ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2019

Mihaylov V., Runge J., 2019, Identifikatsii czeloweka. Territorial’nye obszcztnosti i sotsial’noe prostranstwo. Opyt kontseptualizatsii, Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 1, 52-62.

2018

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633. [pobierz artykuł]

Runge J., 2018, Region – city – social space as key concepts of socio-economic geography, Environmental & Socio-economic Studies, 6, 3, pp. 13–18. [pobierz artykuł]

Runge J., 2018, Specyfika procesów ludnościowych na obszarze województwa śląskiego na tle Polski, [w:] J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 225–228. [pobierz artykuł]

Runge J., 2018, Problemy przemian polskiej geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] S. Kurek (red.), Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 45–56.

Runge J., Runge A., 2018, Model cyrkulacyjny przemian urbanizacyjnych jako tło współczesnych problemów społecznych Chorzowa, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, s. 113–138.

Runge A., Runge J., 2018, Mechanizm konkurencyjnego rynku pracy jako atrybut rozwoju demograficznego, [w:] R. Krzysztofik (red.), Raport o stanie polskich miast. Demografia, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 204–216.

Kantor-Pietraga I., Runge A., Runge J., Krzysztofik R., 2018, Gdzie w polskim mieście zamieszkują młodzi ludzie z dziećmi, a gdzie seniorzy?, [w:] R. Krzysztofik (red.), Raport o stanie polskich miast. Demografia, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 166–185.

Kantor-Pietraga I., Runge J., Runge A., Krzysztofik R., 2018, Zagadnienie świadczeń społecznych w ujęciu lokalnym, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, s, Kraków, s. 87–101.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., Runge A., 2018, Pomiędzy dobrostanem ekonomicznym a aktywnością zawodową. Ekonomiczne tło lokalnych zróżnicowań społecznych, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 13–33.

Krzysztofik R., Runge J., Runge A., Kantor-Pietraga I., 2018, Wnioski i rekomendacje, [w:] R. Krzysztofik (red.), Raport o stanie polskich miast. Demografia, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 13–29.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2018, Chcę mieszkać w Polsce, ale czy w mieście?, [w:] R. Krzysztofik (red.), Raport o stanie polskich miast. Demografia, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 119–148.

Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., 2018, Czy w ogóle chcę mieszkać w Polsce, w mieście?, [w:] R. Krzysztofik (red.), Raport o stanie polskich miast. Demografia, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 99–118.

Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., 2018, Wybrane pozaekonomiczne czynniki lokalnych zróżnicowań społecznych, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 36–68.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Runge A., Krzysztofik R., 2018, Chcę mieszkać w mieście – ale czy w tym, co dotąd?, [w:] R. Krzysztofik (red.), Raport o stanie polskich miast. Demografia, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 149–165.

Runge J., Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., 2018, Wykształcenie mieszkańców Polski jako atrybut rozwoju społecznego w wymiarze lokalnym, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 69–86.

2017

Hibszer A., Runge J. (red.), 2017, Chorzów t. I. Środowisko geograficzne, Wyd. Muzeum w Chorzowie, ss. 428.

Runge A., Runge J., 2017, Polityka lokalna i regionalna w świetle depopulacji – na przykładzie województwa śląskiego, [w:] J. Szlachta, P. Legutko-Kobus (red.), Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, t. CLXXVIII, Warszawa, s. 133-150.

Runge J., 2017, Kierunki i konsekwencje przemian obszarów wiejskich w Polsce – próba uogólnienia, [w:] K. Gasidło, A. Twardoch (red.), Na wsi, czyli gdzie? Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi, Prace Naukowe Politechniki Gliwickiej Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 61-72.

Runge J., 2017, Przestrzeń społeczna miasta – dylematy geograficzno-metodologiczne, [w:] M. Wójcik (red.), Tożsamość geografii – region – miasto, Folia Geographica, Socio-Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 27/2017, s. 99-109. [pobierz artykuł]

Runge J., 2017, Specyfika sytuacji demograficznej w województwie śląskim na tle Polski, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społeczno-gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, t. IX, s. 34-52.

2016

Runge J., 2016, Głos w dyskusji, [w:] Hrynkiewicz J. (red.), Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski, Wydaw. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 75-76.

Runge J., 2016, Głos w dyskusji, [w:] Suliborski A. (red.), Stan, perspektywy i strategie rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 42-43, 127, 167.

Runge J., 2016, Przestrzeń publiczna złożonych układów osadniczych, [w:] K. Gasidło, T. Bradecki (red.), Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji, t. 1, Wydaw. Politechniki Gliwickiej, Gliwice, s. 164-172.

Runge J., 2016, Społeczne uwarunkowania restrukturyzacji tradycyjnych regionów ekonomicznych, [w:] Závodná M. (red.), Restrukturyzacja regionów ostrawskiego a katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, s. 115-127.

Runge J., 2016, Uciekamy i znikamy, Fabryka Silesia, Kwartalnik, Katowice, nr 1 (11), s. 10-14.

Runge A., Runge J., 2016, Między jakością danych a konceptualizacją wiedzy naukowej – kilka refleksji na temat geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Zborowski A. (red.), Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, t. IX, IGIGP UJ, s. 29-42.

2015

Runge J., 2015, Regionalne i lokalne konsekwencje współczesnych przemian demograficznych Polski – elementy metodologii badań. Przykład województwa śląskiego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 223, s. 279-289.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2015, Demograficzne przemiany rdzenia konurbacji katowickiej w latach 1990-2014 - w stronę modelu, [w:] A. Wolaniuk (red.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 247-257.

Runge J., 2015, Modernizacja miejskiej przestrzeni mieszkaniowej złożonych układów osadniczych, [w:] B. Komar, J. Biedrońska, A. Szewczenko (red.), Badania interdyscyplinarne w architekturze, t. 1: Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju, Politechnika Śląska, Gliwice, s. 126-135.

Runge A., Runge J., 2015, Modele przestrzeni społecznej złożonych układów osadniczych (wybrane aspekty teoretyczno-empiryczne), [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów, Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 207-226.

