ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2016

Tkocz M., 2016, Przemysł Sosnowca w drugiej połowie XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] Barciak A., Jankowski A. T. (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 78-92.

Krzysztofik R., Tkocz M., Spórna T., Kantor-Pietraga I., 2016, Some dilemmas of post-industrialism in a region of traditional industry: The case of the Katowice conurbation, Poland, Moravian Geographical Reports, 24, 1, s. 42-54.

2015

Tkocz M., 2015, Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG 29 (4), 111-125.

2014

Tkocz M., 2014, Zmiany gospodarcze Zagłębia Dąbrowskiego w okresie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, [w:] Barański M. (red.), 10 lat Zagłębia Dąbrowskiego w Unii Europejskiej, Zagłębiowska Oficyna Wydawnicza, Sosnowiec, s. 46-62.

Tkocz M., Popjakova D,. Vancura M., 2014, New industrial spaces in old industrial centers. Selected examples Sosnowiec (Poland) and Č. Budějovice (Czech Republik), [w:] Zioło Z., Rachwał T., (red.), Contemporary issues in Polish Industrial Geography, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 25, Przemysłu, Warszawa-Kraków, s. 212-229.

2013

Tkocz M., Rechłowicz M., 2013, Depopulation in the Upper-SilesianBasin (Poland) and the DonetskBasin (Ukraine), Czasopys socialno-ekonomicznoji heohrafiji, 14, s. 63-70.

Tkocz M., Pukowska-Mitka M., 2013, Turystyka w powiecie cieszyńskim, Acta Geographica Silesiana, nr 13, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 61-69.

Tkocz M., Heder A., 2013, Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Zioło Z., Rachwał T., (red.), Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 21, Warszawa-Kraków, s. 78-93.

Tkocz M., Rechłowicz M., 2013, Wyludnianie tradycyjnych regionów górniczych Europy Środkowo-Wschodniej, Studia Demograficzne, 2 (162), s. 29-53.

Tkocz M., Rechłowicz M., 2013, Depopulation of traditional mining regions in Central and East Europe: case study of the Upper-Silesian Basin (Poland) and the Donetsk Basin (Ukraine), European Scientific Journal, 2013/6, vol. 3, s. 432-441.

2012

Tkocz M., 2012, Funkcja uzdrowiskowa jako podstawa rozwoju turystyki wsi Bystra w Beskidzie Śląskim, [w:] Rydz E., (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, s. 67-81.

Tkocz M., Soczówka A., 2012, Industrial potential of a region as the Basic of tourism development. An example of the Silesian Voivodship (Poland), Kuriło B. V. (red.) Turisiczna industria, no 7, Uniwersytet Ługański, Ługańsk, s. 211-216.

Tkocz M., Heder A., 2012, Działalność innowacyjna w upadającej branży przemysłowej na przykładzie górnictwa węgla kamiennego, [w:] Zioło Z., Rachwał T., (red.), Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw, Prace Komisji Geografii Przemysłu PT, Nr 20, s. 78-93.

Tkocz M., Powałka A., 2012, Komunikacja trolejbusowa w Tychach jako wyróżnik krajobrazu miejskiego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. XVI, s. 148-159.

2011

Tkocz M., 2011, Zróżnicowanie przestrzenne budownictwa mieszkaniowego w miastach metropolii „Silesia”, [w:] Soja M., Zborowski A., (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 163-173.

Tkocz., Heder A., 2011, Zmiany demograficzne i funkcjonalne małych miast górniczych na przykładzie Bierunia i Lędzin, Acta Geographica Silesiana, 10, UŚ WNoZ, Sosnowiec-Będzin, s. 11-20.

Tkocz M., Rechłowicz M., 2011, Directions in development of the old industrial region in the 21st century. The example of upper Silesia Industrial District, [w:] Bakirow B. C. (red.), Region 2011: Strategia Optymalnego Rozwoju, Charkowski Nacjionalnyj Uniwersytet, Charków, s. 192-195.

