ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2018

Mihaylov V., Sala S., 2018, Subnational identities in the context of the changing internal geopolitics. The case of post-revolutionary Ukraine, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 39, 79-96. [pobierz artykuł]

Mihaylov V., 2018, Warna i Burgas. Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej największych ośrodków nadmorskich Bułgarii, Acta Geographica Silesiana, 12/3 (31), s. 5-16.

2017

Mihaylov V., 2017, Polska. Przestrzenna kultura i kultura przestrzeni, Wydaw. Paradigma, Sofia, 214 s.

Mihaylov V., 2017, Geografia klasyczna w czasach postprawdy. Artykuł polemiczny, Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2(14), s. 96-116. [pobierz artykuł]

2015

Mihaylov V., 2015, Bałkany w obliczu geopolityki tureckiego neoosmanizmu, [w:] S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, t. 6, WNoZ UŚ, PTG, Sosnowiec, s. 21-34.

Mihaylov V., 2015, Wyobrażona Europa i wyobrażona Sarmacjaod geologii do ideologii (tekst polemiczny), Przegląd Geopolityczny, t. 12, s. 187-201. [pobierz artykuł]

Sala S., Mihaylov V., I. Zinko, 2015, Nowe paradygmaty rozwoju społeczno-gospodarczego jako wyzwanie dla statystyki. Wybrane zagadnienia i wskaźniki, Miscellanea Oeconomicae, nr 4, 175-186. [pobierz artykuł]

2014

Mihaylov V. (Ed.), 2014, Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe, Institute of Geopolitics, Częstochowa, s. 364. [pobierz książke]

Mihaylov V., 2014, Closing remarks, In: V. Mihaylov (Ed.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe, Institute of Geopolitics, Częstochowa, pp. 356-358.

Mihaylov V., 2014, Consciousness and Identity of the Human Communities in a Geospatial Dimension: An Interdisciplinary Sphere of Developing Ideas, Approaches and Research Perspectives, In: Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe (Edited by V. Mihaylov), Institute of Geopolitics, Częstochowa, pp. 19-34.

Mihaylov V., 2014, Rola pomników wdzięczności w kszałtowaniu miejskiego krajobrazu kulturowego (na przykładzie miasta Wracy), Problemy geografii, nr 3-4, s. 165-182. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2014, Territorial Consciousness as an Identity Component of the National and Ethnic Communities, In: Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe (Edited by V. Mihaylov), Institute of Geopolitics, Częstochowa, pp. 97-119.

Sala S., Mihaylov V., Zinko I., 2014, Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw, Przegląd Geopolityczny, nr 9, s. 133-151. [pobierz artykuł]

2013

Jovanović V., Mihaylov V., 2013, Geopolityczne i kulturowe tendencje w rozwoju Serbii na tle Słowiańszczyzny Południowej, Noviny Slawia, nr 3, Instytut Filologii Słowiańskiej US, Sosnowiec, s. 31-38.

Mihaiłow W., 2013, O europejskiej tożsamości i anachronizmach w dialogu między europejskim wschodem a zachodem, [w]: Europa od Atlantyku do Pacyfiku. Europejska myśl integracyjna po 2004 roku (Redakcja Naukowa A. Meller, L. Sykulski), Instytut Geopolityki, Częstochowa, s. 91-117.

Mihaylov V., 2013, Bałkany jako przestrzeń problematycznej ponadnarodowej tożsamości, Geografia kulturowa i humanistyczna, nr 4, s. 140-152. (w j. rosyjskim)

Mihaylov V., 2013, M. Grčić, Geografija religija. Geographia Polonica, 86(2), pp.175-177. [pobierz artykuł]

Mihaylov V., 2013, Obraz turystyczny Bałkanów w Polsce. Conference „The Problems and Practice in the Development of Tourismology”, Belgrade, 30.11 – 1.12.2012. (w j. serbskim)

Mihaylov V., 2013, Terytorium etniczne i historyczne jako przedmiot nauki i mitologii (na przykładach z Europy środkowej i Południowo-Wschodniej), [w:] S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, nr 5, WNoZ UŚ, PTG, Sosnowiec, s. 19-32.

Mihaylov V., 2013, Zmiany w liczbie ludności dużych miast w post-socjalistycznych krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Problemy geografii, nr 1-2, s. 29-50. (w j. bułgarskim)

2012

Mihaylov V., 2012, Cywilizacyjna geopolitykadialog czy konfrontacja?, Geopolityka & Geostrategia, 1. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2012, Cywilizacyjna geopolityka. Podstawy ideowo-teoretyczne, Wydaw. Media group, Vratsa-Sofia, s. 304.

Mihaylov V., 2012, Czynnik cywilizacyjny w modelach geopolitycznej organizacji świata, Stosunki międzynarodowe, nr 4-5, Sofia, s. 99-120 (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2012, Polemika z artykulem: Europejskie „getta“ imigracyjne – nieodwracalna zmiana w miastach Europy, Problemy geografii, nr 3-4, s. 168-174.

