ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2018

Sadczenko O., Tomczewska-Popowycz N., 2018, Socjetalny system ekologiczno-innowacyjny rozwoju społeczeństwa, [w:] Z. Malar, J. Skonieczny (red.), Innowacje w nauce, gospodarce i społeczeństwie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s 87-95. [pobierz artykuł]

2017

Tomczewska-Popowycz N., 2017, Kresy Wschodnie w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i perspektywy rozwoju turystyki sentymentalnej, [w:] M. Dębski, A. Jackiewicz (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVIII, z. 8, cz. III - Region turystyczny – zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy, Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź, Warszawa, s. 73-93. [pobierz artykuł]

Tomczewska-Popowycz N., 2017, Етнічний туризм та інші близькі форми туризму в cхідноєвропейській літературі, Przegląd Wschodnioeuropejski, XVIII/1, s. 270-280.

Tomczewska-Popowycz N., 2017, Problemy wykorzystania potencjału turystycznego Kresów Wschodnich na przykładzie odwodu tarnopolskiego, Turystyka kulturowa, Vol.2/2017, s. 141-160. [pobierz artykuł]

Tomczewska-Popowycz N., 2017, Motywy wyjazdów Polaków do Lwowa i okolic oraz źródła informacji turystycznej, [w:] K. Borodako (red.), Współczesne oblicza turystyki, Proksenia, Kraków. 

Томчевска-Попович Н., Хлобыстов Е.В., 2017, Сентиментальный школьный туризм поляков в Украине как основа устойчивого трансграничного сотрудничества [Szkolna turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainie jako podstawa zrównoważonej współpracy transgranicznej], [w:] Устойчивое развитие – XXI века: управление, технологии, модели, s. 226-236.

2016

Tomczewska-Popowycz N., 2016, Organization of system of tourist information for sentimental tourism, [w:] Illiashenko S.M., Strielkowski W. (red.), Managing economic growth: marketing, management, and innovations, Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague, s. 583-594.

Tomczewska-Popowycz N., 2016, Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej, Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, (40), s. 47-69. [pobierz artykuł]

Томчевска-Попович Н. Є., 2016, Адаптація сентиментального (ностальгічного) туризму на шляху «Золота підкова» для туристичних потоків з Польщі (Adaptation of sentimental (ethnic) tourism on tourist route «Golden Horseshoe» for tourist flows from Poland), Marketing and Management of Innowations, nr 1, s. 196-205.

Томчевска-Попович Н. Є., 2016, Порівняння шкільної освіти з предмету географія в Україні та Польщі. Науковий огляд, № 2 (23), s. 88-98.

2015

Tomczewska-Popowycz N., 2015, Social-economic aspects of development of Lviv Region in conditions of modern processes of Eurointegration, Enviromental and socio-economic studies, Vol.3, s. 22-28. [pobierz artykuł]

Tomczewska-Popowycz N., 2015, Obszary chronione miasta na terenie Bielska-Białej w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Współczesne Problemy Ochrony Środowiska, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Vol. 17, Num. 1 (2015), Gliwice, s. 135-142.

Томчевска-Попович Н. Є., 2015, Природоохоронні території міста Бельсько-Бяла в свідомості учнів старших класів, Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, № 1140. Серія «Екологія», вип. 11 – 2014.

Томчевска-Попович Н. Є.,2015, Вивчення природничих предметів в старших класах за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій у вибраному місті в Польщі, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(21), Issue: 43.

Tomczewska-Popowycz N., 2015, Zamki i pałace Ukrainy atrakcją dla turystów z Polski, Turystyka Kulturowa, nr 6/15. s. 36-50. [pobierz artykuł]

2014

Tomczewska-Popowycz N., 2014, Approaches to teaching high school students about the environmental protection in the Greater Bielsko-Biała Metropolitan Area (Poland), Environmental & Socio-economic Studies, Vol. 2, is. 2, s. 10-15. [pobierz artykuł]

Адаптація туристичної інфраструктури в Камянці-Подільському для туристичних потоків з-за кордону, 2015, [w]: Науковий огляд №1(11), ТК Меганом, Київ, с. 39-47

Tomczewska-Popowycz N., 2014, Geografia jako przedmiot nauczania w systemie oświaty na Ukrainie, Prace Komisji Edukacji Geograficznej, T. 3: Edukacja geograficzna na wiecie i w Polsce – wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 87-104.

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: Перспективи розвитку замкового туризму в Україні для туристичних потоків з Польщі на прикладі Камянця-Подільського, ЛІПС, Запоріжжя, s. 93-104.

2013

Tomczewska-Popowycz N., 2013, Polskie obiekty obronne na Ukrainie, Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 15, Sosnowiec, s. 137-147.