ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2019

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Kłosowski F., 2019, Between Industrialism and Postindustrialism—the Case of Small Towns in a Large Urban Region: The Katowice Conurbation, Poland, Urban Science, 3(3), 68. DOI: 10.3390/urbansci3030068 [pobierz artykuł]

2016

Kłosowski F., 2016, Ćwierćwiecze procesu restrukturyzacji gospodarki regionu śląskiego (województwa śląskiego) – próba oceny, [w:] Závodná M. (red.), Restrukturyzacja regionów ostrawskiego a katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej, Ostrawa, s. 53-70.

2014

Kłosowski F., 2014, Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład województwa śląskiego), Space – Society – Economy, nr 13., Uniwersytet Łódzki, Łódż, s. 269-280. [pobierz artykuł]

Kłosowski F., 2014, Zmiany struktury przestrzennej usług i ich konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 26, Kraków, s. 81-97. [pobierz artykuł]

Kłosowski F., 2014, Formy zagospodarowania terenów poprzemysłowych, Edukacja i Zarządzanie, Warszawa, nr 94, s. 23-37.

Kłosowski F., 2014, The Labour Market of the Silesian voivodeship (Poland), and its determinants, Environmental & Socio-economic Studies 2, is.3, pp. 13-23. [pobierz artykuł]

2013

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, KurpanikM., Zuzańska-Żyśko, 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec, ss. 385.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy wpodregionie bielskim, Sosnowiec, ss.146.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy wsubregionie centralnym województwa śląskiego, Sosnowiec, ss. 220.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy wpodregionie częstochowskim, Sosnowiec, ss. 156.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy wpodregionie rybnickim, Sosnowiec, ss. 145.

2012

Kłosowski F., 2012, Zróżnicowanie konurbacji katowickiej pod względem infrastruktury społecznej, Acta Geographica Silesiana, nr 11, s. 31-39

2011

Kłosowski F., 2011, Usługi w dzielnicach peryferyjnych polskich miast – współczesnetendencje, [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s.205-215.

Runge J., Kłosowski F., 2011, Changes in population and economy in Śląskie voivodship in the context of the suburbanization procesess, Bulletin of Geography. Socio-economic series, UMK Torun, no 16/2011pp. 89-106. [pobierz artykuł]

2010

Kłosowski F., Runge J., 2010, Migracje ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1977-2006, [w:] W. Świątkiewicz (red.), Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria nowa. T. 1, Instytut Socjologii UŚ, Katowice, s. 83-92. [pobierz artykuł]

Kłosowski F., 2010, Współczesne tendencje lokalizacji usług w częściach śródmiejskich polskich miast, [w:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Studia Miejskie T. 2, Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 37-48.

Kłosowski F., 2010, Gospodarka mieszkaniowa, [w:] J. Runge, I. Żurek (red.), Procesy istruktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, s. 200-214.

Kłosowski F., 2010, Edukacja, [w:] J. Runge, I. Żurek (red.), Procesy i strukturydemograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, s. 215-231.

2008

Kłosowski F., 2008, Usługi [w:] M. Tkocz (red.) Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi US, Sosnowiec, s. 87-107.

Kłosowski F., 2008, Specjalne strefy ekonomiczne [w:] M. Tkocz (red.) Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi US, Sosnowiec, s. 149-157.

Kłosowski F., 2008, Czynniki różnicujące dynamikę zmian w usługach miast konurbacji katowickiej, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 169-178.

Kłosowski F., 2008, Usługi w restrukturyzującym się regionie tradycyjnym – przykład konurbacji katowickiej, [w:] A. Rochmińska (red.) Space – society – economy, nr 8. Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Department of Space Economy and Spatial Planning, University of Łódź, Łódź, s. 67-78.

Kłosowski F., 2008, Usługi w GZM, [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.) Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG, o. Katowicki, Sosnowiec, s. 221- 230.

2006

Kłosowski F., 2006, Tendencje zmian w sektorze usług konurbacji katowickiej w latach 1991-2002, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 85-97.

