ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


dr Edward Duś - publikacje

2016

Duś E., 2016, Główne elementy zagospodarowania przestrzennego Sosnowca, [w:] Barciak A., Jankowski A. T. (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 69-77.

Duś E., Dziedzicka A., Kuczyński J., Pacholarz P., Wasielewska E., 2016, Recenzja podręcznika: „Przyroda”, Golikowski M., Hessa R., Kaczmarzyk M., Mrzigod A., Mrzigod J., Więckowski M., 2013, Wydaw. Nowa Era, Warszawa, Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, t. XIV, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 153-171.

Duś E., Hibszer A., 2015, Recenzja podręcznika: „Bliżej geografii, część 2”, wyd. 3 popr., Lechowicz A., Lechowicz M., Stankiewicz P., Sulejczak E., 2012, WSiP, Warszawa, Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności, Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych, tom XIII, Kraków 2015, s. 185-197.

Duś E., Studnik J., Stadicka Z., Dziedzicka A., 2016, Recenzja podręcznika: „Przyroda” część 4. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Łazarz A., Sobotka S., Szczepańska A., 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, t. XIV, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 173-184.

Duś E., Zuzańska-Żyśko E., 2016, Handel detaliczny w Sosnowcu, [w:] Barciak A., Jankowski A. T. (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 93-108.

2015

Duś E., 2015, Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania i przemian rolnictwa województwa śląskiego, Acta Geographica Silesiana, nr 19, s. 49–59.

2014

Duś E., Jania J., Jankowski G., Leszkiewicz J., Pełka-Gościniak J., Petryszyn J., Pytel S., 2014, Polska Północna. Pobrzeże Szczecińskie. Przewodnik do ćwiczeń terenowych, Uniwersytet Śląski WNoZ, Sosnowiec, ss. 101.

Duś E., 2014, Recreational use and health functions of allotment gardens in the Katowice conurbation, Poland, Environmental & Socio-economic Studies, vol. 2, 2, s. 16-25. http://www.environ.ses.us.edu.pl

Duś E., 2014, Rolnictwo województwa śląskiego, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Karczmarek R. (red.), Instytut Badań Regionalnych, Katowice. http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Rolnictwo

2013

Duś E., 2013, Allotment gardens and spatial development – two case studies from the Katowice conurbation, Poland, Environmental & Socio-economic Studies, vol. 1, 4, s. 41-51. http://www.environ.ses.us.edu.pl

Duś E., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Tendencje zmian w strukturze handlu detalicznego w Sosnowcu, Acta Geographica Silesiana, 13, UŚl WNoZ, Sosnowiec s. 5-16. http://www.wnoz.us.edu.pl/ags

2011

Duś E., 2011, Wysokość i struktura dochodów gmin wiejskich jako miernik stopnia ich peryferyjności, Studia Obszarów Wiejskich, 26, s. 73-88. http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

Duś E., 2011, Rola i miejsce ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej, Geographia. Studia et Dissertationes, 33, Katowice, s. 79-100.

2010

Duś E., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Usługi gastronomiczne w Sosnowcu. Geographia. Studia et Dissertationes, 32, Katowice, s. 101-120. [pobierz artykuł]

Duś E., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie dochodów własnych w budżetach gmin województwa śląskiego, Acta Geographica Silesiana, 7, Sosnowiec, s. 17-22. http://www.wnoz.us.edu.pl/ags

2009

Duś E., 2009, Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w świetle dochodów budżetowych, Studia Obszarów Wiejskich, 17, s. 47-57. http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

Duś E., 2009, Zmiany funkcji rolniczych w małych miastach województwa śląskiego[w:] Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, Heffner K, Polko A. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010 s. 241-256.

Duś E., 2009, Funkcje obszarów wiejskich województwa śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes, 31, Katowice, s. 81-103.

2008

Duś E., Kłosowski F., Krzysztofik R., Pukowska-Mitka M., Soczówka A., Tkocz M., 2008, Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Tkocz M. (red.), UŚl WNoZ, Sosnowiec, ss. 173.

Duś E., 2008, Rolnictwo i leśnictwo na obszarze GZM, [w:] Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, Dualis R., Hibszer A. (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 190-207.

Duś E., 2008, Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w województwie śląskim. Acta Geographica Silesiana, 3, UŚl WNoZ, Sosnowiec, s. 19-26. http://www.wnoz.us.edu.pl/ags

Duś E., 2008, Rolnictwo, [w:] Człowiek i przyroda. Użytkowanie przyrody. http://www.przyroda.katowice.pl

2006

Duś E., 2006, Tendencje rozwoju rolnictwa i działalności małych podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich regionu śląskiego, [w:] Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa – sukcesy i niepowodzenia, Głębocki B. Kacprzak E. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 87-101.

Duś E., 2006, Przemiany użytkowania ziemi i rolnictwa na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 37, UŚl., Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice-Sosnowiec, s. 17-28.