Runge J., 2015, Współczesne problemy metodologii badań naukowych na przykładzie geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Red. S. Sitek, „Stare” i „nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, z. 6, s. 7-19.

2014

Runge J., Dragan W., 2014, Funkcja miejsca w kontekście lokalizacji przestrzeni centralnej miasta na przykładzie Mysłowic, [w:] A. Richling, Ł Zucki (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXXVII: Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, Polska Asocjacja Krajobrazu, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska, s. 51-58.

Runge J., 2014, Selected Problems of Regional Consciousness and identity in Areas of Historical-Geographical Borderlands – Case of Silesian Province, [in:] V. Mihaylov (Ed.), Territories and Identities in Central. Eastern and Southeastern Europe, Instytut Geopolityki, Częstochowa, s. 319-326.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., Spórna T., 2014, Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia, [w:] T. Markowski, D. Stawarz (red.), Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, Biuletyn KPZK PAN, z. 253, Warszawa, s. 162-175. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Runge A., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2014, Miasta konurbacji katowickiej, [w:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 89-101.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2014, Model urbanizacji złożonych układów osadniczych w świetle procesu kurczenia się miast, [w:] Red. T. Stryjakiewicz, Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 115-125.

Runge A., Runge J., 2014, Centralność i peryferyjność w badaniach rynku pracy, Studia Miejskie, t. 13, s. 85-95. [pobierz artykuł]

2013

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.

2012

Krzysztofik R., Runge J., 2012, Bariery współzarządzania regionalnego w rdzeniu konurbacji miejskiej. Na przykładzie miasta Sosnowca, [w:] M. Szmytkowska, I. Sagan (red.), Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 222-239.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I, 2012, An Introduction to Governance of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec .

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Governance of Urban Shrinkage: a tale of two Polish cities – Bytom and Sosnowiec, [in:]  P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, pp. 201-224.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields, Polish Journal of Envoronmental Studies, vol. 21, no 1/2012, pp. 219-223.

Runge A., Runge J., 2012, Demograficzno-społeczne wyzwania rynku pracy tradycyjnego regionu ekonomicznego, [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.), Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 129-140.

Runge A., Runge J., 2012, Procesy gentryfikacji i wykluczenia społecznego w tradycyjnym regionie ekonomicznym – dotychczasowy stan badań, potrzeby badawcze, [w:] J. Gryszkiewicz-Jakóbczyk (red.), XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Procesy gentryfikacji w mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 57-70.

2011

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2011, Problem rynku jako przestrzeni publicznej w wybranych miastach konurbacji katowickiej, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Przestrzeń publicznaz miast, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 97-112.

Krzysztofik R., Spórna T., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, Characteristic Features of Urbanization on the Area of Silesian Province (Poland) on the Beginning of 21st Century, Romanian Sociology, Issue: 03/2011, pp. 56-66.

Runge J., 2011, Kurczące się miasta konurbacji katowickiej, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i Nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, PTG, Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 101-110.

Runge J., 2011, Miasta tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego, [w:] S. Kaczmarek (red.), Miasto, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 133-142.

Runge J., 2011, Przestrzeń społeczna województwa śląskiego – problemy a potrzeby badawcze, [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 55-68.

Runge J., 2011, Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne przejawy suburbanizacji w województwie śląskim, [w:] J. Słodczyk (red.), Studia miejskie, t. 3: Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 55-65. [pobierz artykuł]

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Kurczenie się miast konurbacji katowickiej w świetle modelu urbanizacji, [w:] R. Krzysztofik (red.), Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów, Wyd. Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, s. 34-47.

Runge J., Kłosowski F., 2011, Changes in population and economy in Śląskie voivodship in the context of the suburbanization procesess, Bulletin of Geography. Socio-economic series, UMK Torun, no 16/2011pp. 89-106. [pobierz artykuł]

Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., 2011, Cechy specyficzne umiastowienia województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 251-264. [pobierz artykuł]

Runge J., Sitek S., 2011, Proces przemian społeczno-gospodarczych miasta w czasie kryzysu gospodarczego na przykładzie Sosnowca, [w:] K. Gołosz (red.), Rocznik Sosnowiecki 2010: t. XIX: Majatek miasta, Wyd. Muzeum w Sosnwcu, Sosnowiec, s. 11-25.

Runge J., Spórna T., 2011, Przestrzeń publiczna w wybranych miastach województwa śląskiego, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Przestrzeń publiczna miast, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 231-243.

2010

Runge J., Żurek I., (red.) 2010, Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny, Katowice. [pobierz książke]

Kłosowski F., Runge J., 2010, Migracje ludnosci w miastach województwa śląskiego w latach 1977-2006, [w:] W. Świątkiewicz (red.), Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, Uniwersytet Śląski, Katowice, t. 1, s. 83-92. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Runge J., 2010, Tendencje lokalizacyjne budownictwa mieszkaniowego w miastach konurbacji katowickiej po 1945 roku a model urbanizacji, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 37-49.

Runge J., 2010, Przyczynowość w badaniach geograficznych – wybrane zagadnienia, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, PTG, Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 9-14

2009

Runge J., 2009, Katowice region in the light of the selected conceptions of social-economic transformations, Bulletin of Geography. Socio-economic series, Wyd. Naukowe UMK Toruń, no 11/2009, pp. 31-48. [pobierz artykuł]

2008

Runge A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf, Katowice.

Hibszer A., Petryszyn J., Runge J., 2008, Położenie, obszar i zadania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.), Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 9-15.

Runge J., 2008, Czynniki integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy, [w:] G. Gawron, B. Pactwa (red.), Czynniki integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy, s. 25-81.

Runge J., 2008, Miejskie rynki pracy w świetle lokalnych i regionalnych przemian społeczno-gosppodarczych województwa śląskiego, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 237-245.

Runge J., 2008, Population transformations in traditional economic regions of Central europe. Structural approach, Bulletin of Geography, UMK, Toruń, no 10/2009. pp. 63-74. [pobierz artykuł]

Runge J., 2008, Zmiany społeczno-ekonomiczne w regionie katowickim – próba ujęcia teoretycznego, [w:] D. Absalon, A. Hibszer (red.), Geograficzne aspekty antropopresji, Wyd. PTG, Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 99-103.