2010

Tkocz M., 2010, Problems of spatial management in cities of the Silesia metropolis with special reference to residential buildings, [in:] Ratajczak W., Stachowiak K. (ed.), Spatial economy for society, vol. 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 165-174.

Tkocz M., Powałka A., 2010, Zlikwidowane sieci trolejbusowe w Polsce, Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ, t. 7, s. 55-60.

Tkocz M., Żydzik J., 2010, Rola światowego koncernu w przemianach przestrzeni przemysłowej Polski w okresie transformacji na przykładzie The Coca-Cola Company, [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 16, Warszawa-Kraków, s. 169-175.

Tkocz M., 2010, Ewolucja przestrzeni turystycznej gminy Wilkowice a przemiany krajobrazu, [w:] Andrejczuk W. (red.) Krajobraz a turystyka, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 296-305.

2009

Tkocz M., 2009, Tendencje zmian w strukturze przemysłu w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii „Silesia” [w:] Jażewicz I. (red.) Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej Słupsk, s. 496-511.

Tkocz M., Dwucet K., Pytel S., 2009, Funkcje turystyczne miast przemysłowych na przykładzie zespołu miejskiego konurbacji katowickiej, [w:] Jażdżewska I. (red.) Funkcja turystyczna miast, Uniwersytet łódzki, Łódź, s. 57-68.

Tkocz M., 2009, Tendencje zmian w zagospodarowaniu przestrzeni miast metropolii „Silesia” na przykładzie budownictwa mieszkaniowego, Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Uniwersytet Śląski, Katowice-Sosnowiec, t. 40, s. 188-197.

Pytel S., Tkocz M., Zuzańska-Żyśko E., 2009, Wisła jako jeden z ośrodków turystycznych w zapleczu katowickiego obszaru metropolitalnego, [w:] Marszał T., *(red.), Funkcja usługowa miast, Łódź, s. 89-107.

Tkocz M., Szajnowska-Wysocka A., 2009, Miejsca kultu religijnego jako obiekty turystyczne Sosnowca, [w:] Tkocz M. (red.) Sosnowiec jako miasto wypoczynku, rekreacji i turystyki, Rocznik Sosnowiecki, t. XVII, s. 55-65.

Tkocz M., Żydzik J., 2009, Przejawy społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim [w:] Zioło Z., Rachwał ., (red.), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 13, Warszawa-Kraków, s. 34-41.

2008

Duś E., Kłosowski F., Krzysztofik R., Pukowska-Mitka M., Soczówka A., Tkocz M., 2008, Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Tkocz M. (red), Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, ss. 175.

Tkocz M., 2008, Ludność, [w:] Tkocz M. (red), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 34-45,

Tkocz M., Pukowska-Mitka M., 2008, Przemysł, [w:] Tkocz M. (red), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 68-86,

Tkocz M., Pukowska-Mitka M., 2008, Turystyka, [w:] Tkocz M. (red), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 125-148.

Tkocz M., 2008, Przemysł GZM, [w:] Dulias R., Hibszer A. (red.), Górnośląski Związek metropolitalny, zarys geograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 208-220.

Tkocz M., 2008, Ludność Będzina, [w:] Pulinowa M., Sperka J., Glimos-Nadgórska A. (red.), Będzin 1358-2008, tom I, Środowisko przyrodniczo-geograficzne, Muzeum Zagłębia w Będzinie, s. 137-156.

Tkocz M., 2008, Przestrzeń gospodarcza, [w:] Pulinowa M., Sperka J., Glimos-Nadgórska A. (red.), Będzin 1358-2008, tom I, Środowisko przyrodniczo-geograficzne, Muzeum Zagłębia w Będzinie, s. 157-178.

Tkocz M., Szajnowska-Wysocka A., 2008, Funkcje rekreacyjne obiektów rezydencjonalnych w regionie śląskim, Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ, Sosnowiec, t. 4, s. 37-45.

