ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Badania zlecone

    W Katedrze Geografii Ekonomicznej od wielu lat realizowane są zadania indywidualne i zespołowe będące wynikiem zleceń i kontaktów z instytucjami naukowymi i społecznymi regionu.
    Dr J. Runge w latach 1993-1996 przygotował dla Urzędu Miasta Tychy raporty w sprawie przemian demograficzno-społecznych dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy oraz lokalizacji placówek oświatowych i oceny dostępności placówek ochrony zdrowia w mieście. Uczestniczył także w przygotowaniu założeń planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn we współpracy z Urzędem Gminy i Oddziałem SARP w Katowicach.
    Z kolei dr A. Runge w 1996 r. na zlecenie Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach brała udział w opracowaniu diagnozy rozwoju społeczno-demograficznego województwa kieleckiego do Planu Rozwoju Regionalnego.
    Prof. UŚl. dr hab. M. Tkocz kierowała projektem KBN numer 6PO4E04012 „Przemiany przestrzenne i funkcjonalne struktury wewnętrznej aglomeracji górnośląskiej”, natomiast w latach 1997-2000 dr M. Lamparska brała udział w projekcie KBN Nr 9 T12B 010 13 „Analiza stosowalności interaktywnych systemów kartograficznych w nowoczesnych badaniach geologicznych terenów o szczególnym znaczeniu”.
Szczególnie w ostatnich latach postępował wyraźny wzrost kontaktów z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi w realizacji opracowań aplikacyjnych. I tak, w latach 2007-2008 prof. dr hab. J. Runge uczestniczył w kierowanym przez prof. dra hab. M. Szczepańskiego – Instytut Socjologii UŚl. projekcie EFS „Czynniki integracji kobiet na lokalnych rynkach pracy województwa śląskiego”.
    W latach 2009-2010 zespół pod kierownictwem prof. dr hab. J. Runge (Dr hab. F. Kłosowski, Dr A. Runge, Dr I. Kantor-Pietraga, Dr. S. Sitek) realizował wspólnie z Urzędem Statystycznym w Katowicach projekt badawczy „Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008”. Z kolei w latach 2010-2013 zespół 7-osobowy Katedry (kierownik prof. dr hab. J. Runge) brał udział w projekcie zespołowym Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pt. „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL”. Efektem pracy było kilka obszernych opracowań praktycznych.
    Od 2010 r. dr hab. A. Runge uczestniczy w Zespole Ekspertów Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego przy opracowaniu koncepcji oraz ekspertyzy „Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych” w ramach projektu „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”.
    Prof. dr hab. J. Runge, dr R. Krzysztofik i mgr T Spórna w 2011 r. byli z kolei autorami studium pt. „Delimitacja Regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”. Mgr M. Olberek-Żyła we współpracy z urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego bierze udział w opracowaniu założeń Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej oraz Okresowej Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
    Z kolei dr S. Sitek pełni rolę eksperta zewnętrznego oraz partycypuje w opracowaniu „Uwarunkowania i kierunki zmian rozmieszczenia sieci osadniczej towarzyszących zmianom demograficznym w województwie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
    W latach 2013-2014 Prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Iwona Kantor-Pietraga, dr Robert Krzysztofik i mgr Tomasz Spórna brali udział w realizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sosnowca.
    Dr A. Soczówka w 2014 r. brał udział w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego „Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju”, który realizuje Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego (kierownik dr M. Beim) oraz od 2014 r. uczestniczy w projekcie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi - diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje” (kierownik dr M. Wolański SGH Warszawa).
    Z kolei dr E. Zuzańska-Żyśko partycypuje w opracowaniu „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego” w ramach Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 roku.
    W latach 2014-2015 pracownicy i doktoranci Katedry Geografii Ekonomicznej UŚ – Prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Robert Krzysztofik, dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, mgr Tomasz Spórna i mgr Weronika Dragan uczestniczą w części merytorycznej dotyczącej sytuacji demograficznej, społecznej oraz ekonomicznej: „Studium transportowego, dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, studium wykonalności dla realizacji inwestycji pn. Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno (Drogowa Trasa Średnicowa - Wschód)”.