ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2018

Zuzańska-Żyśko E., 2018, Polycentricity and commuting. An aplication to metropolitan areas in the south of Poland, Acta Geobalcanica, 4-2, pp. 77–84. DOI: 10.18509/AGB.2018.09. [pobierz artykuł]

Dyszy M., Zuzańska-Żyśko E., 2018, Migrations of Population to Rural Areas as Suburbanization Development Factor (Sub-Urban Areas) in Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, 4th International Scientific Conference GEOBALCANICA Proceedings, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 325–334. DOI: 10.18509/GBP.2018.37. [pobierz artykuł]

Koman W., Zuzańska-Żyśko E., 2018, Towards Creative City. Case Study of Katowice, 4th International Scientific Conference GEOBALCANICA Proceedings, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 335–344. DOI: 10.18509/GBP.2018.36. [pobierz artykuł]

Zuzańska-Żyśko E., Sitek, S., 2018, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych, [w:] R. Pyka (red.), Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, Metropolie w budowie. Polskie i europejskie doświadczenia, T.9, z. 2, s. 68–79. [pobierz artykuł]

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., Klimek M., 2018, Delimitacja obszarów na potrzeby programów rewitalizacji – aspekt metodologiczny, [w:] P. Lorens (red.), Urbanistyczne aspekty transformacji miast, Biuletyn KPZK PAN, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 12–30. [pobierz artykuł]

2017

Zuzańska-Żyśko E., 2017, Procesy metropolizacji w województwie śląskim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, t. IX, Warszawa, s. 124-139.

Zuzańska-Żyśko E., 2017, Region Metropolitalny Silesia w świetle koncepcji funkcjonalnych, [w:] T. Kudłacz, P. Brańka (red.), Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych, Studia KPZKPAN, T. CLXXIV, s. 116-125. [pobierz artykuł]

Stępień M., Zuzańska-Żyśko E., 2017, Duże skupiska handlowe jako obszary wzmożonego występowania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, Wiadomości Lekarskie, t. LXX, nr 2, cz. II, s. 315-320. [pobierz artykuł]

2016

Zuzańska-Żyśko E., 2016, Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, ss. 432. [pobierz fragment książki]

Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W., 2016, Suburbanization in Postindustrial Area. Case Study of The Silesia Metropolitan Region [w:] Efe R., Cürebal I., Lévai L. (red.), GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of Proceedings, Kemer, Antalya (Turkey), s. 835-849. [pobierz artykuł]

Chmielewska M., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2016, Around the Revitalisation of Post-Industrial Urban Spaces - Case Study of Metropolitan Association of Upper Silesia, [w:] Efe R., Cürebal I., Lévai L. (red.), GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of Proceedings, Kemer, Antalya (Turkey), s. 823-834. [pobierz artykuł]

Duś E., Zuzańska-Żyśko E., 2016, Handel detaliczny w Sosnowcu, [w:] Barciak A., Jankowski A. T. (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 93-108.

Yaldir H., Efe R., Zuzańska-Żyśko E., Arslan M. (red.), 2016, Current Topics in Social Sciences, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss. 728. [pobierz artykuł]

2015

Zuzańska-Żyśko E., 2015, Obszary metropolitalne w statystyce europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, z. 22, Łódź, s. 5-22. [pobierz artykuł]

Zuzańska-Żyśko E., 2015, Shaping of metropolization process in Poland – theoretical aspect, [w:] P. Churski, K. Kopczewska (red.), Studia Regionalia, tom 41-42, Warszawa, s. 95-114. [pobierz artykuł]

2014

Zuzańska-Żyśko E., 2014, The real estate market in the Upper-Silesian metropolitan area, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120, s. 374-385. [pobierz artykuł]

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2014, Small Towns in Metropolitan Silesia Region in the Context of Commuting to Work, [w:] A. Kwiatek-Soltys, H. Mainet, K.Widermann, J-C. Edouard (red.), Small and Medium Towns’ Attractiveness at the beginning of the 21st Century, CERAMAC (Centre for Research on Massif Central, Mountains and Fragiles Territories), France, nr. 33, s. 269-286. [pobierz artykuł]

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2014, Konsekwencje przemian rynku pracy w małych miastach województwa śląskiego na przykładzie Imielina i Szczekocin, Problemy Rozwoju Miast, nr 3, s. 59-66. [pobierz artykuł]

2013

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Prace WNoZ UŚ, Sosnowiec, ss. 385. [pobierz książkę]

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 220. [pobierz książkę]

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie częstochowskim, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 156.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie bielskim, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 146.

