ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2019

Rudakevych I., Sitek S., Soczówka A., 2019, Transformations of urban electric transport in Ukraine after 1991 in the view of transport policy, European Spatial Research and Policy, 26(1), pp. 61–80. [pobierz artykuł]

2018

Soczówka A., Rudakevych I. , 2018, Produkcja taboru tramwajowego i trolejbusowego na Ukrainie na tle sytuacji taborowej przedsiębiorstw, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2 (32), s. 105–128.

Pająk M., Soczówka A., 2018, Możliwości rozwoju kolei metropolitalnej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, TTS Technika Transportu Szynowego, 6, s. 36–43.

2017

Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdler R., 2017, Modele funkcjonowania i rozwój terminali intermodalnych na przykładzie województwa wielkopolskiego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31 (3), s. 95-113.

Pająk M., Soczówka A., 2017, Synchronizacja linii tramwajowych na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego, Transport Miejski i Regionalny, nr 6, s. 25-32.

Сочувка А., Мазурова А., 2017, Oбщественно-географические особенности трансформации индустриальных регионов (на примере Катовицкой конурбации, Польша), Часопис соціально-економічної географії, 23 (2), pp. 60–67.

2016

Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajder R., 2016, Transport intermodalny w Wielkopolsce w świetle badań ankietowych wśród interesariuszy, Przegląd Komunikacyjny, 6, s. 25-30.

Beim M., Soczówka A., 2016, Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce, Transport Miejski i Regionalny, 10, s. 19-24.

Rechłowicz M., Soczówka A., Sosnowiec, 2016, Transport jako element integrujący przestrzeń, [w:] Barciak A., Jankowski A. T. (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 109-131.

Wolański M., Jakubowski B., Mrozowski W., Pieróg M., Soczówka A., 2016, Diagnoza stanu polskiego transportu. Raport końcowy, Ekspertyza dla Ministerstwa Transportu i Budownictwa, Wolański, Warszawa.

Wolański M., Paprocki W., Mazur B., Soczówka A., Jakubowski B., 2016, Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, ss. 266.

2015

Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdler R., 2015, Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium terytorialne, Poznań, ss. 212.

Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdler R., 2015, Transport intermodalny w Wielkopolsce, Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, nr 4, s. 25-31.

2014


Wolański M., Paprocki W., Mazur B., Soczówka A., Jakubowski B., 2014: Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 257 s......

Soczówka A., 2014: Organizacja i integracja komunikacji miejskiej i regionalnej w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej. Transport Miejski i Regionalny, nr 1, s. 20-25.

Filippova O., Soczówka A., 2014: Podstawowe formy wsparcia finansowego działalności przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie. Transport Miejski i Regionalny, nr 8, s. 25-32.

Soczówka A., 2014: Miejska i regionalna komunikacja autobusowa w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej. [w:] Sitek S. (red.) „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, t. 5. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział katowicki, WNoZ UŚ, Sosnowiec.

Soczówka A., 2014: Tramwajnyje sistiemy Pol’szy. Gieopolityka i ekogieodynamika regionow, t. 10, w. 2, s. 775-779.

2013

Soczówka A., 2013, Dostępność komunikacji miejskiej i podmiejskiej w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej. Acta Geographica Silesiana, nr 14, s. 87–100

Soczówka A., 2013: Public transportation accessibility in the Katowice conurbation, Poland. Environmental & Socio-economic Studies, vol. 1, is. 4, p. 52-63

2012

Soczówka A., 2012: Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, 243 s.

Rechłowicz M., Soczówka A., 2012: Publiczny transport zbiorowy w przestrzeni konurbacji rybnickiej. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, 230 s.

Rechłowicz M., Soczówka A., 2012: Linia tramwajowa jako element krajobrazu kulturowego wschodnich dzielnic Sosnowca. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. XVI., s. 171-180.

Soczówka A., 2012: Zarys historii komunikacji tramwajowej na obszarze konurbacji katowickiej. Acta Geographia Silesiana nr 12, s. 57-70.

Soczówka A., 2012: Dostępność przestrzenna komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej. [w:] Rosik P., Wiśniewski W. (red.): Dostępność i mobilność w przestrzeni. Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa, s. 197-204.

Soczówka A., 2012: Probljemy obslużywanija kurorta Zakopane żjeljeznodorożnym transportom. [w:] Turystyczna industrija: suczasnyj stan ta priorytety rozwytku, vypusk 7, Ługańsk, s. 136-140.

Soczówka A., Tkocz M., 2012: Industrial potential of a region as the basis of tourism development. An example of the silesian voivodship (Poland). [w:] Turystyczna industrija: suczasnyj stan ta priorytety rozwytku, vypusk 7, Ługańsk, s. 211-216.