2011

Mihaylov V., 2011, Contemporary trends in the demographic and socio-economic development of the cities in Bulgaria. A geographical review, Demografija, Faculty of Geography, University of Belgrade, vol. 8, pp. 43-62.

Mihaylov V., 2011, Geopolityczne położenie Serbii w warunkach postjugoslowiańskiej transformacji, Przegląd Geopolityczny, nr 4, s. 59-74.

Mihaylov V., 2011, O globalizacji świata i idei o „końcu geografii: tezy i kontratezy, Problemy geografii, nr 3, s. 23-38. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2011, Państwa i narody bałkańskie w świadomości geopolitycznej Rosji. Rosja w świadomości geopolitycznej państw i narodów bałkańskich, Przegląd Geopolityczny, nr 2, s. 77-92.

Mihaylov V., 2011, The Medium-Sized Towns in Bulgaria: The Difficult Way to Their Adjustment to Conditions of Post-Socialist Development, In: A. Runge, A. Kuczabsky (ed.), Socio-economic and demographic problems in the development of The Medium-Sized Cities, Charkiv, pp. 45-65.

Mihaylov V., 2011, Zasady etnopolitycznej i terytorialno-politycznej organizacji Jugosławii: geneza, ewolucja, współczesne konsekwencje, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, nr 39, s. 51-70.

2010

Mihaylov V., 2010, Aktualne teoretyczne problemy geografii kulturowej i jej znaczenie dla narodowego rozwoju Bułgarii. Problemy geografii, nr 3-4, s. 48-62, Wydaw. Instytutu Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2010, Cywilizacyjna tożsamość Bułgarów: tradycyjne i współczesne dylematy. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, nr 36, s. 77-92.

Mihaylov V., 2010, Recenzja książki „Geografia Polityczna i Geopolityka Ukrainy“ autorstwa M. Dnystryanskiego, Problemy geografii, nr 1-2, s. 168-171. (w j. bułgarskim)

2009

Krstev V., Mihaylov V., 2009, Regionalne badania geopolityczne, Wydaw. Steno, Varna, s. 264.

Mihaylov V., 2009, Kraje „Grupy Wyszehradzkiej” – 20 lat po „aksamitnej rewolucji”. Geopolityka i Geostrategia, nr 5. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2009, Transformacje postsocjalistyczne miast i sieci miejskiej w Bułgarii. Badania naukowe, WSU, Kielce, nr 2, s. 61-75.

Mihaylov V., 2009, Ukraina – profil etnopolityczny, Globus, nr 34 (wyd. Serbskiego Towarzystwa Geograficznego), s. 89-110.

2008

Mihaylov V., 2008, Cywilizacyjne i geopolityczne skrzyżowania w świecie słowiańskim, Ponedelnik, Centrum Badań Strategicznych, Sofia, nr 11-12, s. 118-132. (w j. bułgarskim)

2006

Mihaylov V., 2006, A Labour Market in North-Western Bulgaria – Common Trends and Internal Regional Discrepancies, Demography, Faculty of Geography, University of Belgrade, vol. 3, s. 73-89.

Mihaylov V., 2006, Geografia ludności i osadnictwa / krótki słownik terminologiczny, Wydaw. Media group, Vratsa-Sofia, s. 64.

Mihaylov V., 2006, Regionalna sprawiedliwość: istota pojęcia i jego aspekt stosowany. Czasop. Ponedelnik, Sofia, nr 7-8, s. 140-151. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2006, VII Kongres Geografii medycznej w Bułgarii, Demografija, vol. 3, s. 174-175.

Šabic D., Mihaylov V., 2006, Porównawcza analiza Serbii i Bułgarii według wybranych wskaźników rozwoju demograficznego i społeczno-ekonomicznego. Pierwszy Kongres serbskich geografów. Książka 2, Sokobania, 19-22.10, s. 599-606. (w j. serbskim)

Šabić D., Mihaylov V., 2006, Contemporary Development of Bulgarian and Serbian Geography Schools: Comparative Analysis. Third International Conference „Global Changes and Regional Challenges“. 28-29.04, Sofia.

2005

Mihaylov V., 2005, Geography and Human Resources Management in Bulgaria: In Searching for Points of Intersection. Demografija, Faculty of Geography, University of Belgrade, vol. 2, pp. 55-79.

Mihaylov V., 2005, The Unemployment – A Global Problem and Challenge of the 21st century. Second International Conference „Global Changes and New Challenges of the 21 st Century“. Sofia, 22-23.04, pp. 107-109.

2004

Mihaylov V., 2004, Terytorialne zarządzanie zasobami ludzkimi: ideowe i terminologiczne podstawy. Tom pokonferencyjny „Geografia i rozwój regionalny”, Sozopol, 24-26.09.2004, s. 159-172. (w j. bułgarskim)