Tkocz M., Gierczak D., 2008, Przemiany demograficzne w kwartałach miejskich Bytomia, Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ, Sosnowiec, t. 4, s. 11-16.

Tkocz M., 2008, Turystyka religijna jako szansa dla stagnującego miasta górniczego. Przykład Piekar Śląskich, Absalon D., Hibszer A. (red.) Geograficzne aspekty antropopresji, PTG, Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 121-128.

2007

Tkocz M., 2007, Procesy transformacji województwa śląskiego w XXI wieku, [w:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.),Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych (Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Zbigniewowi Zioło), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 458-471.

Tkocz M., 2007, Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Sosnowcu. Rocznik Sosnowiecki 2006. Oblicza miasta, Sosnowiec, s. 125-142.

Tkocz M., 2007, Rozwój zagospodarowania turystycznego w dolinie górnej Soły, [w:] Myga-Piątek U. (red.) Doliny rzeczne. Przyroda-krajobraz-człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 7, Sosnowiec, s. 438-447.

Tkocz M., 2007, Zmiany funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce po roku 1989, Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ, t. 2, s. 51-58.

2006

Tkocz M., 2006, Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce, [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Prace komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 9, Warszawa-Kraków, s. 28-39

Tkocz M., Sobala P., 2006, Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa, [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa-Kraków, s. 74-80.

Tkocz M., 2006, Przemiany funkcjonalne miast konurbacji katowickiej w latach 1989-2003, [w:] Słodczyk J., Szafranek E. (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 71-83.

Tkocz M., 2006, International Corporations in the Process of Globalisation in the Province of Silesia, [in:] Siwek T. (ed.), Globalisation and its Impact to Society, Regions and States, s. 146-156.

2005

Tkocz M., 2005, Przemiany demograficzne i funkcjonalne małych miast górniczych na przykładzie Lędzin, [w:] Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 299-310.

Tkocz M., 2005, Przemiany w funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w latach 1989-2003, [w:] Wahla A. (red.), Transformacni procesy 1990-2005, Ostravska Univerzita, Ostrava, s. 177-186.

Tkocz M., 2005, La rectructuration socio-economique du Bassin Industriel de Haute-Silesie, Geocarrefour, Revue de Geographie de Lyon, vol. 870, nr. 1, s. 49-58.

2004

Tkocz M., 2004, Żywiecki Park Krajobrazowy jako przykład ochrony przyrody w regionach turystycznych, Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki, nr 3, t. 2, s. 125-135.

2003

Tkocz M., 2003, Strategie restrukturyzacji GOP i ich konsekwencje gospodarcze i społeczne, [w:] Bednarska E., Domański C. Z. (red.), Przemiany społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji – diagnoza i próba oceny, GUS, US Łódź, Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, Łódź, s. 55-66.

Tkocz M., 2003, Symptons of Globalisation process in the Industry of Silesian Province, [in:] Myga-Piątek U., Gajos M., (ed.) Geographical Information Systems, Sosnowiec-Zagrzeb, s. 549-558.

Tkocz M., 2003, Przejawy procesu globalizacji w przemyśle województwa śląskiego, [w:] Zioło Z., Makieła Z. (red.) Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa-Kraków, s. 67-76.

Tkocz M., Duś E., 2003, Przemiany funkcjonalne gmin wiejskich aglomeracji górnośląskiej, Geographia. Studia et Dissertationnes, t. 26, s. 126-146.

2001

Tkocz M., Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 280.

Tkocz M., 2001, Przemiany gospodarcze Zagłębia Dąbrowskiego w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Barański M. (red.), Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1977, s. 227-259.

Tkocz M., 2001, Przestrzeń gospodarcza Chorzowa, Zeszyty Chorzowskie, t. 4, s. 16-41.