Kłosowski F., 2006, Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkachtransformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej. Uniwersytet Śląski, Katowice, ss. 255.

Kłosowski F., Runge J., 2006, Ekonomicko-společenské přemény nových mést Slezského vojvodství, [w:] Prokop R. (red.) Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornosleského regionu v podmínkách transformace, Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava, Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 115-156.

Kłosowski F., 2006, Konurbacja katowicka na progu III tysiąclecia, [w:] Górz B. (red.), Urbanizacja i społeczeństwo, Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków, s. 121-134.

2005

Kłosowski F., 2005, Usługi w restrukturyzacji regionów tradycyjnych na przykładziekonurbacji katowickiej i okręgu ostravsko-karvińskiego”, [w:] A. Wahla (red.) Transformační procesy 1990-2005, Ostravská univerzita, Ostrava, s.101-113.

2004

Kłosowski F., 2004, Restrukturyzacja gospodarki miast regionu górnośląskiego, [w:] J. Słodczyk (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski, Opole, s.67-79.

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2004, Territorial socio-economic system of borderland in the Silesian Region and Moravian-Silesian Region and strategies of its development in the period of political and economic transformation, Moravian Geographical Raports, vol. 12, z. 2, s. 35-45.

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2004, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Kraju moravsko-śląskiego oraz strategie jego rozwoju w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Slezsky Sbornik, z. 4, s. 264-282.

2003

Kłosowski F., 2003, Baza ekonomiczna polskiej części Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] J. Runge (red.), Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 2136, Katowice s. 90-113.

Kłosowski F., 2003, Typologia gmin Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] J. Runge (red.), Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 2136, Katowice s. 143-154.

Kłosowski F., 2003, Uwarunkowania ekonomiczne polskiej części Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] J. Runge (red.), Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 2136, Katowice s. 188-199.

Kłosowski F., 2003, Euroregion Śląsk Cieszyński w świadomości jego mieszkańców, [w:] Runge J. (red.), Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 50-58.

Kłosowski F., 2003, Przemiany w sektorze usług regionu post-przemysłowego na przykładzie województwa katowickiego (śląskiego), [w:] Bednarska E., Domański Cz. (red.) Przemiany społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji – diagnoza i próba oceny, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Łodzi, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Łódź, s. 67-79.

Kłosowski F., 2003, Zmiany w strukturze usług miast regionu górnośląskiego, [w:] A.T. Jankowski, M. Rzętała (red.) Problemy geoekologiczne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s.72-82.

Kłosowski F., J. Runge, A. Runge, 2003, Conditions and trends of social-economic changes of Katowice region, Bulletin of Geography (socio-economic series), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, no 2, p. 85-102.

2002

Kłosowski F., 2002, Możliwości rozwoju usług w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 2, s. 46-55.

Kłosowski F., Runge J., 2002, Migracje ludności w gminach wiejskich województwa śląskiego (lata 1977-1999), Biuletyn Geograficzny, nr 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s.77-86.

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2002, Poválečné strukturální promĕny nových mĕstmoravskoslezského a hornislezského příhraničí, Slezsky Sbornik, Slezsky Ustav SZM, Opava, nr 1, s. 43-56.

Kłosowski F., Runge J., 2002, Usługi w mieście przygranicznym na przykładzie Cieszyna, Geographia. Studia et dissertationes, Katowice, t. 25, s. 73-89.

Kłosowski F., 2002, Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 373-381.

Kłosowski F., 2002, Wybrane zagadnienia rozwoju usług w Polsce po 1989 r., Czasopismo Geograficzne, z 4 (73), s. 325-338.

Kłosowski F., 2002, Globalizacja usług w Polsce, [w:] Miszewska B., Furmankiewicz M.,(red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VI, pt. Rozwój regionalny i lokalny a proces globalizacji, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geograficzny, Wrocław, s.147-160.

