ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2019

Krzysztofik R., Runge J., Runge A., Kantor-Pietraga I., 2019, Czy w ogóle chcę mieszkać w Polsce, w mieście. Pomiędzy demograficzną przeszłością a wyzwaniami przyszłości, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 81–100.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2019, Chcę mieszkać w Polsce, ale czy w mieście, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 101–127.

Kantor-Pietraga I., Runge A., Runge J., Krzysztofik R., 2019, Chcę mieszkać w mieście – ale czy w tym co dotąd?, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 129–144.

Runge A., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2019, Gdzie w polskim mieście zamieszkują młodzi ludzie z dziećmi, a gdzie seniorzy?, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 145–162.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Runge A., Krzysztofik R., 2019, Demograficzny resize polskich miast – pomiędzy koniecznością a rzeczywistością, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 163–167.

Runge J., Runge A., 2019, Mechanizm konkurencyjnego rynku pracy jako cecha rozwoju demograficznego, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 183–194.

Runge J., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., 2019, Wnioski, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 195–198

2018

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633. [pobierz artykuł]

Runge A., 2018, Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-ekonomicznego - przykład Katowic, Studia Miejskie, 32, 35-46. DOI: 10.25167/sm2018.032.03. [pobierz artykuł]

Runge A., 2018, Proces starzenia ludności województwa śląskiego na tle kraju, [w:] J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 216–220. [pobierz artykuł]

Runge J., Runge A., 2018, Model cyrkulacyjny przemian urbanizacyjnych jako tło współczesnych problemów społecznych Chorzowa, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, s. 113–138.

Kantor-Pietraga I., Runge J., Runge A., Krzysztofik R., 2018, Zagadnienie świadczeń społecznych w ujęciu lokalnym, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, s, Kraków, s. 87–101.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., Runge A., 2018, Pomiędzy dobrostanem ekonomicznym a aktywnością zawodową. Ekonomiczne tło lokalnych zróżnicowań społecznych, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 13–33.

Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., 2018, Wybrane pozaekonomiczne czynniki lokalnych zróżnicowań społecznych, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 36–68.

Runge J., Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., 2018, Wykształcenie mieszkańców Polski jako atrybut rozwoju społecznego w wymiarze lokalnym, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 69–86.

2017

Runge A., 2017, Proces starzenia ludności województwa śląskiego, [w:] Potrykowska A., Hrynkiewicz J. (red.), Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa T. IX, s. 69-95.

Runge A., 2017, Zróżnicowanie demograficzne obszarów wiejskich województwa śląskiego, [w:] K. Gasidło, A. Twardoch (red.), Na wsi, czyli gdzie? Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi, Prace Naukowe Politechniki Gliwickiej Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 42-60.

Runge A., Runge J., 2017, Polityka lokalna i regionalna w świetle depopulacji – na przykładzie województwa śląskiego, [w:] J. Szlachta, P. Legutko-Kobus (red.), Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, t. CLXXVIII, Warszawa, s. 133-150.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., Spórna T., 2017, Is the suburbanisation stage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conurbation, Geographia Polonica, Vol. 90, Issue 2, s. 71-85. [pobierz artykuł]

2016

Runge A., 2016, Miasta-liderzy gospodarki europejskiej w okresie od XIV do XVIII wieku – od Wenecji do Amsterdamu, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 7, Uniwersytet Śląski, PTG Oddz. Katowicki, Sosnowiec, s. 29-41 .

Runge A., 2016, Urban agglomerations and transformations of medium-sized towns in Poland, Environmental & Socio-economic Studies, Vol. 4, Issue 3, s. 41-55. [pobierz artykuł]

Runge A., Runge J., 2016, Między jakością danych a konceptualizacją wiedzy naukowej – kilka refleksji na temat geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Zborowski A. (red.), Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, t. IX, IGIGP UJ, s. 29-42.

2015

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2015, Demograficzne przemiany rdzenia konurbacji katowickiej w latach 1990-2014 - w stronę modelu, [w:] Wolaniuk A. (red.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 247-257.

Runge A., Runge J., 2015, Modele przestrzeni społecznej złożonych układów osadniczych (wybrane aspekty teoretyczno-empiryczne), [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów, Wydaw. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 207-226.