2007

Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. 2, UŚ, Katowice, ss. 668.

Runge A., Runge J., 2007, Główne kierunki rozwoju regionalnego obszaru województwa śląskiego w okresie powojennym, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s. 442-457.

Runge J., 2007, Problematyka miast w Polsce w latach 1994-2006 a stosowane metody i narzędzia badawcze, [w:] I. Jażdżewska (red.), XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 53-66.

Runge J., 2007, Region katowicki w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, [w:] P. Brezdeń, S. Grykień (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. IX: Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią – nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 263-271.

Runge J., 2007, Region tradycyjny Europy Środkowej i jego problemy w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, t II: Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, Akademia Świętokrzyska, Kielce, s. 15-25.

2006

Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, UŚ, Katowice ss. 668.

Kłosowski F., Runge J., 2006, Ekonomicko- společenské přemeny novych měst Slezského voivodstvi [w:] R. Prokop
(red.), Vyvojové promeny postsocialistickych mést Ostravského a Hornoslezského regionu v podminkach transformace, Nakladatelstvi Tilia, Senov u Ostravy, s. 157-192.

Runge J., 2006, Social transformation in Katowice region, Bulletin of Geography. Socio-economic series, UMK Toruń, s. 131-144.

Runge J., 2006, Trends of Regional Development in Śląskie voivodship in the period 1945-2005, [in:] A. Chemerys, J. Wendt (ed.), Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, Regional Institute of Public Administration, Lviv, s. 110-127.

Runge A., Runge J., 2006, Conditins of Regional Development of Moravian Silesian Province (the Czech Republic) and Silesian voivodship (Poland), [in:] T. Palmowski, Y. Matviyishyn (ed.), Problems of Regional Development in Border Regions of Ukraine and Poland, Regional Institute of Public Administration, Lviv, s, 169-189.

Runge A., Runge J., 2006, Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 509-521.

2005

Runge A., Runge J., 2005, Determinants of regional transformations in the area of Polish-Czech borderland (Silesian Province, Moravian-Silesian Province), [in:] Edited by T. Michalski, The Geographical Aspects of the Transformation Process in Central and East-Central Europe, University of Gdañsk, p. 32-41.

Runge J., 2005, Społeczny wymiar procesu transformacji tradycyjnych regionów gospodarczych, [w:] Red. A. Wahla, Transformačni procesy 1990-2005, Ostravská Univerzita v Ostravé, Prirodovédecká Fakulta, s. 57-70.

Runge J., 2005, Wypowiedź na temat geografii osadnictwa i ludności, [w:] Red. S. Liszewski, W. Maik, Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, nr 1, s. 81-88.

Runge J., 2005, Urbanizacja i jej konsekwencje w regionie katowickim – mity a rzeczywistość, [w:] Red. I. Jażdżewska, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 193-202.

2004

Runge J., 2004, Region jako pojęcie geograficzne, [w:] Red. T. Michalski, Region i edukacja regionalna – zarys problematyki, Wyd. Bernardinum, Pelpin, s. 32-41.

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2004, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i kraju morawsko-śląskiego oraz strategie jego rozwoju w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Slezský Sbornik, Opava, z. 4, s. 264-282

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2004, Territorial socio-economic system of borderland in the Silesian Region and Moravian-Silesian Region and strategies of its development in the period of political and economic transformation, Moravian Geographical Reports, Brno, vol. 12, no 2, 35-45

Runge J., 2004, Kraj morawsko-śląski (Czechy) i województwo śląskie (Polska) – szanse i zagrożenia w warunkach integracji europejskiej, [w:] Red. S. Ciok, D. Ilnicki, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VIII/1: Regionalny wymiar integracji europejskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 227-236

Runge J., 2004, Rynek pracy w miastach województwa śląskiego, [w:] Red. J. Słodczyk, Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 281-297.

2003

Runge J., red, 2003, Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2154.

Runge J., red, 2003, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136. 2003

Prokop R., Runge J., 2003, Identyfikacja składowych struktury przestrzenno-funkcjonalnej czesko-polskiego pogranicza na terenie Śląska Cieszyńskiego i przyległych północno-wschodnich Moraw, [w:] Red. J. Runge, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136, s. 221-233.

Prokop R., Runge J., 2003, Podsumowanie, [w:] Red. J. Runge, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136, s. 287-298.

Runge A., Runge J., 2003, Demographic transformations of the largest towns of Silesian province, [in:] Ed. J. Słodczyk, W. Hasiñski, Transformation of the social and economic structure of the Silesia region, Opole University, Series: Economic and Environmental Studies, No 5/2003, 179-194.

Runge A., Runge J., 2003, Ład przestrzenny a ład społeczny w miastach województwa śląskiego – wybrane zagadnienia, [w:] Red. T. Ślęzak, Z. Zioło, Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, z. 205, s. 141-156.

Runge J., 2003, Determinanty przemian społeczno-ekonomicznych regionu katowickiego, [w:] Red. I. Sagan, M. Czepczyński, Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Wyd. Bogucki, Poznań-Gdańsk, s. 245-252.

Runge J., 2003, Euroregion „Śląsk Cieszyński” jako złożony system społeczno-ekonomiczny pogranicza polsko-czeskiego, [w:] Red. J. Runge, Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2154, s. 13-22.

Runge J., 2003, Kierunki przemian demograficzno-społecznych w województwie śląskim, [w:] Red. E. Bednarska, Cz. Domański, Przemiany społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji – diagnoza i próba oceny, Wyd. GUS – Warszawa, Urząd Statystyczny – Łódź, Uniwersytet Łódzki, s. 23-36.

Runge J., 2003, Śląsk Cieszyński jako czesko-polski region przygraniczny, [w:] Red. J. Runge, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136, s. 13-27.

