ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Artykuły Pracowników KGE z listy A MNiSW

W ostatnich miesiącach Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej opublikowali kilka artykułów indeksowanych na liście A MNiSW (tzw. liście filadelfijskiej).

Runge A.Kantor-Pietraga I.Runge J.Krzysztofik R.Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633 [pobierz artykuł]

Artykuł poświecony kwestii rozwoju przestrzennego konurbacji katowickiej, w którym zarekomendowano kierunki przekształceń infrastrukturalnych i strukturalnych nawiązujących do idei zrównoważonego rozwoju.

Mihaylov V.Runge J., 2019, Identifikatsii czeloweka. Territorial’nye obszcztnosti i sotsial’noe prostranstwo. Opyt kontseptualizatsii, Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 1, 52–62.

Artykuł ma charakter konceptualno-teoretyczny. Omówiono w nim relacje między świadomością, postrzeganiem a identyfikacją jednostek i grup społecznych z przestrzenią oraz podkreślono różnice ontologiczne i epistemologiczne tych pojęć.

Krzysztofik R.Kantor-Pietraga I.Spórna T.Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Artykuł ma na celu wskazanie dualizmu w zakresie przestrzennego rozwoju funkcji logistycznych. W opracowaniu zwraca się uwagę, że obok najbardziej popularnego modelu logistics sprawl, w Polsce, ale także poza nią ujawnia się model określany jako: logistics anti-sprawl.

Szmytkie R., Krzysztofik R., 2019, The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 73, 2, 110–127. DOI: 10.1080/00291951.2019.1604567 [pobierz artykuł]

Artykuł omawia zagadnienie zmian terytorialnych miast w Polsce na skutek odłączeń i przyłączeń sąsiednich jednostek. W artykule wyeksponowano trzy podstawowe grupy determinant kształtujących te zjawiska – społeczno-polityczne, gospodarcze i ontologiczne.

 

Spotkanie Komisji Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniu 25.04.2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyło się spotkanie Komisji Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Gospodarzami spotkania byli Prof. dr hab. Jerzy Runge - Kierownik KGE UŚ oraz członek Komisji dr hab. Robert Krzysztofik. Wśród wielu kwestii poruszanych na spotkaniu były także wybory Przewodniczącego Komisji. Jednogłośnie został nim ponownie Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z IGiPZ PAN. Wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany dr hab. Robert Krzysztofik. W zarządzie Komisji znalazły się także dr hab. Ewa Szafrańska z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Sylwia Dudek-Mańkowska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Magdalena Szmytkowska z Uniwersytetu Gdańskiego. 

001

 

Warsztaty i debata ekspertów na temat ponownego zagospodarowania terenów po dawnej KWK „Mysłowice”

W ramach projektu „Miasta Idei” w dniu 27 lutego 2019 r. w Mysłowicach odbyły się warsztaty oraz debata ekspertów poświęcone wypracowaniu rekomendacji dla ponownego zagospodarowania terenów po dawnej KWK „Mysłowice”. Panel dyskusyjny, w którym udział wzięła mgr Weronika Dragan, prowadził red. Przemysław Jedlecki z Gazety Wyborczej, wśród ekspertów znaleźli się również Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz, Prof. Jacek Szołtysek z Uniwersytetu Ekonomicznego, Wiceprezes KSSE Mateusz Rykała, wiceprzewodniczący GZM Grzegorz Podlewski oraz Piotr Drygała z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. W dyskusji podkreślono, że przejęcie terenów pokopalnianych przez samorząd może być przełomowym momentem dla rozwoju gospodarczego miasta, ale i wyzwaniem dla władz miejskich. Stwierdzono, iż teren ten powinien zostać przeznaczony pod różne funkcje gospodarcze przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby różnych grup wiekowych mieszkańców Mysłowic i ich aktywizacji w procesie przekształceń tego terenu (więcej informacji). Źródło zdjęć UM Mysłowice.