Tkocz M., 2001, Wybrane problemy restrukturyzacji hutnictwa żelaza w regionie katowickim. Zmeny geografickeho prostredi v pohranickich oblastach hornoslezskeho a ostravskeho regionu, Ostravska Univerzita. Ostrawa, s. 216-221.

2000

Tkocz M., Duś E., Wyposażenie wsi w infrastrukturę w świetle uwarunkowań historycznych, [w:] Górz B. (red.)Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin, s. 66-72.

1999

Tkocz M., 1999, Przemysł, [w:] Szajnowska-Wysocka A. (red.), Studium wiedzy o regionie śląskim, Prace Naukowe uniwersytetu Śląskiego, nr 1755, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 194-224.

Tkocz M. 1999, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Sosnowca, [w:] Gołosz K., Studencki Z., Śmiałek M. (red.) Samorządne społeczeństwo, Rocznik Sosnowiecki, t. VII, Muzeum w Sosnowcu, s. 28-42.

Tkocz M., 1999, Przekształcenia własnościowe w Górnośląskim okręgu Przemysłowym, Wiadomości Statystyczne, nr 11, Warszawa, s. 46-53.

Tkocz M., Riley R. 1999, Local responses to changed circumstances: coalmining in Upper Silesia, Geojurnal, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, Boston, London, vol. 48, no. 4, s. 279-290.

1998

Tkocz M., Dziadek S., 1998, Geografia przemysłu w ośrodku katowickim, [w:] Misztal S., Zioło Z. (red.) Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, PTG, komisja Geografii Przemysłu w Warszawie, Instytut Geografii WSP, Wyd. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa –Kraków, s. 163-177.

Tkocz M., Riley R., 1998, Coal mining in Upper Silesia under communism and capitalism, European Urban and Regional Studies, vol. 5, nr 3, SAGE Publications, London, Thousand Oaks and New Delhi, s. 217-235.

Tkocz M., 1998, Funkcje miast strefy węzłowej aglomeracji górnośląskiej, Czasopismo Geograficzne, LXIX, z. 3-4, s. 309-321.

Tkocz M., 1998, Górnictwo węgla kamiennego w nowych warunkach gospodarowania, Przegląd Geograficzny, t. LXX, z. 1-2, s. 69-85.

Tkocz M., Wybrane aspekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 22, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 108-129.

1997

Duś E., Kłosowski F., Szajnowska-Wysocka A., Tkocz M., 1997, Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 152.

Tkocz M., Duś E., 1997, Przemiany w przemyśle regionu katowickiego w okresie kształtowania się gospodarki rynkowej, [w:] Kánok J., Praśek J. (red.), . Zmeny geografickeho prostredi v pohranickich oblastach ostravskeho a hornoslezskeho regionu, Ostravska Univerzita. Ostrawa, s. 128-136.

Tkocz M., Duś E., 1997, Tendencje zmian w użytkowaniu fragmentu centrum Katowic w latach 1984-1995, [w:] Kaczmarek J. (red.), Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast”, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Ludności i Osadnictwa PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 115-121.

Tkocz M., 1997, Kierunki restrukturyzacji przemysłu, [w:] Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej, Prace Naukowe UŚ nr 1622, Katowice, s. 51-83.

1996

Tkocz M., 1996, Pozycja Szczyrku na tle województwa bielskiego, [w:] Runge J. (red.), Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 11-21.

Tkocz M., Duś E., 1996, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w województwie katowickim, [w:] Falkowski I., Rydz E. (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, Słupsk, s. 35-43.

Tkocz M., 1996, Funkcjonowanie kopalń węgla kamiennego w warunkach kształtowania się gospodarki rynkowej, [w:] Zioło Z. (red.), Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Komisja Geografii Przemysłu PTG, WSP, Kraków-Warszawa- Kraków, s. 60-69.

Tkocz M., Zuzańska-Żyśko E., 1996, Charakterystyka wielkich miast Polski w świetle wybranych wskaźników statystycznych, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, nr 12, s. 84-94.