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie rybnickim, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 144.

Zuzańska-Żyśko E., 2013, Koziegłowy – miasto sukcesu gospodarczego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe (red. K.Heffner, M.Twardzik), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, Katowice, 144, s. 109-121. [pobierz artykuł]

Szajnowska-Wysocka A., Zuzańska-Żyśko E., 2013, The Upper-Silesian conurbation on the path towards the “Silesia” metropolis, Bulletin of Geography. Socio–economic Series, No 21, s.111-124. [pobierz artykuł]

Szajnowska-Wysocka A., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Metropolizacja w konurbacji górnośląskiej, Geographia Studia et Dissertationes, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, T. 35, s.69-90. [pobierz artykuł]

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Lokalne rynki pracy w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Na przykładzie małych miast, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe (red. K. Heffner, M. Twardzik), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, Katowice, 144, s. 189-202. [pobierz artykuł]

Duś E., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Tendencje zmian w strukturze handlu detalicznego w Sosnowcu, Acta Geographica Silesiana, 13, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 5-16. [pobierz artykuł]

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Uwarunkowania i konsekwencje przemian społeczno-gospodarczych Czeladzi, Geographia Studia et Dissertationes, Katowice, T.35, s. 91-108. [pobierz artykuł]

2012

Zuzańska-Żyśko E., 2012, Funkcje metropolitalne Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (48), 39-61. [pobierz artykuł]

2011

Zuzańska-Żyśko E., 2011, Aire Métropolitaine de la Haute-Silésie – essai de délimitation en approche strcturelle, [in:] Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le développement équilibré des espaces métropolitains francais – conclusions pour la Pologne (sous la direction de R.Pyka), RSS MSNP UŚ, GZM – “Metropolia Silesia”, Katowice, s.185-205. [pobierz artykuł]

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2011, Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast, [w:] M. Soja, A.Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, IGiGP UJ, Kraków, s. 271-281. [pobierz artykuł]

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2011, Podobieństwa i różnice przestrzeni publicznej Molsheim i Niepołomic, [w:] XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Przestrzeń publiczna miast, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 257-273.

Pytel S., Kiniorska I., Zuzańska-Żyśko E., 2011, Motywy pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 647, Ekonomiczne Problemy Usług nr 65, Turystyka Religijna. Zagadnienia Interdyscyplinarne (red. Z. Kroplewski, A.Panasiuk), s. 59-70. [pobierz artykuł]

2010

Zuzańska-Żyśko E., 2010, Targowisko miejskie w Będzinie. Historia i współczesność, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss.101.

Zuzańska-Żyśko E., 2010, Geografia osadnictwa jako przedmiot akademicki, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (red. S.Liszewski), Łódź, s. 25-35.

Konecka-Szydłowska B., Zuzańska-Żyśko E., Szmytkie R., 2010, Role of services in the economies of small towns of silesia and wielkopolska regions, Bulletin of Geography (Socio-economic Series), Nicolaus Copernicus University, Toruń, No 14, s. 51-62. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Rola turystyki w rozwoju miast poprzemysłowych, Studia Miejskie, Uniwersytet Opolski, Opole, nr 22 , s. 117-126. [pobierz artykuł]

Szmytkie R., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Potencjał rynków pracy w ośrodkach lokalnych na obszarze Śląskim, [w:] K. Heffner, A. Polko (red.), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice, s.153-165

Duś E., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Usługi gastronomiczne w Sosnowcu, Geographia. Studia et Dissertationes, t.32, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 36-45. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Analiza dynamiki rozwoju gmin z obiektami rezydencjalno-obronnymi województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 590, Uniwersytet Szczeciński, s. 377-389.