      Dragan W debata1  Dragan W debata2

 

XXIV Seminarium Krajobrazowe

W dniach 5-6 kwietnia 2019 na WNoZ UŚ odbyło się XXIV Seminarium Krajobrazowe, organizowane w Sosnowcu przez Komisję Krajobrazu Kulturowego oraz Oddział Katowicki PTG. Katedra Geografii Ekonomicznej aktywnie uczestniczyłą w seminarium. W komitecie naukowym znalazła się dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, a w komitecie organizacyjnym: dr Andrzej Soczówka i dr Marta Chmielewska. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Jerzy RungeSpołeczno-kulturowe krajobrazy policentrycznego układu osadniczego – identyfikacja, dywersyfikacja, waloryzacja; dr hab. Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoFunkcja symboliczna w kształtowaniu przestrzeni metropolitalnych; dr Tomasz SpórnaKrajobrazy suburbialne na przykładzie postsocjalistycznego, policentrycznego regionu miejskiego. Przykład konurbacji katowickiej; dr Marta ChmielewskaPrzestrzenie metropolitalne w poprzemysłowym krajobrazie miast Metropolii Ruhry. Postery zaprezentowali: dr Andrzej Soczówka - Kolej piaskowa w krajobrazie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (współautor: mgr inż. Marcin Pająk); mgr Marlena DyszyStrefa wpływu miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na obszary podmiejskie. W piątek dr Marta Chmielewska poprowadziła sesję terenową w Śródmieściu Katowic, z kolei w sobotę sesję terenową w Gliwicach współprowadzili dr Marta Chmielewska, dr Andrzej Soczówka i dr hab. Marek Ruman.

001

Fotorelacja z seminarium krajobrazowego

 

Spis Powszechny 2021 r.

Prof. dr hab. Jerzy Runge i dr hab. Robert Krzysztofik uczestniczyli 12.12.2018 r. w spotkaniu poświęconym kwestii Spisu Powszechnego, które odbyło się w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Spotkanie miało na celu prezentację głosu środowiska naukowego wobec wyzwań i oczekiwań jakie niesie ze sobą nadchodzący Spis Powszechny w 2021 r., zarówno z perspektywy badań akademickich, jak i potrzeb społecznych. W spotkaniu uczestniczyły połączone Komitety Naukowe: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Komitet Nauk Demograficznych PAN oraz Komisja Osadnictwa i Ludności PTG. Gospodarzem spotkania był Prezes GUS dr Dominik Rozkrut. Obrady prowadziła Prof. dr hab. Irena Kotowska, a w imieniu środowiska Geografów oczekiwania względem Spisu przedstawił Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński. W jego prezentacji znalazły się także odwołania i materiały z badań ludnościowych prowadzonych przez Pracowników KGE UŚ.

 

XX Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowych XX Warsztatach z geografii społeczno-ekonomicznej, które w tym roku odbędą się w Sosnowcu w dniach 1–3.07.2019 r.

Tegoroczne Warsztaty są kontynuacją odbywających się corocznie spotkań w Cieszynie. Organizują je pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, przy współudziale Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Warsztaty koncentrują się na szeroko rozumianej tematyce geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarki przestrzennej.

Zasadniczym celem Warsztatów jest doskonalenie warsztatu naukowego geografów oraz specjalistów z innych dziedzin związanych z badaniami przestrzennymi i społeczno-ekonomicznymi. W konferencji uczestniczą zarówno początkujący badacze jak i osoby z wieloletnim stażem naukowym.

W przeciwieństwie do tradycyjnych konferencji naukowych, gdzie organizatorzy starają się w jak najkrótszym czasie zaprezentować jak największą liczbę wystąpień, na naszych Warsztatach duży nacisk kładziemy na dyskusję, integrację środowiska naukowego oraz możliwość wymiany doświadczeń. Staramy się szczególnie wspierać osoby przygotowujące prace na awans naukowy.

Pobierz komunikat oraz kartę zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach [link]

 

VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych

W dniach 22–23 października odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych w Krakowie. Na konferencji wystąpiła mgr Natalia Tomczewska-Popowycz z referatem: „Czy turystyka sentymentalna ma przyszłość? Turystyka Polaków na Zachodniej Ukrainie - różnice międzygeneracyjne”.

             001  002