Runge J., 2003, Śląsk Cieszyński jako czesko-polski region przygraniczny, [w:] Red. J. Wódz, Regiony Polski, Wyd. Śląsk, Katowice, nr 1(5), s. 139-153.

Runge J., 2003, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2154, s. 9-10.

Runge J., 2003, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136, s. 7-10.

Runge J., Kłosowski F., Runge A., 2003, Conditions and trends of social-economic changes of Katowice region, Bulletin of Geography, Socio-economic series, Nicolaus Copernicus University, Toruń, no 2/2003, 85-102.

Runge J., 2003, Recenzja: G. Węcławowicz, 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej, [w:] Red. J. Wódz, Regiony Polski, Wyd. Śląsk, nr 1(5), s. 161-165.

2002

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2002, Poválečné strukturální promény nových mest moravskoslezského a hornoslezského příhraniči, Slezský Sbornik, Slezský Ústav, Opava, nr 1, s. 43-56.

Kłosowski F., Runge J., 2002, Migracje ludności w gminach wiejskich województwa śląskiego (lata 1977-1999), Biuletyn Geograficzny, Uniwersytet M. Kopernika, nr 1/2002, s. 77-86.

Kłosowski F., Runge J., 2002, Usługi w mieście przygranicznym na przykładzie Cieszyna, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe UŚ, Katowice, t. 25, s. 74-91.

Runge J., 2002, Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki przemian struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu katowickiego, [w:] Red. B. Namyślak, R. Kozieł, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VII: Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 49-64.

Runge A., Runge J., 2002, Wybrane tendencje przemian ludnościowych w największych miastach województwa śląskiego liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, [w:] Red. J. Słodczyk, Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 25-36.

2001

Kapała Z., Runge J., red, 2001, Zeszyty Chorzowskie, Wyd. Muzeum w Chorzowie, t. 5

Runge J., Kłosowski F., 2001, red, Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2013.

Kantor-Pietraga I., Pytel S., Runge J., 2001, Przejawy modernizacji społecznej mieszkańców Chorzowa, [w:] Red. Kapała, J. Runge, Zeszyty Chorzowskie, Wyd. Muzeum w Chorzowie, t. 5, s. 7-22.

Kantor-Pietraga I., Runge J., 2001, Przemiany ludnościowe i społeczno-ekonomiczne Sosnowca w latach 1975-1999, [w:] Red. K. Gołosz, Rocznik Sosnowiecki 2000, Miasto na koniec wieku, t. IX, Wyd. Muzeum w Sosnowcu, s. 109-125.

Kłosowski F., Runge J., 2001, Uwarunkowania i bariery przemian społeczno-ekonomicznych Chorzowa, [w:] Red. Z. Kapała, J. Runge, Zeszyty Chorzowskie, Wyd. Muzeum w Chorzowie, t. 5, s. 126-142.

Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 2001, Nowe miasta w przemianach społeczno-ekonomicznych województwa śląskiego i regionu ostrawsko-karwińskiego, [w:] Red. I. Jażdżewska, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II), Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 23-32.

Runge J., 2001, Problemy ludnościowe regionu katowickiego w świetle ogólnopolskich przemian społeczno-demograficznych, [w:] Red. B. Kortus, Człowiek i przestrzeń, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 71-78. [5 pkt.]

Runge J., 2001, Rynek pracy Cieszyna w świetle badań ankietowych, [w:] Red. J. Runge, F. Kłosowski, Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2013, s. 169-188.

Runge J., 2001, Wybrane procesy i struktury demograficzno-społeczne polskiej części Śląska Cieszyńskiego, [w:] Red. J. Runge, F. Kłosowski, Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2013, s. 38-61.

Runge J., Kłosowski F., 2001, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, F. Kłosowski, Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2013, s. 7-12.

Kłosowski F., Runge J., 2000, Przekształcenia przestrzeni miasta socjalistycznego na przykładzie Tychów, [w:] Red. I. Jażdżewska, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Uniwersytet Łódź, s. 161-164. [pkt 1; afiliacja]

Kłosowski F., Runge J., 2001, Miasto socjalistyczne w procesie transformacji społeczno-ekonomicznej. Casus Tychy, [w:] Red. J. Prášek, :] Sbornik referátu z mezinárodni vedecké konference: „Zmeny geografického prostredi v pohranicnich oblastech ostravského a hornoslezského regionu”, 17-18.05.2001, Ostrava, s. 146-151. [1 pkt]

Kłosowski F., Runge J., 2001, Współpraca w badaniach społeczno-ekonomicznych pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie kraju morawsko-śląskiego i województwa śląskiego, [w:] Red. A. Wahla, V. Lednický, V, Janečková, Sbornik z mezinárodni konference: Euroregionálni přeshranični spolupráce na česko-polské hranici, 25-26.10.2001, Ostravská Univerzita, Ostrava, s. 30-32.

2000

Runge J., 2000, Tendencje przemian społeczno-demograficznych w miastach województwa śląskiego, [w:] red. J. Słodczyk, Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 69-80.

Runge J., Kłosowski F, 2000, Migracje ludności miast województwa śląskiego w latach 1977-1997, [w:] Red. D. Szymańska, Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń, s. 121-133.

Runge J., Kłosowski F, 2000, Migration of the Population of the Katowice Province in the Period 1977-1997, Polish Population Review, Central Statistical Office, Warsaw, s. 110-118.

Runge J., 2000, Region i pojęcia pokrewne w geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Red. M. Ciechocińska, Z badań nad problemami współpracy transgranicznej: Podlasie w warunkach transformacji systemowej, Akademia Podlaska, Siedlce, s. 65-78.