2001

Kłosowski F., 2001, Przestrzeń usługowa Czeskiego Cieszyna, Slezsky Sbornik, Slezsky Ustav SZM, Opava, nr 1, s. 28-41.

Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 2001, Nowe miasta w przemianach społeczno-ekonomicznych województwa śląskiego i regionu ostrawsko-karvińskiego, [w:] I. Jażdżewska (red.), XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. II, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 23-32.

Kłosowski F., Runge J., 2001, Miasto socjalistyczne w procesie transformacji społeczno-ekonomicznej lat 90. Casus Tychy. [w:] Zmeny geografickeho prostredi v pohranicnich oblastech hornoslezskeho a ostravskeho regionu, Ostravska univerzita, Ostrava, s. 146-151.

Kłosowski F., 2001, Usługi w miastach granicznych Cieszyn i Czeski Cieszyn, [w:] Runge J., (red.) Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 189-213.

Kłosowski F. 2001, Przestrzeń usługowa Chorzowa, [w:] Zeszyty Chorzowskie, t. V, Muzeum w Chorzowie, Chorzów, s. 46-89.

Kłosowski F., Runge J., 2001, Uwarunkowania i bariery przemian społeczno-ekonomicznych Chorzowa, [w:] Zeszyty Chorzowskie, t. V, Muzeum w Chorzowie, Chorzów, s. 126-142.

Kłosowski F., Runge J., 2001, Badania społeczno-ekonomiczne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie województwa Północno-morawskiego i województwa śląskiego, [w:] Euroregionalni preshranicni spolprace na cesko-polske hranici, Ostravska Universita, Ostrava, s.30-32.

2000

Kłosowski F., Runge J., 2000, Migracje ludności miast województwa śląskiego w latach1977 - 1997, [w:] Szymańska D. (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 121-133.

Kłosowski F., Runge J., 2000, Przekształcenia przestrzeni miasta socjalistycznego na przykładzie Tychów, [w:] Jażdżewska I. (red.), XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s.161-164.

Kłosowski F., Runge J., 2000, Euroregion „Śląsk Cieszyński” w procesie przeobrażeń społeczno-gospodarczych pogranicza polsko-czeskiego, [w:] Ciok S., Ilnicki D. (red.) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 167-175.

Kłosowski F., Runge J., 2000, Migration of the Population of Katowice Province in the Period 1977-1997, Polish Population Review, no. 17, s. 110-118.

1999

Kłosowski F., 1999, Usługi, [w:] E. Duś, F. Kłosowski, A.Z. Szajnowska-Wysocka, M. Tkocz (red.), Studium wiedzy o regionie śląskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1755, Katowice, s. 110-142.

Kłosowski F., 1999, Zmiany poziomu infrastruktury społecznej w latach 1975-1995, Czasopismo Geograficzne, z.1, s. 31-49.

Kłosowski F., Runge J.,1999, Uwarunkowania działalności systemu oświaty regionu katowickiego na przełomie XX i XXI w., [w:] Górnośląsko-Ostrawski Region Przemysłowy: Wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego, Sosnowiec 6-7 Maja 1999 r., Uniwersytet Śląski - Ostravska Univerzita, Sosnowiec, s.105-111.

Kłosowski F., Runge J.,1999, Prognoza zmian zaludnienia miast woj. śląskiego do 2020 r., Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa, s.29-43.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Podziały obszaru województwa katowickiego a kształtowanie się zróżnicowań demograficzno-społecznych, Czasopismo Geograficzne, z. 3-4, Wrocław, s. 59-75.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Przestrzenna dostępność szkół w województwie katowickim, [w:]. M.S. Szczepański, W. Łuszczuk, K. Tausz (red), Tornister i restrukturyzacja. System oświaty jako czynnik modernizacji województwa katowickiego (i śląskiego), Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 96-108.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Prognoza przemian demograficzno-społecznych w regionie, [w:] M.S. Szczepański, W. Łuszczuk, K. Tausz (red.), Tornister i restrukturyzacja. System oświaty jako czynnik modernizacji województwa katowickiego (i śląskiego), Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 168-177.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Przestrzeń miejska Tychów a cykl życia mieszkańców, [w:] M.S. Szczepański (red.), Integracja - Społeczność lokalna - Rodzina miejska, Śląskie Wyd. Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy, s. 187-200.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Usługi w przestrzeni miejskiej na przykładzie Cieszyna, [w:] Jażdżewska I. (red.), XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń miejska jej organizacja i przemiany. Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s.21-29.