2014

Pytel S., Runge A., 2014, Rynek pracy a oferta edukacyjna wybranych powiatów Zagłębia Dąbrowskiego, [w:] Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, Wydaw. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 313-327.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2014, Model urbanizacji złożonych układów osadniczych w świetle procesu kurczenia się miast – próba analizy krytycznej, [w:] Stryjakiewicz T. (red.), Proces kurczenia się miast i jego konsekwencje, Wydaw. UAM Poznań, Poznań, s. 115-126.

Krzysztofik R., Runge A., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2014, Miasta konurbacji katowickiej, [w:] Stryjakiewicz T. (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo- Wschodniej, Wydaw. UAM Poznań, Poznań, s. 89-101.

Runge A., 2014, Medium size towns within the structure of socio-economic links in Katowice conurbation, [w:] Kwiatek-Soltys A., Mainet H., Wiedermann K., Edouard J-C. (red.), Small and Medium Towns’ Attractiveness at the Beginning of the 21st Century, Presses universitaires Blaise Pascal, collection CERAMAC, Clermont-Ferrand, s. 115-132.

Runge A., Runge J., 2014, Centralność i peryferyjność w badaniach rynku pracy, Studia Miejskie, t. 13, s. 85-95. [pobierz artykuł]

Runge A., 2014, Demograficzno-społeczne uwarunkowania rynku pracy w regionie częstochowskim [w:]  Ucieklak-Jeż P. (red.), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pragmata Tes Oikonomias VIII, s. 293-306.

Runge A., Ludność województwa śląskiego [w:] red. R. Kaczmarek, Encyklopedia Województwa Śląskiego, wyd. Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Katowice. [pobierz artykuł]

2013

Runge A., 2013, Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 296.

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Kurpanik M., Spórna T., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 385.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 220.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie częstochowskim, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 156.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie rybnickim, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 144.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie bielskim, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 146.

Runge A., Runge J., 2013, Demograficzno-społeczne wyzwania rynku pracy tradycyjnego regionu ekonomicznego, [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.), Badania regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego t. 29, Wrocław, s. 3-14.

2012

Runge A., Runge J., 2012, Procesy gentryfikacji i wykluczenia społecznego w tradycyjnym regionie ekonomicznym – dotychczasowy stan badań, potrzeby badawcze, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście cz. I., XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 51-70.

Runge A., Runge J., 2012, Definicje pojęć gentryfikacji i wykluczenia społecznego w pracach różnych autorów, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście cz. I., XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 19-20.

Runge A., 2012, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, „Prace Geograficzne”, z. 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków s. 83-101.

Runge A., 2012, Medium size towns in complex settlement systems (exemplified by Katowice conurbation), “Problems of Geography”, vol. 1-2, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, p. 49-65.

2011

Runge A., Kuczabski A., red., 2011, Medium-sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine; Kharkiv Regional Institute of Public Administration; Association of Doctors of Sciences on Public Administration, Kharkiv, Ukraine, ss. 135.

Runge A., 2011, Medium-sized towns in the context of size structural changes of towns in Poland, [in:] A. Runge, A. Kuczabski (ed.), Medium-sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Kharkiv Regional Institute of Public Administration, Association of Doctors of Sciences on Public Administration, Kharkiv, p. 66-87.

Runge A., Kwiatek-Sołtys A., 2011, Małe i średnie miasta Polski na osi kontinuum osadniczego, [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 151-162.

Runge A., 2011, Czynniki rozwoju miejskiej sieci osadniczej w województwie świętokrzyskim, [w:] E. Majcher-Ociesa, E. Słabińska (red.), Potencjał społeczno- ekonomiczny Kielecczyzny w XX i na początku XXI wieku, wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 100-121.

Runge A., Sitek S., 2011, Czynnik ekonomiczny w procesie suburbanizacji na wybranych przykładach miast średniej wielkości, „Studia Miejskie” t. 3, Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Opole, s. 139-146. [pobierz artykuł]

Runge A., 2011, „Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych”. Ekspertyza Projektu ‒ ocena Raportu końcowego na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe” Programu Operacyjnego KL na lata 2007-2013.