Soczówka A., 2012: Differjencjacja stjepjeni razwitija gorodskogo transporta w rybnickoj aglomjeracji. [w:] Rehion 2012: stratehija optymal’noho rozwytku: materialy naukowo-praktycznoji konferenciji z miżnarodnoju uczastju, Charków, s. 44-47.

2011

Powałka A., Soczówka A., 2011: The trolleybus system of Tychy - past, presents and perspectives on development. [w:] Bartłomiejczyk M., Połom M. (red.) Determinants of funcioning of trolleybus transport in selected cities f the European Union. Wyd. Bernardinum, Pelplin, s. 105-118.

2010

Soczówka A., 2010: Pojęcie jakości w komunikacji miejskiej. [w:] Sitek S. (red.) „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział katowicki, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 41-50.

2009

Powałka A, Ruman M., Soczówka A., 2009: Wpływ budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie na sieć kolejową województwa małopolskiego. [w:] A. T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski, M. Ruman (red.): Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska. Wydział Nauk o Ziemi UŚ – Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Sosnowiec – Gliwice, s. 233-243.

Bartłomiejczyk M., Soczówka A. Połom M., 2012: Fondy EU jako příležitost pro zlepšení hromadné dopravy v Polsku na příkladu trolejbusové dopravy [w:] Bartłomiejczyk M., Połom M. (red.): Vybrané aspekty veřejné dopravy ve střední a východní Evropě. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, s. 95-128.

Soczówka A., 2009: Komunikacja miejska w małych miastach w województwie śląskim. [w:] Marszał T. (red.): Funkcja usługowa małych miast. Wyd. UŁ, Łódź, s. 53-69 Rechłowicz M., Soczówka A., 2009: Pożegnanie z Gliwicami. Kolejna likwidacja tramwaju. Świat Kolei nr 8, s. 48-53

2008

Soczówka A., 2008: Transport. [w:] Tkocz M. (red.): Województwo Śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 108-124

Soczówka A., Żydzik J., 2008: Transport na obszarze GZM. [w:] Hibszer A., Dulias R. (red.). Górnośląski Związek Metropolitalny, zarys geograficzny. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 231-244.

Rechłowicz M., Soczówka A., 2008: Transport Będzina. [w:] Pulinowa M. Z., Sperka J., Glimos-Nadgórska A. (red.): Będzin 1358 – 2008, tom I, środowisko przyrodniczo-geograficzne, Muzeum Zagłębia w Będzinie, s. 197-209.

Mazur A., Rechłowicz M., Soczówka A., 2008: Methods of reconstruction of the route of closed tram lines in the centre of Będzin on the basic of field research on urban space. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. VIII., s. 127-138

Soczówka A., 2008: Pociągiem do Zakopanego, czyli krok w stronę polityki zrównoważonego rozwoju w transporcie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. X, s. 409-422.

2007

Sobota J., Soczówka A., 2007: Komunikacja miejska. [w:] Atlas województwa śląskiego, część 2, okręg katowicki, skala 1:20 000, 2007, wyd. IV zm., Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., Katowice

Chrost M., Mężyk W. T., Soczówka A., Sobota J., 2007: Komunikacja miejska. [w:] Atlas województwa śląskiego, część 1, okręg rybnicki, skala 1:20 000, 2006, wyd. I, Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., Katowice

Soczówka A., 2007, Komunikacja miejska w Sosnowcu. Historia – dzień dzisiejszy – perspektywy. Rocznik Sosnowiecki 2006 - oblicza miasta, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Urząd Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec.

Soczówka A., 2007: Kolej w dolinach rzecznych polskich Karpat. [w:] Myga-Piątek U. (red.): Doliny rzeczne. Przyroda – Krajobraz – Człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, T. VII. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 426-437.

Soczówka A., 2007: Dokładność prezentacji komunikacji miejskiej na współczesnych planach miast Wrocławia. [w:] Kiniorska I., Sala S. (red.): Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej. Oddział Kielecki PTG, Kielce, s. 432-440

2005

Mazur B., Molecki A., Soczówka A. 2005: Organizacja komunikacji zastępczej związanej z inwestycjami drogowymi na przykładzie przebudowy Ronda im. gen. J. Ziętka w Katowicach. Transport miejski i regionalny nr 7, s. 10-17

Soczówka A., 2005: Kolejowe połączenia dalekobieżne Wybrzeża w latach 1990-2005. [w:] Dutkowski Marek (red.): Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. US, Instytut Nauk o Morzu, PTG, Oddział szczeciński, Szczecin

2002

Mazur B., Soczówka A., 2002: Organizacja komunikacji specjalnej podczas imprez masowych na przykładzie meczów polskiej reprezentacji narodowej w dniach 1 IX i 6 X 2001 r. Biuletyn Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej nr 2, s. 50-54.