1998

Kłosowski F., 1998, Reforma administracyjna 1975 r. i jej wpływ na rozwój infrastrukturyspołecznej „nowych” województw, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, t. II, s.282-283.

Dwucet K., Kłosowski F., Pukowska-Mitka M., Radosz J., Runge J., 1998, Procesy urbanizacyjno przemysłowe i walory przyrodnicze północnego obrzeża konurbacji katowickiej, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, t. III, s. 89-105.

Kłosowski F., 1998, Infrastruktura społeczna województw, Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 34-43.

1997

Kłosowski F., 1997, Kierunki przekształceń infrastruktury społecznej na przykładziewojewództwa katowickiego, [w:] Zmeny geografickeho prostredi v pohranicnich oblastech ostravskeho a hornoslezskeho regionu, Ostravska Univerzita - Uniwersytet Śląski, Ostrava, s. 143-148.

Kłosowski F., 1997, Główne ulice handlowe wybranych miast aglomeracji katowickiej w latach 1991-1995, [w:] IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast. Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 97-104.

Kłosowski F., 1997, Przemiany infrastruktury społecznej w latach 1945-1994, [w:] Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1622, Katowice, s.118-150.

Kłosowski F., Runge J., 1997, Pojęcie cyklu życia a infrastruktura społeczno- ekonomiczna miasta Tychy, [w:] Geographia. Studia et dissertationes, t. 21 , Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 158-171.

Kłosowski F., 1997, Kształtowanie się infrastruktury społecznej w miastach intensywnego rozwoju, Czasopismo Geograficzne, z. 3-4, s. 311-326.

Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 1997, The spatial and functional structure of the Katowice voivodship (Poland) compared with the Ostrava-Karvina industrial region (Czech Republic), Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographia-Geologia, vol. 5, Universita Ostraviensis, Ostrava, s.169-190.

1996

Kłosowski F., 1996, Infrastruktura kultury, [w:] M.S. Szczepański (red.), Tychy 1939-1993. Monografia miasta. Tychy, s. 291-296.

Kłosowski F., 1996, Infrastruktura techniczna, [w:] M.S. Szczepański (red.), Tychy 1939-1993. Monografia miasta. Tychy, s. 229-236.

Kłosowski F.,1996, Służba zdrowia i pomoc społeczna, [w:] M.S. Szczepański (red.), Tychy 1939-1993. Monografia miasta. Tychy, s. 218-222.

Kłosowski F., 1996, Przestrzenne aspekty funkcjonowania infrastruktury kultury w konurbacji górnośląskiej, Geographia. Studia et dissertationes, t.20, s. 72-83.

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 1996, Cechy struktury przestrzenno-funkcjonalnej województwa katowickiego i ostrawsko-karwińskiego regionu przemysłowego, Czasopismo Geograficzne, z.3-4, s. 345-364.

Kłosowski F., 1996, Przemiany infrastruktury społecznej województwa katowickiego zeszczególnym uwzględnieniem gmin pogranicza polsko-czeskiego, [w:] Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, Instytut Śląski, Opole. s. 193-200.

Kłosowski F., Jankowski G., 1996, Zagospodarowanie turystyczne Szczyrku, [w:] Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 83-96.

Kłosowski F., Pukowska-Mitka M., 1996, Funkcja turystyczna Szczyrku w opinii mieszkańców i turystów, [w:] Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 63-82.

Kłosowski F., 1996, Przemiany społeczno-ekonomiczne w miastach województwa katowickiego w początkowym okresie transformacji ustrojowej. [w:] Problemy społeczne rozwoju regionalnego. Materiały konferencji naukowej. Uniwersytet Śląski, WNoZ, Sosnowiec, s. 27-35.