2010

Runge A., 2010, Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim, [w:] J. Runge, I. Żurek (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008; Urząd Statystyczny, Katowice, s. 33-82.

Runge A., 2010, „Konsekwencje procesu starzenia się ludności dla rozwoju lokalnego” ‒ Opracowanie koncepcji badania na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

2008

Runge A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf-Edukacja, Katowice, ss. 383.

Runge A., 2008, Przemiany demograficzne w miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.), Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, Wyd. PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 140-159.

Runge A., 2008, Ludnościowe uwarunkowania rynku pracy w miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.), Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, Wyd. PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 160-170.

Runge A., Sitek S., 2008, Struktura budżetów miast średnich w Polsce jako determinanta ich rozwoju [w:] Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Uniwersytet Opolski, s. 43-52

2007

Runge A., 2007, Przemiany struktury wielkościowej miast Polski w latach 1950-2005, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, t. II: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Akademia Świętokrzyska, Kielce, s. 57-72.

Runge A., 2007, Przemiany ludnościowe średnich miast w Polsce, W: Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań. XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, I. Jażdżewska (red.), wyd. Uniwersytet Łódzki s. 95-112.

Runge A., Runge J., 2007, Główne kierunki rozwoju regionalnego obszaru województwa śląskiego w okresie powojennym, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Wyd. Naukowe AP Kraków, s. 442-457.

Runge A., 2007, Miejska sieć osadnicza Polski na tle krajów środkowoeuropejskich, [w:] Brezdeń P, Grykień S. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno- przestrzennych, t. IX: Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią – nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 249-262.

2006

Runge A., Runge J., 2006, Determinants of regional transformations in the area of Polish- Czech borderland (Silesian Province, Moravian-Silesian Province), [in:] T. Michalski (ed.), The Geographical Aspects of the Transformation Process in Central and East-Central Europe, University of Gdańsk, p. 32-41.

Runge A., Runge J., 2006, Conditions of Regional Development of Moravian-Silesian Province (the Czech Republic) and Silesian Voivodship (Poland), [in:] T. Palmowski, Y. Matviyishyn (ed.), Problems of Regional Development in Border Regions of Ukraine and Poland, Lviv Regional Institute of Public Administration, National Academy of Public Administration, Lviv, p. 169-189.

Kantor-Pietraga I., Runge A., 2006, Selected Aspects of Social-Demographic Changes in the Polish-Czech Border Zone, [in:] T. Palmowski, Y. Matviyisyn (ed.), Problems of Regional Development in Border Regions of Ukraine and Poland, Lviv Regional Institute of Public Administration, Lviv, p. 190-211.

Runge A., Runge J., 2006, Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 509-522.

Runge A., 2006, Changeability of social-economic factors in the development of population transformations of Silesian towns, Bulletin of Geography, Socio-economic series, Nicolaus Copernicus series, Nicolaus Copernicus University, Toruń, no 5, p. 51-64.

2005

Kantor-Pietraga I., Runge A., 2005, Przemiany ludnościowe obszarów przygranicznych na przykładzie województw śląskiego i morawsko-śląskiego, [w:] A. Wahla (red.), Transformačni procesy 1990-2005, Ostravská Univerzita v Ostravé, Prirodovédecká Fakulta, s. 29-45.

2004

Runge A., 2004, Miasta średnie w sieci osadniczej Śląska, [w:] J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Przemiany demograficzne i jakość życia ludności w miastach, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 85-100.

Runge A., 2004, Typologia dynamiczna miast Śląska w zakresie przemian społeczno-gospodarczych, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VIII/1: Regionalny wymiar integracji europejskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 103-114

2003

Runge A., 2003, Proces starzenia się ludności miast województwa śląskiego, [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji – diagnoza i próba oceny, E. Bednarska, Cz. Domański (red.), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Łodzi, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Łódź, s. 37-54.

Runge A., Runge J., 2003, Ład przestrzenny a ład społeczny w miastach województwa śląskiego – wybrane zagadnienia, [w:] Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, T. Ślęzak, Z. Zioło (red.), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, PWN z. 205, Warszawa, s. 141-156.