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Genius loci świętej góry Athos kontra turystyka masowa Meteorów, [w:] Z.Kroplewski, A.Panasiuk, (red.), Turystyka religijna, Rozprawy i Studia, t. 765, s. 611-618.

Kiniorska I., Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Wieś tematyczna jako nowa forma aktywizacji na obszarach wiejskich, [w:] I. Kiniorska, E. Pałka E. (red.), Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 7-16.

Kiniorska I., Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Potencjał ludnościowy obszarów wiejskich regionu Gór Świętokrzyskich, [w:] I. Kiniorska, E. Pałka E. (red.), Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 97-108.

2009

Zuzańska-Żyśko E., 2009, Usługi gastronomiczne jako element infrastruktury turystycznej Sosnowca, [w:] Tkocz M. (red.), Miasto turystyki, rekreacji i wypoczynku, Rocznik Sosnowiecki 2008, t. 17, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 137-147.

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2009, Etapy rozwoju gospodarczego i przestrzennego Ustronia, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 31, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 127-145. [pobierz artykuł]

Tkocz M., Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2009, Wisła – jeden z ośrodków turystycznych w zapleczu Katowickiego Obszaru Metropolitalnego, Rozdział 5, [w:] T. Marszał (red.), Funkcja usługowa małych miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 89-107.

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2009, Turystyka miejska szansą rozwoju obszarów poprzemysłowych, [w:] Geografija i turyzm: Jewropejskij doswid, Materiały III Miżnarodnoj Konferencij, Lwowskij Nacjonalnyj Uniwersitet imieni Iwana Franka, Geograficieskij Fakultjet, Katedra Turizma, Lwów, s. 337-349.

Pytel S., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2009, Tourist function of small towns presented on selected examples from Poland, [w:] Geografija i turyzm: Jewropejskij doswid, Materiały III Miżnarodnoj Konferencij, Lwowskij Nacjonalnyj Uniwersitet imieni Iwana Franka, Geograficieskij Fakultjet, Katedra Turizma, Lwów, s. 350-360.

2008

Zuzańska-Żyśko E., 2008, Będzin regionalnym ośrodkiem handlu od wczesnego średniowiecza do współczesności, Rozdział 10, [w:] M. Pulinowa (red.), Będzin 1358-2008. Środowisko przyrodniczo-geograficzne. Tom I, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Będzin, s. 179-196.

Zuzańska-Żyśko E., 2008, Osadnictwo miejskie GZM, [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.), Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, s.180-189.

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2008, Od funkcji przemysłowej do turystycznej – przykład Ustronia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, s.133-144.

Zuzańska-Żyśko E., 2008, Fizjonomia miast arabskich, Acta Geographica Silesiana, UŚ, WNoZ, Sosnowiec, 3, s. 61-66 (2 punkty).

Zuzańska-Żyśko E., 2008, Fizjonomia miast arabskich, Acta Geographica Silesiana, UŚ, WNoZ, Sosnowiec, 3, s. 61-66.

2007

Zuzańska-Żyśko E., 2007, Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych, [w:] Małe miasta w obszarach metropolitalnych (red. K.Heffner, T.Marszał), Biuletyn KPZKPAN, z. 232, Warszawa, s. 62-78.

Zuzańska-Żyśko E., 2007, Small towns in Śląskie Voivodeship, Bulletin of Geography (Socio-economic Series), Nicolaus Copernicus University, Toruń, No 7, p. 5-14.

2006

Zuzańska-Żyśko E., 2006, Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, ss. 207.

Zuzańska-Żyśko E., 2006, Generalne cechy procesu transformacji. Studium przypadku małych miast na Górnym Śląsku, [w:] J.Słodczyk, E.Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 203-213.

2005

Zuzańska-Żyśko E., 2005, Economic Transformation of Small Silesian Towns in the Year 1990-1999, [w:] E. Nowosielska, J. Parysek (red.), Cities in the transfoming post-communist countries: ten years of economic, social and spatial experience, Geographia Polonica, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Vol. 78, No 1, Warszawa, Poland, s. 137-149. [pobierz artykuł]

Zuzańska-Żyśko E., 2005, Rural subsidiary region versus types of specialisation of small towns, exemplified by the Silesian region, [w:] E. Pałka (red.) Alternative Sources of Farms Income, Institute of Geography J.Kochanowski, Kielce, s. 93-99.