1999

Kantor-Pietraga I., Runge J., 1999, Problemy społeczno-ekonomiczne miast granicznych w świadomości ich mieszkańców, Slezsky Sbornik, Slezsky Ustav SZM v Opave, z. 3-4, s. 227-240.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Podziały obszaru województwa katowickiego a kształtowanie się zróżnicowań demograficzno-społecznych, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 3-4, s. 319-335.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Prognoza przemian demograficzno-społecznych w regionie, [w:] Red. M. S. Szczepański, W. Łuszczuk, K. Tausz, Tornister i restrukturyzacja. System oświaty jako czynnik modernizacji województwa katowickiego (i śląskiego), Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 168-177.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Prognoza zmian zaludnienia miast woj. śląskiego do 2020r., Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, nr 5, s. 29-43.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Przestrzenna dostępność szkół w regionie katowickim, [w:] Red. M. S. Szczepański, W. Łuszczuk, K. Tausz, Tornister i restrukturyzacja. System oświaty jako czynnik modernizacji województwa katowickiego (i śląskiego), Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 97-108.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Przestrzeń miejska Tychów a cykl życia mieszkańców, [w:] red. M.S. Szczepański, Tychy. Integracja - społeczność lokalna - rodzina miejska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Seria: Prace Naukowe i Konferencyjne, s. 187-200.

Radosz J., Runge J., 1999, Przemiany społeczno-gospodarcze Świętochłowic po roku 1945, Rocznik Świętochłowicki, Wyd. Muzeum Miejskie, Świętochłowice, t. 1, s. 42-69.

Runge J., 1999, Ludność, [w:] Red. A. Szajnowska-Wysocka, Studium wiedzy o regionie śląskim, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 1755, s. 15-49.

Runge J., 1999, Osadnictwo, [w:] Red. A. Szajnowska-Wysocka, Studium wiedzy o regionie śląskim, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 1755, s. 51-83.

Runge J., 1999, Podstawowe uwarunkowania przemian struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu katowickiego w procesie zmian systemu gospodarowania w Polsce po 1989 roku, [w:] Red. Z. Zioło, Problemy przemian układów regionalnych, cz. II, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, nr 3/1999, s. 17-36.

Runge J., 1999, Tendencje przemiam ludnościowych obszaru województwa śląskiego w latach 90., [w:] Red. R. Orłowski, z. Zioło, Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyd. Polihymnia, Zamość, s. 135-145.

Runge J., Paszkowski M., 1999, Zastosowania metod ilościowych w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w latach 1984-1997, [w:] Red. B. Domański, W. Widacki, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t IV: Geografia u progu trzeciego tysiąclecia, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 255-273.

Kantor-Pietraga I., Runge J., 1999, Wybrane aspekty przestrzennego zróżnicowania stanu świadomości społeczno-ekonomicznej mieszkańców czeskiego i polskiego Cieszyna, [w:] Red. J. Pełka-Gościniak, M. Rzętała, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego: "Górnośląsko-Ostrawski Region Przemysłowy: wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska", 6-7 maja 1999r, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 99-104.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Usługi w przestrzeni miejskiej na przykładzie Cieszyna, [w:] Red. J. Kaczmarek, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 21-129.

Kłosowski F., Runge J., 1999, Uwarunkowania działalności systemu oświaty regionu katowickiego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Red. J. Pełka-Gościniak, M. Rzętała, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego: "Górnośląsko-Ostrawski Region Przemysłowy: wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska", 6-7 maja 1999r, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 105-111.

Runge J., 1999, Region, regionalizacja oraz świadomość i tożsamość regionalna w świetle badań geograficznych, [w:] Red. A. Matczak, Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby, Materiały z konferencji naukowej, Łódź, 2 czerwca 1998r, s. 31-39.

Runge J., 1999, Tendencje przemian ludnościowych w województwie śląskim, [w:] Red. M. Rzętała, Interakcja człowiek - środowisko w badaniach geograficznych. Obchody XXV-lecia działalności SKNG UŚ, Sosnowiec 14-16 kwietnia 1999r, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s.46-48.

Runge J., 1999, Transformacja społeczno-gospodarcza województw Polski południowej w latach 1975-1995, Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN, Oddział w Krakowie, t. XLI/2, lipiec-grudzień 1997r, Wyd. "Secesja", Kraków, s. 37-39.

Runge J., 1999, Recenzja: Red. R. Rauziński, 1998, Z badań nad rolą czynnika ludzkiego na Śląsku Opolskim (ludność, kwalifikacje, bezrobocie), Instytut Zarządzania Politechniki Opolskiej, Opole; Śląsk Opolski, PIN, Instytut Śląski w Opolu, nr 3 (36), s. 71-74.

Runge J., Szajnowska-Wysocka A., Vencalek J., 1999, Podsumowanie 20-letniej współpracy Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Ostrawskiego i Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Red. J. Pełka-Gościniak, M. Rzętała, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego: "Górnośląsko-Ostrawski Region Przemysłowy: wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska", 6-7 maja 1999r, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 20-30. [pkt 0,1; afiliacja]

1998

Runge J., 1998, Przemiany demograficzne w województwach Polski południowej w latach 1975-1995, [w:] Red. Z. Zioło, Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, cz. II, s. 43-58.

Runge J., 1998, Przemiany demograficzno-społeczne Chorzowa w latach 1945-1995, Zeszyty Chorzowskie, Muzeum w Chorzowie, t. II, s. 34-51.

Runge J., 1998, Ruchliwość przestrzenna ludności województwa katowickiego na tle przemian społeczno-ekonomicznych regionu, [w:] Red. D. Szymańska, Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, UMK Toruń, s. 215-229.

Runge J., 1998, Spatial mobility of population in the voivodship of the Katowice with respect to the socio-economic transformation in the region, Polish Population Review, Central Statistical Office, Warsaw, no 13, p. 119-130.

Runge J., 1998, Przemiany demograficzno-społeczne Chorzowa w latach 1945-1995, [w:] Materiały 47 Zjazdu PTG, Sosnowiec, 23-26 września 1998r, t. II: Referaty, komunikaty, postery, s. 260-261.

Dwucet K., Kłosowski F., Pukowska-Mitka M., Radosz J., Runge J., 1998, Procesy urbanizacyjno-przemysłowe i walory przyrodnicze północnego obrzeża konurbacji katowickiej. Sesja terenowa nr 4, Materiały 47 Zjazdu PTG, Sosnowiec, 23-26 września 1998r, t. III: Przewodnik sesji terenowych, s. 89-105.

