ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2018

Sitek S. (red.), 2018, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 8, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec. [pobierz książke]

Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2018, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, red. R. Pyka, Metropolie w budowie. Polskie i europejskie doświadczenia,  T. 9, Z. 2, s. 68–79. [pobierz artykuł]

2016

Sitek S., 2016, Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. [pobierz wybrane strony książki]

Sitek S. (red.), 2016, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 7, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Sitek S., 2016, Rola miast w kreowaniu rozwoju lokalnego, Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XIII, Zeszyt IV/2016, s. 97-106. [pobierz artykuł]

Sitek S., 2016, Rynek pracy modernizującego się regionu miejskiego, [w:] Závodná M. (red.), Restrukturyzacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość czesko-polskiej współpracy, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, s. 129-151.

Chmielewska M., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2016, Around the Revitalisation of Post-Industrial Urban Spaces - Case Study of Metropolitan Association of Upper Silesia, [w:] Efe R., Cürebal I., Lévai L. (red.), GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of Proceedings, Kemer, Antalya (Turkey), s. 823-834.

2015

Szajnowska-Wysocka A., Sitek S., 2015, Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 175. [pobierz wybrane strony książki]

Sitek S. (red.), 2015, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 6, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

2014

Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2014, Small towns in metropolitan Silesia region in the context of commuting to Word, [w:] Kwiatek-Sołtys A., Mainet H., Wiedermann J., Edouard J-C., (red.), Small and Medium Towns Attractiveness at the Beginning of the 21 st Century, Presses Universitaires Blaise Pascal, Cermac, s.269-286.

Sitek S., 2014, Współpraca transgraniczna w ramach euroregionów na pograniczu polsko-czeskim [PL], Přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů v česko-polském pohraničí [CZ], w: Euroregiony pogranicza polsko-czeskiego,Euroregiony polsko- českého pohraničí, Kaseprek B., (red.), Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Cieszyn, s. 8-61. [informacje na temat projektu]

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2014, Konsekwencje przemian rynku pracy w małych miastach województwa śląskiego na przykładzie Imielina i Szczekocin [w:] Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne, Problemy Rozwoju Miast Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast Rok XI, Zeszyt III/2014, Kraków s. 59–66. [pobierz artykuł]

2013

Sitek S., red., 2013, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 5, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko, 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie bielskim, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie częstochowskim, Sosnowiec.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie rybnickim, Sosnowiec.

Sitek S., E. Zuzańska-Żyśko 2013, Lokalne rynki pracy w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, [w:] Heffner K., Twardzik M. (red.), Studia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 144, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2013, Uwarunkowania i konsekwencje przemian społeczno-gospodarczych Czeladzi, Geographia. Studia et Dissertationes, Tom 35, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3097, s. 91-108. [pobierz artykuł]

2012

Sitek S., red., 2012, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 3, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Sitek S., red., 2012, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 4, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Pytel S., Sitek S., 2012, Granica - stymulanta czy bariera rozwoju? [w:] Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. II, Harańczyk A., red., Studia KPZK PAN, s. 87-99.

Sitek S., Pytel S., 2012, Turystyka jako czynnik rozwoju małego miasta na przykładzie Strumienia, [w:] Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, red. Heffner K., Halama A., Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach s. 124-135.

Pytel S., Sitek S., 2012, Baza noclegowa oraz walory przyrodnicze jako determinanty typu klienta produktu turystycznego na przykładzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja-segmentacja-rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699 Ekonomiczne Problemy Usług nr 84 red. Jacek Buko s. 369-380

2011

Sitek S., red., 2011, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 2, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Pytel S., Sitek S., 2011, Analiza podobieństw gmin turystycznych południowej części woj. śląskiego, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 903-914.

Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2011, Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast, [w:] Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Soja M., Zborowski A., red., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s.271-281.

Runge A., Sitek S., 2011, Czynnik ekonomiczny w procesie suburbanizacji na wybranych przykładach miast średnich, [w:] Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Słodczyk J., red., Studia miejskie tom III, Uniwersytet Opolski, s. 139-146. [pobież artykuł]

Runge J., Sitek S., 2011, Proces przemian społeczno-gospodarczych miasta w czasie kryzysu gospodarczego na przykładzie Sosnowca, [w:] Rocznik Sosnowiecki 2011, Urząd Miasta Sosnowiec, s. 11-25.

