ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


dr hab. Sławomir Sitek 

Stanowisko: adiunkt

pokój: 1823

tel. (32)3689 265

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykształcenie i stopnie naukowe

• magister w zakresie geografii ekonomicznej, Uniwersytet Śląski, 1999
• magister ekonomii – specjalizacja gospodarka miejska i regionalna, 2000
• doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet Śląski, 2004
• doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet Śląski, 2017

Zainteresowania naukowe

• rozwój lokalny i regionalny (szczególnie obszarów przygranicznych)
• rynek pracy, ekonomia, rynek kapitałowy
• metody analizy przestrzennej z elementami prognozowania • samorząd terytorialny
• badania społeczno-demograficzne
• analiza jakości i poziomu życia ludności

Dydaktyka

• Proseminarium
• Seminarium licencjacie
• Metody analizy przestrzennej
• Kartografia komputerowa
• Planowanie przestrzenne i strategie rozwoju w Polsce
• Gospodarka przestrzenna na obszarach problemowych
• Zastosowanie informatyki w geografii
• Społeczno-kulturowe i regionalne uwarunkowania gospodarki przestrzennej
• Systemy informacji turystycznej
• Gospodarka turystyczna
• Przemysł turystyczny
• Geografia społeczna
• Geografia usług
• Zastosowanie statystyki w geografii
• Problemy przemian społeczno-ekonomicznych regionu śląskiego
• Ekonomia
• Wybrane zagadnienia z ekonomii
• Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
• Kształtowanie i zarządzanie przestrzenią miast
• Zarządzenie regionem i marketing terytorialny
• Geografia finansów współczesnego świata
• Przestrzeń społeczno-ekonomiczna województwa
• Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
• Poziom i jakość życia w Polsce i na świecie
• Historia gospodarcza świata
• Wybrane aspekty rozwoju polskich miast
• Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
• Ćwiczenia terenowe na Wyżynie Śląskiej

Staże naukowe

• Staż w Ministerstwie Finansów, październik 1998

Członkostwo w organizacjach naukowych

• Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2011

Doświadczenie i kursy zawodowe

• Kurs „Eurostat – łatwy i bezpieczny dostęp do statystyk europejskich”, 2013
• w ramach PO KL „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy” poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” udział w realizacji zadań: 15 Geograficzne Podstawy Turystyki - przygotowanie i realizacja nowych studiów podyplomowych 45 Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów 8 kierunków matematyczno-przyrodniczych 49 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej – „Dobrze uczę” 50 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie nauczania w języku angielskim 57 Opracowanie i wdrożenie modelu zarządzania jakością – prowadzenie badań ankietowych wśród studentów

Projekty badawcze

• uczestnictwo w programie „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL” w ramach PO KL, poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, nr projektu: 1/POKL/8.1.2/2011: okres realizacji 2010-2013
• udział w realizacji grantu KBN nr PB-334 „Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju w okresie transformacji systemowej gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej”
• rola eksperta zewnętrznego oraz wykonanie opracowania: „Uwarunkowania i kierunki zmian rozmieszczenia sieci osadniczej towarzyszących zmianom demograficznym w województwie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w temacie „Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050”

Działalność organizacyjna

• członek Komisji PAN ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich na okres kadencji 2015-2018 Prezydium Oddziału PAN w Katowicach.
• koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji w Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych działającym przy Uniwersytecie Śląskim.
• ekspert w Euroregionie Silesia do oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w programie INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
• redaktor serii „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec z. 1-6.
• członek Rady Programowej EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, 2014.
• redaktor statystyczny w czasopiśmie Environmental & Socio-economic Studies.
• współpraca z Urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego.
• współpraca z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym – rola eksperta przy tworzeniu Programu Rozwoju Metropolii „Silesia”.

Nagrody i wyróżnienia

• nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą, 2014

Najważniejsze publikacjeWszystkie publikacje

Sitek S., 2010, Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko, 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie bielskim, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie częstochowskim, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie rybnickim, Sosnowiec.

Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2014, Small towns in metropolitan Silesia region in the context of commuting to World, [w:] Small and Medium Towns Attractiveness at the Beginning of the 21 st Century, Kwiatek-Sołtys A., Mainet H., Wiedermann K., Edouard J-C., (red.), s.269-286, Presses Universitaires Blaise Pascal, Cermac.

Szajnowska-Wysocka A., Sitek S., 2015: Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Sitek S., 2016: Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.