1997

Runge J., 1997, Zmiany demograficzno-społeczne woj. katowickiego, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, nr 7, s. 69-80.

Kantor-Pietraga I., Runge J., 1997, Wewnątrzmiejskie zróżnicowania demograficzno-społeczne Tychów w latach 1978-1988, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe UŚ, Katowice, t. 21, s. 132-157.

Kłosowski F., Runge J., 1997, Pojęcie cyklu życia, a infrastruktura społeczno-ekonomiczna miasta Tychy, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe UŚ, Katowice, t. 21, s. 158-171.

Runge J., 1997, Tradycyjny rynek pracy województwa katowickiego w warunkach transformacji systemowej gospodarki polskiej, [w:] Red. W. Maik, D. Sokołowski, Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, UMK, Toruń, s. 95-103.

Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 1997, The spatial and functional structure of the Katowice voivodship (Poland) compared with the Ostrava-Karvina Industrial Region (Czech Republic), Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Prace Prirodovedecke Fakulty Ostravske Univerzity, Ostrava, vol. 167, Geografie-Geologie, t. 5, s. 169-190.

Runge J., 1997, Zróżnicowanie dynamiki przemian ludnościowych miast województwa katowickiego w latach 1975-1994, [w:] Sbornik referátu z mezinárodni vedecké konference nt. Zmeny geografického prostredi v pohranicnich oblastech ostravského a hornoslezského regionu, 3-4.04.1997, Ostrava, s. 149-155.

1996

Runge J., 1996, Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo UŚ, Katowice, nr 1592, ss. 216.

Runge J., (red), 1996, Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 106.

Runge J., red, 1996, Problemy rozwoju regionalnego, Materiały konferencji naukowej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 98. Runge J, 1996, Ponadregionalne oddziaływania rynku pracy województwa katowickiego, Geografia w Szkole, Warszawa, nr 1, s. 11-16.

Runge J., 1996, Rozwój demograficzny miasta - główne tendencje, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Wyd. Urząd Miasta Tychy, s. 169-174.

Runge J., 1996, Czynniki gospodarczego rozwoju, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Wyd. Urząd Miasta Tychy, s. 225-228.

Grygierczyk S., Runge J., 1996, Rolnictwo i leśnictwo, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Wyd. Urząd Miasta Tychy, s. 254-261.

Czaja S., Radosz J., Runge J., 1996, Przestrzenno-funkcjonalna struktura miasta, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Wyd. Urząd Miasta Tychy, s. 262-274.

Runge J., 1996, Tychy w regionie katowickim. Próba syntezy, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Wyd. Urząd Miasta Tychy, s. 365-377.

Runge J., 1996, Przemiany demograficzno-społeczne w woj. częstochowskim, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 11, s. 70-81.

Runge J., 1996, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 7-10.

Runge J., 1996, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, Problemy rozwoju regionalnego, Materiały konferencji, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 5-6.

Runge J., 1996, Tendencje przemian demograficzno-społecznych Szczyrku na tle województwa bielskiego w latach 1975-1993, [w:] Red. J. Runge, Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, Wydział Nauk Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 23-36.

Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 1996, Cechy struktury przestrzenno-funkcjonalnej województwa katowickiego i ostrawsko-karwińskiego regionu przemysłowego, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 3-4, s. 345-364.

Runge J., 1996, Wprowadzenie, [w:] Red. J. Runge, Problemy społeczne rozwoju regionalnego, Materiały konferencji naukowej nt. Problemy społeczne rozwoju regionalnego, 23 październik 1996r, Katowice, s. 5-6.

1995

Runge J., 1995, Bezrobocie w woj. katowickim, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 3, s. 31-36.

Runge J., 1995, Delimitacja przestrzeni demograficzno-społecznej Katowic, Silesia Superior, Śląskie Zeszyty Humanistyczne, Katowice, t II, s. 25-43.

Runge J., 1995, Rynek pracy województwa katowickiego - demograficzno-społeczne aspekty funkcjonowania, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, Łódź, vol. 19, s. 43-62.

Runge J., 1995, Tradycyjny rynek pracy województwa katowickiego w warunkach transformacji systemowej gospodarki polskiej, Materiały 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24-27. 08.1995r, Toruń, s. 333-335.

Runge J., 1995, Recenzja: E.Z. Zdrojewski, 1994, Zarys geografii osadnictwa. Przewodnik do ćwiczeń, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, ss. 149;

Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 3-4, s. 404-405.

Runge J., 1995, Niektóre tendencje przemian demograficzno-społecznych struktury regionalnej południowej Polski [w:], Materiały XI Międzynarodowego Kolokwium Demograficznego nt. "Nowe problemy demograficzno-społeczne i infrastrukturalne na obszarze pogranicza polsko-czeskiego", 28-29.11.1995r, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, s. 79-84.

1994

Runge J., 1994, Elementy rynku pracy Polski południowej, Wiadomości Statystyczne, GUS. Warszawa, z. 8 , s. 23-27.

Runge J., 1994, Przemiany urbanizacyjn Polsce południowej, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 9, s. 28-33.

Runge J., 1994, Rynek pracy gminy Krupski Młyn w świetle lokalnych i regionalnych tendencji przemian demograficzno-społecznych oraz opinii mieszkańców i pracowników Zakładu Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg", Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, t. 2, s. 91-105.

Runge J., 1994, Socio-demographical problems of the Katowice province in Poland, De aardrijkskunde, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, vol. 1, s. 5-18.

Runge J., 1994, Granice Śląska [mapa-aneks], (w:), W. Błasiak, T. Nawrocki, M.S. Szczepański, Górny Śląsk 2005. Scenariusz restrukturyzacji, Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice, s. 16-17.

Runge J., 1994, The boundaries of Silesia [mapa-aneks], (w:) W. Błasiak, T. Nawrocki, M.S. Szczepañski, Upper Silesia 2005. The Restructuring Scenario, [in:] K. Wódz (ed.), Transformation of old Industrial Regions as a Sociological Problem, Wyd. Śląsk, Katowice, s. 338-339.

