ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Seminarium naukowe w Ustroniu

W Ustroniu, w dniach 2–3.06.2017 r. pracownicy naszej Katedry: dr hab. Marzena Lamparska, dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr Sławomir Sitek i dr Tomasz Spórna, wzięli udział w wyjazdowym seminarium Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej. Tematyka spotkania związana była z nowymi przestrzeniami w mieście, strukturą przestrzenno-funkcjonalną miast, grami miejskimi i odpornością miast. Było to niezwykle inspirujące spotkanie, które umożliwiło wzajemne poznanie zainteresowań badawczych pracowników obu Katedr oraz nawiązanie współpracy naukowej.

001 002 003

 

Spotkanie w ramach cyklu Miasta Idei – Katowice Nikiszowiec

W niedzielę, 21 maja w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbyło się ważne i interesujące spotkanie dotyczące przyszłości zamykanej KWK Wieczorek w Nikiszowcu. Celem spotkania zorganizowanego przez Gazetę Wyborczą w ramach cyklu Miasta Idei była kwestia rewitalizacji dzielnicy, a przede wszystkim znalezienia nowych funkcji dla zabytkowych obiektów górniczych. Uwagę zwrócono na rangę dzielnicy i budynków górniczych na mapie dziedzictwa kulturowego Katowic, ale i Górnego Śląska. W spotkaniu brało udział wielu interesariuszy, w tym także mieszkańcy Nikiszowca. W spotkaniu uczestniczył dr hab. Robert Krzysztofik, który znalazł się w grupie uczestników proponującej dla tych obiektów funkcje zdecydowanie egzogeniczne i wyspecjalizowane.

Fotorelacja ze spotkania zamieszczona jest na stronie internetowej GW (link)

             Nikiszowiec 1 Nikiszowiec 2

 

Publikacja
"Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych"

Ukazała się monografia dr Sławomira Sitka pt. Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych.

Monografia przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się rozwojem lokalnym  ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Praca ma charakter interdyscyplinarny i korzysta z dorobku wielu nauk tj. geografia, ekonomia czy socjologia. Wypełnia lukę wiedzy w zakresie specyfiki uwarunkowań rozwoju lokalnego polskich obszarów przygranicznych, szczególnie w kontekście przemian granicy, które nastąpiły w ostaniem ćwierćwieczu. Wnioski z pracy mogą być interesującą wskazówka w zakresie kształtowania rozwoju lokalnego na obszarach peryferyjnych. Książka oprócz wymiaru naukowego i teoretycznego, może być pomocna w praktyce zarządzania procesami rozwoju terytorialnego, w tym w procesie budowania strategii rozwoju. Z tego powodu oprócz naukowców, studentów i pasjonatów tematów lokalnych, dedykowana jest osobom reprezentującym samorząd terytorialny oraz euroregiony.  

2016 4 S. Sitek

X Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku

W dniach 14–16 maja 2017 r. pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej wzięli udział w X Konferencji Naukowej Miasta XXI wieku, zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego. Tematem konferencji były „Koncepcje oraz idee rozwoju i planowania miast: wyzwania – projekty – możliwości”.

Tematy poszczególnych wystąpień:

  • prof. dr hab. Jerzy RungePrzeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego – aspekty teoretyczne
  • dr hab. Anna RungePrzeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego – wymiar empiryczny
  • dr hab. Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoSilesia w świetle ustawy metropolitalnej
  • dr hab. Franciszek KłosowskiSpołeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych w województwie śląskim
  • dr Sławomir SitekPrzestrzenno-funkcjonalne efekty rewitalizacji
  • mgr Weronika DraganPraktyki zagospodarowania przestrzeni związanej z dawnymi stacjami granicznymi

Więcej informacji, w tym szczegółowy program konferencji na stronie internetowej organizatorów [www]

Publikacja
"Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic"

Ukazała się monografia dr Marty Chmielewskiej pt. Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic

Monografia w sposób syntetyczny przedstawia ewolucję przestrzeni miejskiej Katowic, we współczesnych granicach miasta, od momentu powstania w jej obrębie pierwszych jednostek osadniczych (XIII w.) po wiek XXI. Jest to praca geograficzna, bazująca na archiwalnych materiałach kartograficznych, opracowanych z wykorzystaniem narzędzi GIS. Pod względem naukowym monografia lokuje się w badaniach morfologii miast w ujęciu conzenowskim. W pracy zidentyfikowano jednostki morfologiczne Katowic, oraz wyodrębniono i scharakteryzowano kierunki i etapy sukcesji morfologiczno-funkcjonalnej przestrzeni. Analiz morfologicznych dokonano w rzadko spotykanej u polskich morfologów miasta makro skali. Mimo rozbudowanej części teoretycznej opracowania, publikacja kierowana jest nie tylko do naukowców zajmujących się morfologią miast i badaczy przestrzeni miejskiej w ujęciu geograficznym czy historycznym, ale przede wszystkim do wszystkich osób zaineresowanych Katowicami, ich przestrzenią, oraz przeszłością rozwojową.     

2016 3 M. Chmielewska

Konferencja Miasto Kreatywnie

W dniach 10–12 maja 2017 miała miejsce konferencja pt. "Miasto Kreatywnie"  zorganizowana przez WNoZ UMK w Toruniu i UWM w Olsztynie. W konferencji udział wzięli studenci zainteresowani problematyką miejską i gospodarki przestrzennej Paweł Kościelniak, który przedstawił referat pt.: "Rewitalizacja obszarów kopalni Katowice oraz kopalni Gottwald" oraz Ewelina Skotarska, która zaprezentowała referat pt.: "Gry miejskie jako kreatywne przedstawienie przestrzeni miasta". Oba wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Toruńskie spotkanie obejmowało także udział w kwerendzie terenowej w centrum miasta oraz certyfikowane szkolenie z QGISa.

 MK 001 MK 002 MK 004

 

Konferencja Konwersatorium Wiedzy o Mieście

W dniach 20–22 kwietnia 2017 r. miało miejsce 30 Konwersatorium Wiedzy o Mieście pod hasłem: DEPOPULACJA A NOWY PARADYGMAT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW. Tegoroczne Konwersatorium było wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze odbywało się w Łodzi i Spale – Centralny Ośrodek Sportu COS. Po drugie, z uwagi na podejmowaną problematykę oprócz geografów, udział wzięli także demografowie, socjolodzy, ekonomiści, urbaniści i planiści. Z KGE UŚ udział wzięli: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Anna Runge, dr hab. Robert Krzysztofik i dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko.

     KWOM 2017 01 KWOM 2017 02

KWOM 2017 03