ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


KONFERENCJE INNE, KONFERENCJE SAMORZĄDOWE, WARSZATATY, PANELE DYSKUSYJNE,
SPOTKANIA PLENARNE Z REFERATEM

 

2015

Mgr Weronika Dragan, Rola transportu kolejowego w kształtowaniu struktur przestrzennych miast, na konferencji: XVI WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Cieszyn, 1-3.07.2015 r., (referat).

Słowa kluczowe: układ przestrzenny miasta, transport kolejowy, układy liniowe

 

Mgr Weronika Dragan, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, na konferencji: WARSZTATY URBANISTYKI „DETERMINANTY ROZWOJU – OBIEKTYWNE PRAWA CZY KREATYWNOŚĆ I WOLA”, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice, Katowice, 10.12.2015 r., (referat).

Słowa kluczowe: Mysłowice, działalności gospodarcze, układ przestrzenny, funkcje graniczne, rewitalizacja

 

Mgr Weronika Dragan, Rola granicy i transportu kolejowego w kształtowaniu struktury przestrzennej miast Polski (na wybranych przykładach), na konferencji: WARSZTATY URBANISTYKI „DETERMINANTY ROZWOJU – OBIEKTYWNE PRAWA CZY KREATYWNOŚĆ I WOLA”, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice, Katowice, 10.12.2015 r., (referat).

Słowa kluczowe: układ urbanistyczny, granica, transport kolejowy, osady kolejowe

 

Dr hab. Robert Krzysztofik, Uwarunkowania zmian demograficznych i społeczno-ekonomicznych w planowaniu rozwoju i integracji systemu transportowego, na konferencji: INTERGRACJA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO METROPOLII „SILESIA”. Górnośląski Związek Metropolitalny, Śląski Klaster ICT, Katowice, 19.06.2015, (referat).

Słowa kluczowe: planowanie systemów transportowych, determinanty demograficzne, determinanty społeczno-ekonomiczne

 

Dr hab. Robert Krzysztofik, Die Schrumpfenden Städte. Über die Folgen des sozialen und wirtschaflichten Wandels in Oberschlesien, na: DEUTSCH-EUROPAISCHES BILDUNGWERK, BDV-HESSEN, Kulturreferat, Zabrze, 22.05.2015, (referat).

Słowa kluczowe: kurczenie się miast, depopulacja miast, Górny Śląsk, konurbacja katowicka

 

Dr hab. Anna Runge, Demograficzno-społeczne uwarunkowania rozwoju województwa śląskiego, na posiedzeniu: „KOMISJA STUDIÓW NAD PRZYSZŁOŚCIĄ GÓRNEGO ŚLĄSKA PAN ODDZIAŁ KATOWICE”, Katowice, 27.05.2015, (referat).

Słowa kluczowe: zmiany zaludnienia, emigracja, struktura wieku, bezrobocie

 

Dr hab. Robert Krzysztofik, Kurczenie się miast konurbacji katowickiej. W stronę ujęcia ontologicznego, na posiedzeniu: „KOMISJA STUDIÓW NAD PRZYSZŁOŚCIĄ GÓRNEGO ŚLĄSKA PAN ODDZIAŁ KATOWICE”, Katowice, 27.05.2015, (referat).

 Słowa kluczowe: kurczenie się miast, depopulacja, konurbacja katowicka, kontekst ontologiczny

 

2014

 

Dr Robert Krzysztofik, Bytom. Istota kurczenia się miasta, na panelu: „PROBLEMY SPOŁECZNE BYTOMIA”, Katowice, 17.12.2014, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach, (referat).

Słowa kluczowe: kurczenie się miasta, dezurbanizacja, Bytom

 

Dr Sławomir Sitek, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian rynku pracy Bytomia, na panelu: „PROBLEMY SPOŁECZNE BYTOMIA”, Katowice, 17.12.2014, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, rozwój lokalny, Bytom.

 

Dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, „WARSZTATY NAD STRATEGIĄ MIASTA KATOWICE”, Katowice, 27.11.2014, Urząd Miasta Katowice, (scenariusz).

Słowa kluczowe: strategia rozwoju, duże miasta, Katowice

 

Dr Andrzej Soczówka, Jak wykorzystać szanse, jakie stworzyły górnośląskim tramwajom unijne programy inwestycyjne?, na konferencji: FORUM INWESTYCJI TRAMWAJOWYCH I TROLEJBUSOWYCH, Bydgoszcz, 29.10. 2014, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, (referat).

Słowa kluczowe: tramwaj, konurbacja katowicka, inwestycje unijne

 

Mgr Weronika Dragan, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013 – synteza badań, na warsztacie: XV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn, 1-3.07.2014, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: struktura funkcjonalno-przestrzenna, dzielnica staromiejska, Mysłowice

 

Dr hab. Franciszek Kłosowski, Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład województwa śląskiego) na warsztacie: XV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn 1-3. 07.2014, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Śląski, (referat).