Runge J., 1994, Elementy demograficzno-społecznych przeobrażeń obszarów centralnych oraz peryferii konurbacji katowickiej i rybnickiej na tle wybranych cech regionalnego rynku pracy województwa katowickiego, (w:) Red. J. Kaczmarek, Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, Materiały VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 63-68.

1993

Runge J., 1993, Regionalny rynek pracy, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 1, s. 19-22.

Runge J., 1993, Regionalny rynek pracy - bezrobocie w województwie katowickim, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 2, s. 28-32.

Runge J., 1993, Główne kierunki przeobrażeń demograficzno-społecznych w województwie katowickim w latach 1975-1990, Geografia w Szkole, Warszawa, z. 2, s. 67-75.

Pirożnik I., Runge J., 1993, Przestrzenne aspekty urbanizacji i czynniki rozwoju demograficznego miast Białorusi, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe UŚ Katowice, t. 17, s. 70-87.

Runge J., 1993, Wybrane aspekty urbanizacji gmin województwa katowickiego, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 17, s. 88-99.

Runge J., 1993, Tendencje przemian demograficzno-społecznych województwa katowickiego, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 9, s. 27-33.

Runge J., 1993, Elementy struktury przestrzenno-funkcjonalnej rynku pracy województwa katowickiego, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 12, s. 10-14.

Radosz J., Runge J., 1993, Diagnoza i prognoza zachowań systemu społeczno-ekonomicznego Świętochłowic metodą analizy scenariuszowej, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe UŚ, Katowice, t. 18, s. 124-139.

Runge J., 1993, Tendencje przemian społeczno-demograficznych Tych na tle procesu industrializacji województwa katowickiego, [w:] Red. M.S. Szczepański, Tychy. Problemy miasta i perspektywy ich rozwiązywania, Materiały seminarium 8-9 maja 1992r, Wyd. Rada Miejska i Zarząd Gminy Tychy, s. 77-87.

Runge J., 1993, Recenzja: T. Gocał, W. Rakowski, 1991, Delimitacja regionów i subregionów migracyjnych w zakresie dojazdów do pracy, SGPIS, Warszawa, Monografie i Opracowania, 332, ss. 162;

Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1, s. 95-96.

Runge J., 1993, Wybrane problemy rynku pracy województwa katowickiego, Materiały 42 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, 27-30. 06.1993, Kielce, s. 157-158.

Runge J., 1993, Przestrzenno-strukturalne tendencje przemian demograficzno-społecznych w obszarze konurbacji rybnickiej w latach 1975-1992, Sbornik referátu z cesko-polské vedecké konference nt. Zmeny geografického prostredi v pohranicnich oblastech Ostravského a Hornoslezského Regionu, 21-22. rijna 1993, Frydek-Mistek, Ostravska Univerzita, Ostrava, s. 122-127.

Runge J., 1993, Cechy przemian demograficzno-społecznych Tychów w latach 1939-1992, Sbornik referatu 10. Severomoravského Demografického Kolokvia, Frydek-Mistek, s. 235-241.

Runge J., 1993, Lokalny rynek pracy na przykładzie wybranych miast Zagłębia Dąbrowskiego, Materiały konferencji nt. Problematyka lokalnych systemów osadniczych, UMK Toruń, red. naukowy W. Maik, s. 76-86.

Runge J., 1993, The boundaries of Silesia [mapa-aneks], (w:) M.S. Szczepañski, (red.), Dilemmas of Regionalism and the Region of Dilemmas. The Case of Upper Silesia, Uniwersytet Śląski, s. 8/9.

Runge J., 1993, Recenzja: S.Mynarski (red), 1992, Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa, ss. 250; Przegląd Geograficzny, Warszawa, z. 3-4, s. 462-463.

1992

Runge J., 1992, Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych, Skrypt Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, nr 469, ss. 140.

Kłosowski F., Runge J., 1992, Dostępność przestrzenna placówek infrastruktury kultury w wybranych miastach województwa katowickiego, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, t. 16. s. 149-160.

Kaszowska B., Pukowska-Mitka M., Runge J., 1992, Wybrane aspekty r ozwoju układu osadniczego woj. katowickiego w latach 1885- 1982, Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, UŚ Sosnowiec, z. 1, s. 79-93.

Runge J., 1992, Spatial, socio-demographic and economic problems of the Katowice voivodship in Poland, The European Geographer, Lisboa, vol. 5/6, s. 49-55.

Runge J., 1992, Skąd się wzięli tyszanie ? Echo, Tychy, nr 15 [8-14.IV], s. 3.

Runge J., 1992, Ekspansja i co z niej wynikło, Echo, Tychy, nr 17, [22-28.IV], s. 6.

Runge J., 1992, Tendencje przemian społeczno-demograficznych Tych na tle procesu industrializacji województwa katowickiego, Materiały Seminarium "Tychy - problemy miasta i perspektywy ich rozwiązania", red. naukowy M.S. Szczepański, 8-9 maja 1992, Tychy, s. 51-63.

Hibszer A., Runge J., 1992, Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ w latach 1974-1989, Sprawozdanie z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 4, s. 4-7.

Runge J., Rzętała M., 1992, Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ w latach 1987-1991, Sprawozdanie z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 4, s. 8-13.

Runge J., 1992, Główne tendencje przemian demograficzno-społecznych regionu katowickiego w latach 1975-1990, Materiały 41 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, 26-29.06.1992, Kraków, s. 165-167.

Paszkowska M., Runge J., 1992, Rozwój układu osadniczego obszaru województwa katowickiego w XIX i XX wieku - wybrane zagadnienia, Materiały 41 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, 26-29.06.1992, Kraków, s. 162-163.

Runge J., 1992, Charakterystyka lokalnych rynków pracy województwa katowickiego - przykład analizy empirycznej, Sbornik referátu 9. Severomoravského Demografického Kolokvia, Bruntal-Opole, s. 166-175.

1991

Runge J., 1991, Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, nr 1198, ss. 86.

Niefiodowa T., Trzejwisz A., Runge J., 1991, Donbas na tle innych starych regionów górniczo-hutniczych Europy, Geografia w Szkole, Warszawa, z. 2, s. 93-100.

