ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2016

Dragan W., 2016, Ewolucja krajobrazu miejskiego w strefie oddziaływania transportu kolejowego w wybranych miastach konurbacji katowickiej, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 43, s. 83-91.

Dragan W., 2016, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 184.

Dragan W., 2016, Użyteczność źródeł pisanych i ikonograficznych w badaniach nad historią przestrzeni miejskiej (na przykładzie Mysłowic), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, vol. 26, s. 81-96.

Dragan W., 2016, Wpływ lokalizacji dworca kolejowego na kształtowanie się przestrzeni miejskiej wybranych miast lokalizacyjnych Górnego Śląską, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 7, Uniwersytet Śląski, PTG Oddz. Katowicki, Sosnowiec, s. 145-156.

Lach T., Dragan W., Parusel T., 2016, Selected aspects of human impact influencing on forest cover in the Polish part of the Beskid Żywiecki Mts., [w:] Aniśkiewicz P, Olejniczak M. (red.), Interdyscyplinarność w naukach o Ziemi. Studia przypadków tom 2/ Interdisciplinarity in Geosciences. Case Studies vol. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 59-70.

2015

Dragan W., 2015, Audyt miejski w procesie rewitalizacji dzielnic staromiejskich (na przykładzie Mysłowic), Studia Miejskie, t. 17, s. 119-132.

Dragan W., 2015, Międzynarodowa ranga Mysłowic w 1913 r. jako wyraz centralnych funkcji granicznych, Studia Miejskie, t. 18, s. 159-170.

Dragan W., 2015, Rozwój, znaczenie oraz degradacja infrastruktury kolejowej – przykład Mysłowic, [w:] Sitek S. (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze z geografii społeczno-ekonomicznej, z. 6, PTG Oddział Katowicki, s. 127-141.

Dragan W., 2015, The influence of railways on spatial layouts of settlements in North-Eastern Poland, Environmental & Socio-economic Studies, 3(4), s. 66-76.

Dragan W., 2015, Zastosowanie audytu miejskiego do oceny zagospodarowania przestrzennego dawnego osiedla kolejarskiego na przykładzie Sosnowca Maczek, Prace Geograficzne, z. 142, s. 77-88.

Dragan W., Chmielewska M., 2015, Restituted towns in the face of 21st-century demographic changes / Miasta restytuowane w obliczu przemian demograficznych w XXI wieku, [w:] Krzysztofik, R., & Dymitrow, M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, s. 273-293.

2014

Dragan W., 2014, Przemiany struktury przestrzennej miast w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych – Nowe Miasto w Mysłowicach, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, Vol. VII, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, s. 81-94.

Dragan W., Parusel T., 2014, Przemiany struktury funkcjonalnej Nowego Miasta w Mysłowicach w 1913 r. i 2013 r. w świetle materiałów kartograficznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 223-238.

Lach T., Dragan W., Parusel T., 2014, Presja turystyczna w Beskidzie Żywieckim w kontekście potrzeby zrównoważonego rozwoju obszarów górskich, Problemy Ekologii Krajobrazu: Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, t. 37, Biała Podlaska s. 165-168.

Runge J., Dragan W., 2014, Funkcja miejsca w kontekście lokalizacji przestrzeni centralnej miasta na przykładzie Mysłowic, [w:] Red. A. Richling, Ł Zucki, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXXVII: Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, Polska Asocjacja Krajobrazu, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska, s. 51-58.

Krzysztofik R., Spórna T., Dragan W., 2014, Zmiany i rozwój przestrzeni w geograficznie centralnej części Sosnowca. Studium przestrzenno-dynamiczne, [w:] Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów, Krzysztofik R., Spórna T., Kantor-Pietraga I. (red.), WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 71-116.

Parusel T., Kowalczyk A., Banaszek J., Dragan W., 2014, The applying of GIS in identification of structural-functional units at urban areas (Mysłowice town case study, Silesian Upland), [in:] International Conference on Environmental Engineering (ICEE) Selected papers, Cygas D. and Tollazzi T. (eds), Vilnius Gediminas Technical University Press “Technical”, Vilnius, Lithuania, DOI: 10.3846/enviro.2014.138.

Dragan W., 2014, Przemiany struktury przestrzennej miast w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych – Nowe Miasto w Mysłowicach, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 170, Studia Geographica, 7, s. 77-90.

Dragan W., 2014, Specyfika lokalizacji nowych inwestycji mieszkaniowych w mieście postindustrialnym (przypadek Chorzowa), [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, nr 15, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 9-20.

Dragan W., Parusel T., 2014, Przemiany struktury funkcjonalnej Nowego Miasta w Mysłowicach w 1913 r. i 2013 r. w świetle materiałów kartograficznych, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, s. 223-238.

Krzysztofik R., Dragan W., Gierczak D., 2014, Genesis and development of the spatial structures in former border railway centers Mysłowice – Szczakowa – Granica (Maczki), Poland, [w:] Environmental & Socio-Economics Studies, vol. 2, 1, s. 35-44.

Dragan W., Spórna T., 2014, Trójkąt Trzech Cesarzy, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Kaczmarek R. (red)., Instytut Badań Regionalnych, Katowice. Spórna T., Dragan W., 2014, Górnośląski Okręg Przemysłowy, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Kaczmarek R. (red)., Instytut Badań Regionalnych, Katowice.

2013

Dragan W., 2013, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Rynku w Mysłowicach od feudalizmu po współczesność [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sitek S. (red.), z. 5, PTG Oddział Katowicki, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 207-220.

Spórna T., Dragan W., 2013, Inwentaryzacja urbanistyczna osiedli mieszkaniowych na obszarze centralnej części Sosnowca w 2012 r., [w:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J. (red.), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 237-249.

Dragan W., 2013, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Mysłowic w latach 1990-2012, [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, nr 14, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 16-29.

Spórna T., Dragan W., 2013, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centralnej części Sosnowca w latach 1993-2012, [w:] Acta Geographica Silesiana, nr 13, WNoZ Uniwersytet Śląski, s. 71-86.

2012

Dragan W., 2012, Konsekwencje eksploatacji górniczej na obszarze Bytomia [w:] Przemiany przestrzenne oraz społeczne Bytomia i jego centrum. Studia i materiały, Kantor-Pietraga I., Machowski R. (red.), WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 43-60.

Dragan W., 2012, Problem demograficznego kurczenia się miast na przykładzie Mysłowic [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sitek S. (red.), z. 4, PTG Oddział Katowicki, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 33-45.