Tkocz M., 1996 Tendencje zmian struktury przemysłu województwa katowickiego w okresie transformacji ustrojowej (1989-1992), Geographia. Studia et Dissertationes, Prace naukowe UŚ, T. 20, s. 84-98.

Tkocz M., 1996, Rola przemysłu w strukturze przestrzennej i funkcjonalnej Katowic, Kronika Katowice, Nr 6, Katowice, s. 85-98. 1995

Tkocz M., 1995, Katowice jako ośrodek regionalny w latach 1865-1995, Wyd. „Śląsk”, Katowice, ss. 156.

Tkocz M., 1995, Koncepcje restrukturyzacji regionu katowickiego a ich realizacja w zakresie sektora usługowego w okresie kształtowania się gospodarki rynkowej (1989-1993), [w:] Jankowskie A. T., Szczypek T. (red.) Przeobrażenia środowiska geograficznego w przygranicznej strefie górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego, WNoZ UŚ, Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Sosnowiec, s. 121-127.

Tkocz M., 1995, Tendencje zmian w strukturze przemysłu województwa katowickiego w okresie kształtowania się gospodarki rynkowej (1990-1993), Czasopismo Geograficzne, Z. 2, s. 191-201.

Tkocz M., 1995, The concepts of structural change in the Katowice region and their implementation in the period of socio-economic transformation, Region and Regionalism, No 2., Univeristy of Łódź, Silesian Institute in Opole, s. 207-212.

Tkocz M., Duś E., 1995, Wybrane problemy i możliwości zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa katowickiego, [w:] Falkowski J., Kluba M. (red.), Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, Toruń, s. 37-45.

1994

Tkocz M., 1994, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w woj. katowickim, [w:] Kitowski J., Zioło Z. (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Wydział Ekonomiczny UMCS – filia w Rzeszowie, Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa-Kraków-Rzeszów, s. 325-335.

Tkocz M., 1994, Funkcje centrum a funkcje peryferii Katowic w okresie powstawania miasta i współcześnie, [w:] Kaczmarek J. (red.), Region miejski, centrum a peryferie w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, Uniwersytet Łódzki, PTG, Łódź, s. 77-83.

Tkocz M., 1994, Infrastruktura osadnicza starej dzielnicy przemysłowej Bobrek w Bytomiu, [w:] Dziadek S., Tkocz M. (red.) Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, T. 2, Uniwersytet Śląski, WNoZ, Katowice, s. 124-135.

Tkocz M., 1994, Niektóre aspekty przekształceń własnościowych w przemyśle chemicznym (na przykładzie branży gazów technicznych), [w:] Zioło Z. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, COM SN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 96-104.

Tkocz M., 1994, Strategie rozwoju przemysłu w województwie katowickim a jego kondycja w świetle wybranych mierników, [w:] Zioło Z. (red.), Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Komisja Geografii Przemysłu, PTG, Kraków, s. 115-125.

Tkocz M., 1994, Struktura przemysłu województwa katowickiego w latach 1989-1992, Wiadomości Statystyczne, Nr 7, GUS, Warszawa, s. 30-32.

1993

Tkocz M., 1993, Problemy segregacji przestrzennej ludności w miastach konurbacji górnośląskiej na przykładzie dzielnicy Pogoń w Sosnowcu, [w:] Sbornik referátů 10. Severomoravského Demografického Kolokvia, Frydek-Mistek, s. 229-234.

Tkocz M., 1993, Niektóre aspekty warunków mieszkaniowych a miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Geographia. Studia et Dissertationes, 17, s. 166-129.

Tkocz M., 1993, Przestrzenne zróżnicowanie terenów mieszkaniowych w miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Geographia. Studia et Dissertationes, 18, s. 140-150.

Tkocz M., Pukowska-Mitka M., 1993, Kompleks przemysłowo-osadniczy Schoena dawniej i dziś, [w:] Wanatowicz M. W. (red.), Rocznik Sosnowiecki, T. 2, UM Sosnowiec, s. 20-34.