1995

Kłosowski F., 1995, Infrastruktura społeczna województwa katowickiego w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Nowe problemy demograficzno-społeczne i infrastrukturalne na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, Materiały XI Międzynarodowego Kolokwium Demograficznego, Sosnowiec, s. 38-46.

Kłosowski F., 1995, Możliwości rozwoju funkcji turystycznej na Górnym Śląsku, [w:] Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku, Górskie Towarzystwo Naukowe, Katowice, s. 125- 132.

Byczek F., Doboszyński B., Drzewiecki H., Kłosowski F., Sokołowska D., M.S. Szczepański, 1995, System oświaty w województwie katowickim: 26.05.1990 - 31.12.1993 - 30.06.1995. Próba porównania i bilansu, Kuratorium Oświaty, Katowice, ss. 100.

1994

Kłosowski F., 1994, Przemiany systemu oświatowego województwa katowickiego, [w:] Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin s. 186. Kłosowski F., 1994, Związki przemysłu z infrastrukturą kultury w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Wiadomości Statystyczne nr 8, s. 28-30.

Kłosowski F., 1994, Infrastruktura drogowa województwa katowickiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, nr 135, s. 219 – 225.

Kłosowski F., 1994, Wpływ przemian społeczno-gospodarczych na funkcjonowanie infrastruktury kultury w Górnośląskim Zespole Miejskim, [w:] Wybrane Zagadnienia z Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, z. 2, s. 66-79.

1993

Kłosowski F., 1993, Infrastruktura kultury w Tychach na tle miast centralnej części województwa katowickiego, [w:] Tychy. Problemy miasta i perspektywy ich rozwiązania, Tychy, s. 111- 119.

Kłosowski F., 1993, Rozmieszczenie ludności a infrastruktura kultury w konurbacji górnośląskiej, [w:] Sbornik referatu 10 Severomoravskeho Demografickeho Kolokvia, Frydek-Mistek, s. 223 – 228.

Kłosowski F., 1993, Przemiany w infrastrukturze kultury konurbacji górnośląskiej w latach 1987 - 1992, [w:] Materiały 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kielce, s. 123-124.

Kłosowski F., 1993, Poziom i rozmieszczenie placówek infrastruktury kultury w Górnośląskim Zespole Miejskim, Geographia. Studia et dissertationes, t. 18, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 107 – 123.

Błasiak W., Doboszyński B., Drynda D., Grabowska D., Kłosowski F., Łuszczuk W., Szczepański M., 1993, Raport o stanie oświaty województwa katowickiego, Kuratorium Oświaty, Katowice, ss. 276.

1992

Kłosowski F., 1992, Społeczne oddziaływanie infrastruktury kultury w Górnośląskim Zespole Miejskim, [w:] Wybrane Zagadnienia z Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, z. 1, s. 53-68.

Kłosowski F., Runge J., 1992, Dostępność przestrzenna placówek infrastruktury kultury w wybranych miastach województwa katowickiego, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 16, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 149-160.

1990

Kłosowski F., 1990, Infrastruktura kultury województwa katowickiego w latach 1976-1984, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 14, Uniwersytet Śląski, Katowice, s.118-135.

1989

Rajman J., Kłosowski F., 1989, Dostępność placówek kulturalnych dla mieszkańców wsi województwa katowickiego (w 1987 r.), Folia Geographica. Series Geographica-oeconomika, t. 22, s. 105-119.

1987

Dąbrowska L., Kłosowski F., Tkocz M., Wrona A., 1987, Obszary degradacji środowiska naturalnego w zachodniej części konurbacji górnośląskiej, [w:] Materiały 36 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, cz. 1, s.77-87.

Kłosowski F., 1987, Infrastruktura społeczna dużych zakładów pracy na przykładzie miasta Bytomia, [w:] Materiały 36 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, cz. 2, s.61.