2005

Duś E., 2005, Charakterystyka dorobku w zakresie geografii rolnictwa w ośrodku śląskim, Studia Obszarów Wiejskich, 7, s. 149-166. http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

Duś E., 2005, Rozwój i działalność małych firm na obszarach wiejskich regionu śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza, [w:] Transformační procesy 1990-2005, Ostravská Univerzita v Ostravĕ Přírodovĕdecká Fakulta, Ostrava, s. 71-79.

Duś E., 2005, Pozarolnicza działalność produkcyjna na obszarach wiejskich, [w:] Funkcje obszarów wiejskich Pałka E. (red.), Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 275-286.

2004

Duś E., Malinkiewicz D., 2004, Aktywność zawodowa mieszkańców górskiej gminy Kucharz, [w:] Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 145-153.

2003

Duś E., Tkocz M., 2003, Przemiany funkcjonalne gmin wiejskich aglomeracji górnośląskiej, Geographia. Studia et Dissertationes, 26, Katowice, s. 126-146.

Duś E., 2003, Infrastruktura oświaty na obszarach wiejskich, [w:] Problemy geoekologiczne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego, Materiały sympozjum polsko-czeskiego, UŚl. WNoZ, Sosnowiec, s. 28-33.

Duś E., 2003, Woda w krajobrazie rolniczym, [w:] Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 2, Sosnowiec, s. 65-77.

2002

Duś E., 2002: Infrastruktura społeczna na przykładzie wybranych wsi południowej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 2, s. 107-118. http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

2001

Duś E., 2001, Ograniczenia i możliwości rozwoju rolnictwa w województwie śląskim, Studia Obszarów Wiejskich, 1, s. 185-194. http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

Duś E., 2001, Problemy rozwoju obszarów wiejskich w okresie przemian ustrojowych w Polsce, [w:] Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech hornoslezského a ostravského regionu, Ostravská Univerzita, Ostrava, s. 115-120.

Duś E., 2001, Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa śląskiego, [w:] Studia nad regionem śląskim, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 11-42.

2000

Duś E., Tkocz M., 2000, Wyposażenie wsi w infrastrukturę w świetle uwarunkowań historycznych, [w:] Szanse rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim, Materiały XVI seminarium geograficzno-rolniczego, Lublin, s. 66-72.

1999

Duś E., 1999, Rolnictwo, [w:] Studium wiedzy o regionie śląskim, Szajnowska-Wysocka A. (red.), Katowice, s. 161-193.

Duś E., 1999, Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze woj. śląskiego, [w:] Górnośląsko-ostrawski region przemysłowy: wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska, Materiały sympozjum polsko-czeskiego, Sosnowiec, s. 53-59.

1998

Duś E., 1998, Przestrzenne zróżnicowanie przemian w rolnictwie województwa katowickiego, [w:] Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Głębocki B. (red.), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań. s. 235-254.

Duś E., 1998, Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w województwie katowickim, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 22, Katowice, s. 78-94.

Duś E., Jankowski A. T., Pełka-Gościniak J., Rzętała M., Rzętała M. A., 1998, Antropogenizacja rzeźby i stosunków wodnych wyżyny katowickiej i jej obrzeży, [w:] Materiały 47 Zjazdu PTG - przewodnik sesji terenowych, Sosnowiec, s. 35-62.

Duś E., 1998: Osadnictwo wiejskie a podstawowa obsługa ludności i rolnictwa, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, Materiały 47 Zjazdu PTG, Sosnowiec, s. 278-279.

1997

Duś E., Kłosowski F., Szajnowska-Wysocka A., Tkocz M., 1997, Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 152.

Duś E., Tkocz M., 1997, Przemiany w przemyśle regionu katowickiego w okresie kształtowania się gospodarki rynkowej, [w:] Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech ostravského a hornoslezského regionu, Ostravská Univerzita, Ostrava, s. 128-136.

Duś E., Tkocz M.,1997, Tendencje zmian w użytkowaniu fragmentu centrum Katowic w latach 1984-1995, [w:] Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, IX Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódź, s. 115-121.

1996

Duś E., 1996, Rozwój osadnictwa w Szczyrku, [w:] Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, UŚl. WNoZ, Sosnowiec, s. 37-52.

Duś E., 1996, Przeszłość i współczesny stan ogrodnictwa działkowego w Chorzowie, Zeszyty Chorzowskie, t. 1, Muzeum w Chorzowie, s. 135-151.

Duś E., Tkocz M.,1996, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w województwie katowickim, [w:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Materiały XIII seminarium geograficzno-rolniczego oraz 45 Zjazdu PTG, Słupsk, s. 35-43.

1995

Duś E., 1995, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne w obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na przykładzie wsi Bobrowniki, [w:] Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Kamieński Z. J. (red.) Katowice, s. 95-102.

Duś E., 1995, Zagrożenie środowiska przez rolnictwo a świadomość społeczna, W: Przeobrażenia środowiska geograficznego w przygranicznej strefie górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego, Materiały sympozjum polsko-czeskiego, UŚl. WNoZ, Sosnowiec, s. 31-35.