1992

Tkocz M., 1992, Sosnowiec i jego dzielnice w świetle badań nad zagospodarowaniem przestrzeni i w opinii mieszkańców miasta, [w:] Fast P. (red.), Sosnowiec. Problemy ekologii, socjologii, historii i kultury, UM Sosnowiec, s. 53-62.

Tkocz M., 1992, Czynniki kształtujące warunki życia w miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Sbornik referátů 9. Severomoravského Demografického Kolokvia, Bruntal-Opole, s. 296-302.

Tkocz M., 1992,Problemy funkcjonowania katowickiego węzła kolejowego w nowym systemie gospodarowania, [w:] Warakomska K. (red.), Współczesne problemy geografii komunikacji, UMCS Lublin, s. 135-140.

Tkocz M., 1992, Wybrane problemy warunków mieszkaniowych w dużych miastach województwa katowickiego, Wiadomości statystyczne, GUS Warszawa, Z. 6, s. 21-24.

Tkocz M., 1992, Znaczenie funkcji administracyjnej w powstaniu, rozwoju i współczesnym życiu Katowice, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Nr 17, s. 156-168.

Pukowska- Mitka, Tkocz M., 1992, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w województwie katowickim, [w:] Zioło Z. (red.) Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania, COMSN, WSP w Krakowie i Komisja Geografi Przemysłu PTG, Kraków, s. 140-154.

1991

Tkocz M., 1991, Tendencje zmian w strukturze funkcjonalnej miast konurbacji górnośląskiej w latach 1978-1988, Sbornik referátů 8. Severomoravského Demografického Kolokvia, Vsetin, s. 151-158.

Tkocz M., 1991, Tereny przemysłowe w strukturze przestrzennej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Geographia. Studia et Dissertationes, T. 15, s. 105-118.

Tkocz M., 1991, Zagospodarowanie przestrzeni w miastach konurbacji górnośląskiej, [w:] Jankowski A. T., Szczypek T. (red.), Człowiek i jego środowisko w Górnośląsko-Ostrawskim Regionie Przemysłowym, Uniwersytet Śląski, Katowice-Sosnowiec, s. 106-110.

1990

Tkocz M., 1990, Przyczyny stagnacji miasta na przykładzie Chorzowa. Sbornik referátů 7. Severomoravského Demografického Kolokvia, Olomouc, s. 147-155.

1989

Tkocz M., 1989, Tendencje zmian w strukturze przestrzennej górnictwa węgla kamiennego w woj. katowickim, Geographia. Studia et Dissertationes, Prace Naukowe UŚ Katowice, T. 13, s. 79-97.

1988

Tkocz M., 1988, Rozmieszczenie ludności a struktura przestrzenne na przykładzie wybranych miast konurbacji górnośląskiej. Sbornik referátů 5. Severomoravského Demografického Kolokvia, Karvina, s. 21-28.

Tkocz M., 1988, Funkcje usługowe Katowice, Geographia. Studia et Dissertationes, 12, s. 53-64.

1987

Tkocz M., Koncentracja górnictwa kamiennego w województwie katowickim, [w:] Jankowski A. T., Szczypek T. (red.), Problemy geograficzne Górnośląsko-Ostrawskiego Regionu Przemysłowego, Katowice-Sosnowiec, s. 106-110.

1986

Tkocz M., Aktywność zawodowa kobiet w regionie górnośląskim, Sbornik referátů 3. Severomoravského Demografického Kolokvia, Novy Jicin, s. 56-62.

1979

Podleśny-Tkocz M., 1979, Wpływ górnictwa węglowego na zmiany w sieci miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Straszewicz L. (red.), Rola przemysłu w rozwoju miast i miasto jako baza działalności przemysłowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 63-77.

1976

Podleśny-Tkocz M., 1976, Ludność Japonii, Czasopismo Geograficzne, 3, s. 294-300.