

Lamparska-Wieland M; Wieland Z., 2000, Przekształcenia antropogeniczne rejonu Tarnowskich Gór na przestrzeni XIX, XX w [w:] Środowisko przyrodnicze rejonu górnośląskiego, stan poznania, zagrożenia, ochrona. Sosnowiec – Tarnowskie Góry, s. 46-49.

1999

Lamparska Wieland M., 1999, Wybrane problemy ochrony i waloryzacji terenów pogórniczych na przykładzie Płaskowyżu Tarnowickiego. [w:] Materiały Sympozjum polsko czeskiego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.

Prof. dr hab. Popiołek E., mgr inż. Lamparski H., mgr Lamparska-Wieland M., Zygadłowicz T., 1999. Określenie wielkości stref wyłączonych z możliwości zabudowy wokół zlikwidowanych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, położonych w O.G. „Olkusz” i przyległym terenie górniczym SIiTG Katowice (niepublikowane).

Prof. dr hab. Popiołek E., dr inż.Kostrz J., mgr inż. Lamparski H., mgr Lamparska-Wieland M., 2000. Sposób zabezpieczania wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią (wyrobiska współczesne i historyczne) SIiTG Katowice

Lamparska-Wieland M., Koncepcja zagospodarowania terenu dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru górniczego Kopalni Dolomitu Bobrowniki- Blachówka w Bytomiu - Tarnowskich Górach. styczeń 2000. Dla: Arch-Urbs. Barbara Strabel, Katowice

Ocena oddziaływania na środowisko rurociągu zrzutowego wód kopalnianych odprowadzanych z pompowni poziomu 1000 m KWK Bielszowice na powierzchnię do potoku Bielszowickiego, listopad 2000. Dla :Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, Bytom,

Prof. dr hab. Popiołek E., mgr inż. Lamparski H., mgr Lamparska-Wieland M., Zygadłowicz T., 1999. Określenie wielkości stref wyłączonych z możliwości zabudowy wokół zlikwidowanych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, położonych w O.G. „Olkusz” i przyległym terenie górniczym SIiTG Katowice (niepublikowane).

Prof. dr hab. Popiołek E., mgr inż. Lamparski H., mgr Lamparska-Wieland M., Zygadłowicz T., 1999. Określenie wielkości stref wyłączonych z możliwości zabudowy wokół zlikwidowanych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, położonych w O.G. „Olkusz” i przyległym terenie górniczym SIiTG Katowice (niepublikowane).

1998

Lamparska Wieland M., 1998, Problematyka likwidacji i zabezpieczenia starych wyrobisk górniczych, mających połączenie z powierzchnią, na przykładzie Tarnowskich Gór i Olkusza, [w:] Materiały VIII Międzynarodowego Sympozjum „Geotechnika” , Politechnika Śląska, Gliwice, s. 248-252.

1997

Lamparska Wieland M., 1997, Hałda dolomitowa w Tarnowskich Górach Bobrownikach jako potencjalny obiekt chroniony, Geographia Studia et Dissertationes, 21, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 101-115.

Prof. dr hab. Popiołek E., dr inż. Kostrz J., mgr inż. Lamparski H., dr inż. Siewierski J., mgr Lamparska-Wieland M., 1997. Określenie wielkości stref wyłączonych z możliwości zabudowy wokół zlikwidowanych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią położonych w „O. G. BOLESŁAW I” SIiTG Katowice (niepublikowane).

Lamparska Wieland M.,1997, Krajobrazy zabytkowe - Pasieki koło Żyglinka i okolice szybu „Staszic. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 25, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 44-49.

Prof. dr hab. Popiołek E., dr inż. Kostrz J., mgr inż. Lamparski H., dr inż. Siewierski J., mgr Lamparska-Wieland M., 1997. Określenie wielkości stref wyłączonych z możliwości zabudowy wokół zlikwidowanych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią położonych w „O. G. BOLESŁAW I” SIiTG Katowice (niepublikowane).

1996

Lamparska-Wieland M.,1996, Historia zapisana w krajobrazie, Przyroda Górnego Śląska, 3, Katowice, s. 14.