Runge J., Kłosowski F., Runge A., 2003, Conditions and trends of social-economic changes of Katowice Region, [in:], D. Szymańska (ed.), Bulletin of Geography (Socio-Economic Series), Nicolaus Copernicus University, Toruń, vol. 2/2003, s. 85-102.

Runge A., Runge J., 2003, Demographic transformations of the largest town of Silesian Province, [in:] J. Słodczyk, W. Hasiński (ed.), Transformation of the social and economic structure of the Silesia region, Economic and Environmental Studies, No 5/2003 Opole University, Opole, ss. 179-194.

2002

Runge A., 2002, Rola miast średnich w sieci osadniczej województwa śląskiego – wybrane problemy, [w:] Współczesne problemy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, B. Namyślak, R. Kozieł (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych t. VII, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 27-48

Runge A., Runge J., 2002, Wybrane tendencje przemian ludnościowych w największych miastach województwa śląskiego liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, [w:] J. Słodczyk (red.), Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast. Miasta w okresie przemian, Uniwersytet Opolski, Opole s. 25-36

1996

Kozak A., 1996, Ośrodki zatrudnienia pozarolniczego i ich wpływ na przemiany społeczne na obszarze województwa kieleckiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. w Krakowie, t. XL/1, Kraków, s. 29-30.

Kozak A., 1996, „Diagnoza demograficzno-społeczna województwa kieleckiego”, na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w związku z opracowaniem Studium planu regionalnego.

1995

Kozak A., 1995, Zmiany na rynku pracy w województwie kieleckim w latach 1988-1993, [w:] Z. Babiński, J. Szupryczyński (red.), Człowiek i środowisko, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Toruński PTG, Instytut Geografii UMK Toruń, s. 318-321.

1994

Kozak A., 1994, Przemiany społeczne ludności województwa kieleckiego, [w:] J. Kitowski, Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych Oddz. PAN w Krakowie, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, filia w Rzeszowie, pod patronatem KPZK PAN, Warszawa-Kraków- Rzeszów, s. 267-290.

1993

Kozak A., 1993, Zmiany zatrudnienia pozarolniczego gospodarki uspołecznionej województwa kieleckiego w latach 1976-1988, Studia Kieleckie 2/78, wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, s. 57-76.

Kamińska W., Kozak A., 1993, Czynniki kształtowania się struktur Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania nr 26, COMSN w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP Kraków, s. 109-121.

Kozak A., 1993, Terytorialny podział pracy w woj. kieleckim w świetle powiązań stosunkami pracy w 1988 r., [w:] M. Barcicki, J. Mityk (red.), Rola geografii w kształtowaniu środowiska człowieka, 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, WSP Kielce, s. 127-129.

Górecka Ł., Kozak A., 1993, Problematyka geografii przemysłu w pracach magisterskich Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w latach 1975-1989, [w:] Z. Zioło (red.), Regionalne problemy uprzemysłowienia, Materiały i Sprawozdania nr 27, COMSN w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP Kraków, s.133-135.

1992

Kozak A., 1992, Przemiany społeczne ludności województwa kieleckiego w zakresie źródeł utrzymania w latach 1970-1988, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. w Krakowie, t. XXXVI/1-2, Kraków, s. 87-88.

Kozak A., 1992, Wpływ układów komunikacyjnych na przemiany społeczne województwa kieleckiego w latach 1950-1988, [w:] K. Warakomska (red.), Współczesne problemy geografii komunikacji, UMCS Lublin, s. 74-84.

Kozak A., 1992, Analiza relacji między elementami potencjału społeczno-gospodarczego ośrodków wzrostu woj. kieleckiego w latach 1976-1988, [w:] Z. Zioło (red.), Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków-Warszawa, s. 182-201.

Kozak A., 1992, Kształtowanie się ośrodków wzrostu społeczno-gospodarczego woj. kieleckiego w latach 1976-1988, 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Konferencja Naukowa nt. Geografia i aktualne problemy miasta i regionu, Kraków, s. 184-186.

1991

Kozak A., 1991, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast województwa kieleckiego, Studia Kieleckie 2/70, wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, s. 19-40.

Kamińska W., Kozak A., 1991, Rola przemysłu rolno-spożywczego w strukturze przemysłu województwa kieleckiego, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemysłu rolno- spożywczego w badaniach geograficznych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 87-94.