ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2014

Duś E., Jania J., Jankowski G., Leszkiewicz J., Pełka-Gościniak J., Petryszyn J., Pytel S., 2014, Polska Północna Pobrzeże Szczecińskie. Przewodnik do ćwiczeń terenowych, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 102.

Petryszyn J., 2014, Charakterystyka sektorów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy województwa śląskiego, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 10, Wyd. Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 244-256.

2013

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego, Sosnowiec, ss. 386.

2012

Petryszyn J., 2012, Porównanie sieci miejskich w sąsiadujących regionach na przykładzie „kraju” ołomunieckiego i województwa opolskiego, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 34, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 77-90.

2011

Petryszyn J., 2011, Główne centra Metropolii „Silesia”, Acta Geographica Silesiana, 10, WNoZ Uniwersytet Śląski, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Sosnowiec-Będzin, s. 36-44.

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2011, Podobieństwa i różnice przestrzeni publicznej Molsheim i Niepołomic, [w:] XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 257-273.

2010

Petryszyn J., 2010, Geografia osadnictwa jako przedmiot zajęć w szkołach wyższych: głos w dyskusji, [w:] XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Geografia osadnictwa jako przedmiot zajęć w szkołach wyższych, S. Liszewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35-42.

2009

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2009, Etapy rozwoju gospodarczego i przestrzennego Ustronia, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 31, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 127-145.

Petryszyn J., 2009, Urban System in Olomouc and Opole Districts, [w:] 50 let geografie, Olomouc.

2008

Hibszer A., Petryszyn J., Runge J., 2008, Położenie, obszar i zadania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, [w:] Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, R.Dulias, A. Hibszer (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 9-15.

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2008, Osadnictwo miejskie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, [w:] Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, R. Dulias, A. Hibszer (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne O. Katowicki, Sosnowiec, s. 180-189.

Petryszyn J., 2008, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne w miastach Śląsko-Dąbrowskiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, J.Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole, s. 249-260.

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2008, Od funkcji przemysłowej do turystycznej – przykład Ustronia, [w:] Funkcja turystyczna miast. XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, I.Jażdżewska (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 133-144.

2007

Petryszyn J., 2007, Gliwice jako ośrodek powiatowy i rozwijające się centrum regionalne, Geographia. Studia et dissertationes, t. 29, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 87-97.

Petryszyn J., 2007, Centra wzrostu w Euroregionie Pradziad, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. IX, P. Brezdeń, S. Grykień (red.), Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 217-225.

2006

Petryszyn J., 2006, The base of institutions in county centres in Poland, Bulletin of Geography, No 5, Nicolaus Copernicus University, Toruń, s. 107-120.

Petryszyn J., Szajnowska-Wysocka A., 2006, Ośrodki centralne poziomu powiatowego jako centra powiatów w Polsce, Czasopismo Geograficzne, T. 77, z. 1-2, Wrocław, s. 23-37.

Petryszyn J., 2006, Nowe ośrodki powiatowe w regionie śląskim, [w:] Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, J. Słodczyk, E.Szafranek (red.), Uniwersytet Opolski, Opole, s. 191-201.

2005

Petryszyn J., 2005, Instytucyjne podstawy ośrodków centralnych poziomu powiatowego w Polsce, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, nr 38, Sosnowiec, ss.114. Petryszyn J., 2005, Historia instytucji powiatowych w Polsce, Wiadomości Historyczne, Nr 5, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 259-270.

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2005, Rozmieszczenie nowych inwestycji mieszkaniowych w aglomeracji katowickiej, [w:] Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, I. Jażdżewska (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 361-371.

2004

Petryszyn J., 2004, Regionalne możliwości rozwoju wybranych ośrodków powiatowych, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, VIII/2, E.Jakubowicz, A. Raczyk (red.),Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 241-248.

Petryszyn J., 2004, Powiaty w Polsce, Geografia w Szkole, Nr 5, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 260-268.

2003

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2003, Struktura funkcjonalna i instytucyjna miast powiatu cieszyńskiego, [w:] Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, J. Runge (red.), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 72-84.

Petryszyn J., 2003, Zmiany liczby ludności dużych miast Polski w drugiej połowie XX w., Wiadomości Statystyczne, nr 4, GUS, Warszawa, s. 39-50.

Petryszyn J., 2003, Występowanie instytucji poziomu powiatowego w miastach województw katowickiego i opolskiego w 1998 roku, Geographia. Studia et Dissertationes, 26, Katowice, s. 147-164.

2002

Petryszyn J., 2002, Population Dynamics in Large Towns of Silesian Province, Biuletyn Geograficzny, nr 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 227-234.

Petryszyn J., 2002, Rozwój demograficzny dużych miast w Polsce, [w:] Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, J. Słodczyk (red.), Uniwersytet Opolski, Opole, s. 13-24.

1999

Petryszyn J., Szajnowska-Wysocka A., 1999, Podstawy instytucjonalne regionu górnośląskiego, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. IV, J. Łoboda, S. Grykień (red.), Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 157-167.

1998

Petryszyn J., 1998, Międzymiastowe połączenia autobusowe i tramwajowe w aglomeracji katowickiej, Czasopismo Geograficzne, t.69, z. 1, Wrocław, s. 65-72.

Petryszyn J., 1998, Miasta centralne najwyższych rzędów w Polsce, [w:] 47 Zjazd PTG. Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. II, M. Rzętała, T. Szczypek (red.), Sosnowiec, s. 294.

1996

Petryszyn J., 1996, Podział terytorialny Dolnego Śląska, Wiadomości Statystyczne, nr 10, GUS, Warszawa, s. 64-70.

Petryszyn J., 1996, Integracja transportowa miast i gmin leżących w pobliżu dawnej granicy na rzece Brynicy, [w:] Problemy społeczne rozwoju regionalnego. Materiały konferencji naukowej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 61-65.