Słowa kluczowe: pracujący, mierniki rozwoju usług, województwo śląskie

 

Mgr Monika Olberek-Żyła, Metody badań procesu suburbanizacji, na warsztacie: XV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn, 1-3.07. 2014, Uniwersytet Śląski, Zakład Geografii Społecznej, (referat).

Słowa kluczowe: suburbanizacja, metody badań, kwestionariusz ankiety

 

Prof. dr hab. Jerzy Runge, Współczesne problemy metodologii badań naukowych na przykładzie geografii społeczno-ekonomicznej, na warsztacie: XV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn, 1-3.07.2014, Katedra Geografii Ekonomicznej WNoZ UŚ, Sosnowiec, (referat)

Słowa kluczowe: metodologia, narzędzia badań, geografia społeczno-ekonomiczna

 

Dr Andrzej Soczówka, Organizacja publicznego transportu zbiorowego w kraju morawsko-śląskim, na warsztacie: XV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn, 1-3.07. 2014 r., Katedra Geografii Ekonomicznej WNoZ UŚ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, (referat).

Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, kraj morawsko-śląski, organizacja, integracja

 

Mgr Tomasz Spórna, Policentryczność struktury przestrzennej miasta – przykład Sosnowca, na warsztacie: XV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn, 1-3.07.2014, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: Sosnowiec, struktura przestrzenna miasta, policentryczność

 

Dr Robert Krzysztofik, Badania geograficzne na rzecz wiedzy o komponentach przestrzeni regionu i jej zmianach, na konferencji: PLATFORMA INFORMACYJNA NA RZECZ W SEGMENCIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU, Katowice, 30.05.2014, Śląski Klaster ICT, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, (referat).

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, przestrzeń geograficzna, komponenty społeczno-ekonomiczne w badaniach przestrzennych

 

2013

 

Dr Jacek Petryszyn, Analiza sektorów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy, na konferencji podsumowującej projekt: SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, sektor deficytowy, sektor nadwyżkowy.

 

Dr Anna Runge, Uwarunkowania demograficzno-społeczne rynku pracy województwa śląskiego, na konferencji: SPOŁECZNO-GOSPODARCZE ORAZ PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL, Konferencja naukowa podsumowująca projekt badawczy, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, depopulacja, starzenie się, bezrobocie

 

Dr Anna Runge, Rekomendacje dla rynku pracy podregionu częstochowskiego, na konferencji: SPOŁECZNO-GOSPODARCZE ORAZ PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL, Konferencja naukowa podsumowująca projekt badawczy, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: podregion częstochowski, rynek pracy, rekomendacje społeczne, rekomendacje gospodarcze.

 

Prof. dr hab. Jerzy Runge, Rekomendacje dla regionalnego rynku pracy województwa śląskiego, na konferencji: Konferencja podsumowująca projekt „SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL”, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, przemian ludnościowe, prognoza demograficzna

 

Dr Sławomir Sitek, Ograniczenia i problemy badań nad rynkiem pracy, na konferencji: Konferencja podsumowująca projekt „SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL”, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, rozwój lokalny, województwo śląskie.

 

Dr Sławomir Sitek, Typologia i prognoza bezrobocia, na konferencji: Konferencja podsumowująca projekt „SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL”, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, rozwój lokalny, województwo śląskie.

 

Dr Sławomir Sitek, Program SGP WSL - narzędzie monitoringu zmian gospodarczych oraz rynku pracy, na konferencji: Konferencja podsumowująca projekt „SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL”, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, rozwój lokalny, województwo śląskie.

 

Mgr Tomasz Spórna, Dr Monika Kurpanik, Ocena sytuacji rynku pracy w świetle badań ankietowych przedsiębiorstw, na konferencji: Konferencja podsumowująca projekt „SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL”, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: Województwo śląskie, rynek pracy, badania ankietowe przedsiębiorstw

 

Dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Klasyfikacja rynku pracy województwa śląskiego, na konferencji: Konferencja podsumowująca projekt „SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL”, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, region śląski.

 

Dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Lokalne rynki pracy – analiza studium przypadku, na konferencji: Konferencja podsumowująca projekt „SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL”, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, małe miasta, region śląski.

 

Dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Rekomendacje i wnioski z badań dla podregionu rybnickiego, na konferencji: Konferencja podsumowująca projekt „SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNE KIERUNKI ZMIAN REGIONALNEGO ORAZ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – SGP WSL”, Sosnowiec, 29.11.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, region śląski, podregion rybnicki.