Zuzańska-Żyśko E., 2005, Funkcja turystyczna małych miast województwa śląskiego, [w:] E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, PAP, Słupsk, s. 71-87.

Zuzańska-Żyśko E., 2005, Rola małych podmiotów gospodarczych w kształtowaniu struktury funkcjonalnej małych miast w regionie śląskim, [w:] K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 135-148.

Zuzańska-Żyśko E., 2005, Funkcje małych miast na przykładzie gmin miejsko-wiejskich w województwie śląskim, [w:] E.Pałka (red.), Funkcje obszarów wiejskich, Wyd. Akademia Świętokrzyska, Kielce, s. 287-294.

Zuzańska-Żyśko E., 2005, Mala mesta ve slezskem regionu, [w:] A. Vaishar (red.), Geografie malych mest, Ustav geoniky AV CR, Ostrava, s. 105-106.

Zuzańska-Żyśko E., Petryszyn J., 2005, Rozmieszczenie nowych inwestycji mieszkaniowych w aglomeracji katowickiej, [w:] I.Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, s. 361-371.

Zuzańska-Żyśko E., 2005/2006, Społeczno-gospodarcze konsekwencje procesu transformacji na przykładzie Wojkowic – małego miasta pogórniczego, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Małe miasta – studium przypadków, PTG i Uniwersytet Łódzki, Łódź, s.37-44.

2004

Zuzańska-Żyśko E., 2004, Przemiany gospodarcze małych miast województwa śląskiego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium wiedzy o mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.131-139.

Szajnowska–Wysocka A., Zuzańska-Żyśko E., 2004, Regionalne zróżnicowanie funkcji małych miast w województwie śląskim, [w:] E. Jakubowicz, A. Raczek (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, t. VIII, nr 2, s.115-128.

2003

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2003, Struktura funkcjonalna i instytucyjna miast powiatu cieszyńskiego, [w:] J. Runge (red.), Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 72-84.

Zuzańska-Żyśko E., 2003, Population types of small towns in Silesian Province, Bulletin of Geography, socio-economic series, N0 2,UMK, Toruń, s. 139-149.

2002

Zuzańska-Żyśko E., 2002, Demographic potential of small towns of Silesian province in the last decade of 20th century, Biuletyn Geograficzny, nr 1, UMK, Toruń, s. 159-166.

Zuzańska-Żyśko E., 2002, Przyczyny powstawania i rozwoju małych miast województwa śląskiego [w:] J.Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, s.241-252.

Zuzańska-Żyśko E., 2002, Postfordowski model organizacji gospodarki małych miast województwa śląskiego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 219-228.

2001

Zuzańska-Żyśko E., 2001, Etapy aktywizacji Wojkowic - małego miasta przemysłowego w Zagłębiu Dąbrowskim, [w:] A. Szajnowska – Wysocka (red.), Studia nad regionem śląskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t.1, s.100-120.

Zuzańska-Żyśko E., 2001, Local development in polish conditions, [w:] GIS Polonia 2001, Gepgraphical Information Systems, Wyd. University of Silesia, University of Zagreb, s. 358- 362.

Zuzańska-Żyśko E., 2001, Architektura krajobrazu małych miast województwa śląskiego, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Krajobraz kulturowy – idee, problemy, wyzwania, WNoZ UŚ, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, s.160-169.

2000

Zuzańska-Żyśko E., Szajnowska-Wysocka A., 2000, Problemy społeczne małych miast na przykładzie miasta Wojkowice w województwie śląskim, [w:] J.Słodczyk (red.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s.81-95.

1999

Zuzańska-Żyśko E., Szajnowska-Wysocka A., 1999, Małe miasta województwa katowickiego w świetle regionalizacji kraju, [w:] J. Łoboda, S. Grykień (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 247-258.

1996

Zuzańska-Żyśko E., Tkocz M., 1996, Charakterystyka wielkich miast Polski, Wiadomości Statystyczne, nr 12, GUS, Warszawa, s. 84-93.