Duś E., Tkocz M.,1995, Wybrane problemy i możliwości zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa katowickiego, [w:] Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski, Materiały XII Seminarium geograficzno-rolniczego oraz 44 Zjazdu PTG, Toruń, s. 37-45.

1994

Duś E., 1994, Negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska w ocenie mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Beskidów, [w:] Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, Dziadek S., Tkocz M. (red.) t. 2, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 11-28.

Duś E., 1994, Rolnictwo a świadomość zagrożenia zdrowia człowieka, [w:] Materiały 43 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, s. 202-204.

1993

Duś E., 1993, Negatywne skutki przekształcenia środowiska geograficznego w świadomości mieszkańców wybranych obszarów w Polsce, [w:] Sbornik referátů 10. Severomorawského Demografického Kolokvia, Frýdek-Mistek, s. 280-285.

Duś E., 1993, Tendencje zmian w rolniczym użytkowaniu ogrodów działkowych w świetle zagrożeń ekologicznych, [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, Materiały X seminarium geograficzno-rolniczego, Kielce, s. 35-41.

Duś E., 1993, Ogrody działkowe w krajobrazie obszarów miejsko-przemysłowych, [w:] Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych, Pietrzak M. (red.), Poznań, s. 39-42.

Duś E., 1993, Zagrożenie zdrowia w świadomości mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Zdrowie a środowisko, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 157-166.

Duś E., 1993, Negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska w świadomości mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Materiały 42 Zjazdu PTG, Kielce, s. 180-182.

1992

Duś E., 1992, Użytkowanie ogrodów działkowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 16, Katowice, s. 135-148.

Duś E., M.agda K., 1992, The awareness of the inhabitants of the Upper Silesian Industrial Region of environmental pollution problems, [w:] Determinants of ecological awareness in various scientific disciplines, University of Silesia, Centre for Human and Environmental Studies, Katowice, s. 75-79.

Duś E., 1992, Społeczne aspekty użytkowania ogrodów działkowych, [w:] Sbornik referátů 9. Severomorawského Demografického Kolokvia, Bruntál-Opole, s. 189-196.

Duś E., 1992, Wybrane problemy restrukturyzacji obszarów rolniczych w województwie katowickim, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem stref podmiejskich), Materiały IX seminarium geograficzno-rolniczego, Łódź, s. 130-139.

Duś E., M.agda K., Modrzejewski P., 1992, Zagrożenie środowiska geograficznego i zdrowia ludności w świadomości mieszkańców Sosnowca, [w:] Sosnowiec. Problemy ekologii, historii i kultury, Sosnowiec, s. 29-43.

Duś E., 1992, Zanieczyszczenie środowiska geograficznego w ocenie mieszkańców wybranych miejscowości Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, Modrzejewski P. (red.), t. 1, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 5-21.

Duś E., 1992, Pojęcie „zanieczyszczone środowisko” w świadomości mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Materiały 41 Zjazdu PTG, Kraków, s. 147-149.

1991

Duś E., 1991, Świadomość ekologiczna mieszkańców Sosnowca, [w:] Człowiek i jego środowisko w Górnośląsko-Ostrawskim regionie przemysłowym, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 17-21.

1990

Duś E., 1990, Ogrodnictwo działkowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Geographia. Studia et Dissertationes, 14, Katowice, s. 93-117.

1988

Duś E., 1988, Sławków, [w:] Atlas. Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych, PWN, Warszawa, s. 206-207.

Duś E., 1988, Ogrody działkowe w użytkowaniu i funkcjonowaniu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1986-1987, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 83-86.

1987

Duś E., Magda K., Modrzejewski P., Runge J.,1987, Północna część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Materiały 36 Zjazdu PTG (część I), Sosnowiec s. 65-76.

Duś E., 1987, Żywicielska funkcja ogrodów działkowych, [w:] Materiały 36 Zjazdu PTG (część II), Sosnowiec s. 37-38.

Duś E., 1987, Krajobraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Materiały 36 Zjazdu PTG (część II), Sosnowiec s. 102-103.

1982

Duś E., 1982, Procesy urbanizacyjne w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Geographia. Studia et Dissertationes, 6, Katowice, s. 145-162.

1980

Duś E., Szajnowska A. Z., 1980, Baza surowcowa dla przemysłu wełnianego w Polsce, Czasopismo Geograficzne, t. 52, 4, s. 453-457.

Duś E., 1980, Ogrodnictwo działkowe jako forma rehabilitacji dla środowiska, [w:] Przeobrażenia środowiska geograficznego w obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Materiały VII Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego, Katowice - Kozubnik, s. 156-163.

1978

Duś E., 1978, Rolnicze użytkowanie ziemi we wschodniej części miasta Dąbrowa Górnicza, Geographia. Studia et Dissertationes, 2, Katowice, s. 88-106.