 

Dr Robert Krzysztofik, Zmiany demograficzne w miastach – przyczyny, skala zjawiska, potencjalne konsekwencje, na konferencji: „DEMOGRAFIA I KURCZENIE SIĘ MIAST – WNIOSKI DLA KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ”, Katowice, 28.11.2013, Śląski Związek Miast i Powiatów, (referat).

Słowa kluczowe: problemy demograficzne, kurczenie się miast, konurbacja katowicka

 

Prof. dr hab. Jerzy Runge, Zmiany demograficzne w miastach – przyczyny, skala zjawiska, potencjalne konsekwencje, na konferencji: „DEMOGRAFIA I KURCZENIE SIĘ MIAST – WNIOSKI DLA KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ”, Katowice, 28.11.2013, Śląski Związek Miast i Powiatów, (referat).

Słowa kluczowe: depopulacja miast, prognoza demograficzna

 

Dr Robert Krzysztofik, Dr Anna Runge, Prof. dr hab. Jerzy Runge, Dr Sławomir Sitek, Depopulacja województwa śląskiego. Uwarunkowania-konsekwencje-wyzwania, na konferencji: IMPLIKACJE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH DAL SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, XLIV SESJA Sejmiku WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, 18.11.2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, (referaty).

Słowa kluczowe: przemiany demograficzne, depopulacja miast, województwo Śląskie

 

Dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Funkcje metropolitarne i ich poziom centralności. Przykład Górnośląskiego Obszaru Metropolitarnego, na posiedzeniu: „KOMISJA STUDIÓW NAD PRZYSZŁOŚCIĄ GÓRNEGO ŚLĄSKA PAN ODDZIAŁ KATOWICE”, Katowice, 29.10.2013, Uniwersytet Śląski, (referat).

Słowa kluczowe: funkcje metropolitalne, centralność, obszar metropolitalny, region śląski.

 

Dr Andrzej Soczówka, Quo Vadis Tramwaje Śląskie, czyli co zmieni program modernizacji i taboru, na konferencji: FORUM INWESTYCJI TRAMWAJOWYCH, Poznań, 10. 10. 2013, Poznań, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, (referat).

Słowa kluczowe: tramwaj, konurbacja katowicka, inwestycje unijne

 

Lic. Weronika Dragan, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Rynku w Mysłowicach w latach 1590-2013, na warsztacie: XIV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn, 1-3.07.2013, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: struktura funkcjonalno-przestrzenna, rynek, Mysłowice

 

Mgr Monika Olberek-Żyła, Inwestycje mieszkaniowe w otoczeniu Bielska-Białej, na warsztacie: XIV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn, 1-3.07.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: inwestycje mieszkaniowe, budownictwo mieszkaniowe, aglomeracja Bielska-Białej

 

Dr Sławomir Sitek, Ograniczenia i bariery w badaniach przestrzennego zróżnicowania rynku pracy, na warsztacie: XIV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn, 1-3.07.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, Zakład Geografii Społecznej, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, metody badań.

 

Mgr Tomasz Spórna, Trwałość policentrycznego modelu rozwoju miasta. Przypadek Sosnowca, na warsztacie: XIV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn, 1-3.07.2013, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, (referat).

Słowa kluczowe: Sosnowiec, policentryczność, trwałość struktur przestrzennych

 

Dr Andrzej Soczówka, Dostępność komunikacji miejskiej i regionalnej w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej, na warsztacie: XIV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ, Cieszyn, 1-3. 07. 2013, Katedra Geografii Ekonomicznej WNoZ UŚ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, (referat).

Słowa kluczowe: dostępność, komunikacja miejska, kolej, publiczny transport zbiorowy, kraj morawsko-śląski

 

Dr Sławomir Sitek, Foresight rynku pracy jako meta przedsięwzięcie, na konferencji: INNOWACJA. CIĘ ROZWIJA, Katowice, 26.06.2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, (referat).

Słowa kluczowe: rozwój, rynek pracy.

 

Dr Robert Krzysztofik, Wybrane zagadnienia przemian przestrzennych miast Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, na konferencji: „ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO PROGRAMOWANIA ROZWOJU W OBSZARACH METROPOLITALNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020”, Górnośląski Związek Metropolitalny, Katowice, 17. 06. 2013, (referat).

Słowa kluczowe: kurczenie się miast, brownfields, obszary funkcjonalnie dereliktowe

 

Dr Robert Krzysztofik, „Zagłada miast” – projekt Shrink Smart – The Governance of Shrinkage within an European Context na Uniwersytecie Śląskim, na konferencji: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MIAST O ZMNIEJSZAJĄCEJ SIĘ LICZBIE MIESZKAŃCÓW (WKONTEKŚCIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020), Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 01.03.2013, (referat).

Słowa kluczowe: kurczenie się miast, dezurbanizacja, polityka miejska,