Runge J., 1991, Regionalne i lokalne rynki pracy jako zagadnienie badawcze geografii społecznej - na przykładzie województwa katowickiego, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego nt. "Człowiek i jego środowisko w Górnośląsko-Ostrawskim Regionie Przemysłowym, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 91-95.

Runge J., 1991, Emigracja zagraniczna ludności województwa katowickiego w latach 1976-1988, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1-2, s. 98-101.

Runge J., 1991, Demograficzno-społeczne uwarunkowania przemian regionalnego rynku pracy województwa katowickiego, Sbornik referátu 8. Severomoravského Demografického Kolokvia, Vsetin, s. 121-127.

Runge J., 1991, Wewnątrzmiejskie zróżnicowania społeczno-ekonomiczne Tych na tle zmian struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta w latach 1975-1990, Materiały 40 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Gdańsk, 30.08-1.09.1991, s. 84-85.

1990

Runge J., 1990, Ekonomiko-gieograficzeskije metody izuczenija mikromasztabnych jawlenij i processow, Ekonomiczeskaja Gieografija, Kijewskij Uniwersitet, Kijów, t. 42, s. 18-21.

Runge J., 1990, Dynamika ludności i zatrudnienia w Polsce w latach 1975-1985, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1, s. 21-30.

Magda K., Runge J., 1990, Demograficzno-społeczne aspekty rozwoju miast województwa katowickiego w latach 1975-1986, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 14, s. 136-162.

Runge J., 1990, Recenzja: J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, 1988, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno- ekonomicznych, PWN, Warszawa, ss. 162; Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1, s. 83-84.

Runge J., 1990, Przeobrażenia demograficzno-społeczne gmin województwa katowickiego w latach 1977-1988, Sbornik refer tu 7. Severomoravského Demografického Kolokvia, Olomouc, s. 84-91.

Runge J., 1990, Recenzja: A. Wahla, 1988, Geografie vzdelani obyvatelstva, Spisy Pedagogické Fakulty v Ostravé, Sv 64, Státni Pedagogické Nakladatelstvi, Praha, ss. 189; Geografia w Szkole, z. 5, s. 283-284.

1989

Runge J., Zadrożny T., 1989, Delimitacja konurbacji katowickiej, (w:) Z. Rykiel (red), Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim, Prace Geograficzne IG i PZ PAN, Ossolineum, Wrocław, nr 151, s. 23-28.

Magda K., Runge J., 1989, Wpływ Huty Katowice na przemiany demograficzno-społeczne Dąbrowy Górniczej, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1, s. 31-41.

Pirożnik I., Runge J., 1989, Socjalno-ekonomiczeskaja i territorialnaja struktura katowickogo wojewodztwa PNR, Wiestnik Biełoruskogo Gosudarstwiennogo Uniwersiteta, Mińsk. serija 2 (Chimija, Biołogija, Geografija), nr 2, s. 66-70.

Runge J., 1989, Zatrudnienie w województwie katowickim a wybrane cechy demograficzno-społeczne w latach 1975-1984, Geografia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 13, s. 48-61.

Runge J., 1989, Recenzja: J. Vencalek, 1987, Mechanicky pohyb obyvatelstva v Ostravsk Prumyslove Oblasti, Spisy Pedagogicke Fakulty v Ostrave, Sv 61, ss. 129; Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 1, s. 99-101.

1988

Runge J., 1988, Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy dla miast województwa katowickiego w latach 1973 i 1978, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 11, s. 101-118.

Runge J., Stieczenko D., 1988, Analiza wybranych wskaźników rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i ich zastosowanie do wyznaczania regionów, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 12, s. 84-99.

1987

Runge J., 1987, Struktura zatrudnienia w województwie katowickim w latach 1971-1981. Wybrane problemy, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 10, s. 135-159.

Runge J., Hibszer A., 1987, Działalność SKNG UŚ w latach 1982-1986, Sprawozdanie z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 3, s. 3-5.

Runge J., Serwin E., 1987, Działalność sekcji ekonomicznej SKNG UŚ w latach 1983-1986, Sprawozdanie z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 3, s. 5-7.

Runge J., Zadrożny T., 1987, Sprawozdanie z konferencji "Nauki geograficzne wobec potrzeb praktyki", Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. ... , s. 115-116.

Runge J., Zadrożny T., 1987, Struktura społeczno-ekonomiczna województwa katowickiego, Przegląd Geograficzny, Warszawa, z. 1-2, s. 81-94.

1986

Runge J., Surmacz A., 1986, Komunikacja kolejowa na obszarze województwa katowickiego w latach 1880 i 1980. Analiza sieci i układu hierarchicznego, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 9, s. 117-131.

1984

Runge J., 1984, Problemy struktury zatrudnienia w województwie katowickim w latach 1976-1979, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 8, s. 112-129

1983

Runge J., 1983, Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w latach 1975-1979 w oparciu o modele przesunięć S. Dunna, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 7, s. 132-155.

1982

Runge J., 1982, Infrastruktura przestrzenna w geografii społeczno-ekonomicznej, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 6, s. 163-172.

Runge J., 1982, Na marginesie artykułu S. Dziadka, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 2, s. 213-215.

Runge J., 1982, O konurbacji górnośląskiej i kilku innych kwestiach, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 3-4, s. 330-332.

1981

Runge J., Szajnowska A., 1981, Ruch zatrudnionych w województwie katowickim, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 5, Katowice, s. 117-139.

1980

Pukowska-Mitka M., Runge J., 1980, Dojazdy do pracy w Hucie "Katowice" w latach 1976-1977, Geographia. Studia et dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 3, s. 1-12 (do użytku służbowego).

Degórski A., Runge J., 1980, Z historii działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego, Sprawozdania z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 1, s. 4-6.

Runge J., 1980, Obóz naukowy "Huta Katowice" - 1976/1977", Sprawozdania z działalności SKNG UŚ, Sosnowiec, nr 1, s. 15-16.