Sitek S., 2011, Rola związków komunalnych i innych organizacji terytorialnych w kreowaniu powiązań regionalnych na przykładzie południowej części województwa śląskiego, [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sitek S., red., 2011, z. 2, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 89-99.

2010

Sitek S., 2010, Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. [pobierz wybrane strony książki]

Sitek S., red., 2010, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 1, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.

Sitek S., 2010, Region stykowy w świetle koncepcji regionu społeczno ekonomicznego [w:] Sitek S. (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 33-40.

Sitek S., 2010, Warunki i poziom życia mieszkańców województwa śląskiego. Problemy społeczne - zamożność i niedostatek mieszkańców [w:] Runge J. (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Wydawnictwo Urzędu Statystycznego, Katowice, s. 169-181.

Sitek S., 2010, Warunki i poziom życia mieszkańców województwa śląskiego. Problemy zdrowotne, a ochrona zdrowia [w:] Runge J. (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Wydawnictwo Urzędu Statystycznego, Katowice, s.182-199.

2009

Pytel S., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2009, Tourist function of small towns presented on selected examples from Poland, [w:] Географія і туризм: європейський досвід, Uniwersyetet Lwowski, Lwów, s. 350-360

2008

Runge A., Sitek S., 2008, Struktura budżetów miast średnich w Polsce jako determinanta ich rozwoju [w:] Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Słodczyk J., Rajchel D., red., s. 43-52.

Zaton M., Salamon M.A., Boczarowski A.,Sitek, S., 2008, Taphonomy of dense ophiuroid accumulations from the Middle Triassic of Poland, Lethaia, Vol. 41, s. 47–58. [pobierz artykuł]

Sitek S. 2008, Poziom dochodów mieszkańców i gmin powiatu cieszyńskiego w świetle mechanizmów fiskalnych, [w:] Geographia. Studia et dissertationes, Tom 30, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2610, s. 105-118.

2007

Pytel S., Sitek S., 2007, A Tourist Product of the Cieszyn Silesia Euroregion, [w:] Border and transborder tourism for European integration, Cynarski W.J., Obodyński K., Nizioł A., red., Rzeszów, s. 204-216.

Pytel S., Sitek S., 2007, 200 lat górnictwa węgla kamiennego w Sosnowcu (1806-2006) [w:] Rocznik Sosnowiecki 2006, Oblicza Miasta, Tom XV, A.T. Jankowski red., Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 157-164.

2005

Sitek S., 2005, Zróżnicowanie poziomu świadomości regionalnej, w kontekście przebiegu historycznych granic na przykładzie południowej części województwa śląskiego, [w:] Regiony Polski, nr 1 (7) 2005, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice, s. 44-60.

2004

Pytel S., Sitek S., 2004, Czynniki kształtujące migracje w miastach przygranicznych powiatu cieszyńskiego, [w:] Przemiany demograficzne i jakość życia ludności, Słodczyk J., Rajchel D., red., Uniwersytet Opolski, Opole s. 171-179.

Sitek S., 2005, Perspektywy rozwoju małego miasta (przykład Libiąża), [w:] Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Heffner K., Marszał T., red., Biuletyn KPZK PAN, z. 220, Warszawa, s. 129-144.

2003

Pytel S., Sitek S., 2003, Strategia rozwoju terytorialnego sytemu społecznego pogranicza w świetle założeń Stowarzyszenia „Olza” oraz struktur euroregionalnych Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Runge J., red., Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 250-272.

Pytel S., Sitek S., 2003, Strategie rozwoju terytorialnego systemu społecznego pogranicza w świetle modeli gospodarki regionalnej i lokalnej [w:] Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Runge J., red., Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 273-286.

Pytel S., Sitek S., 2003, Szanse rozwoju obszaru Euroregionu „Olza” w świetle zapisów strategii rozwoju [w:] Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Runge J., red., Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 271-279.

2002

Sitek S., 2002, Dostępność usług dla mieszkańców w przestrzeni gminy Libiąż, [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Słodczyk J., red., Opole, s. 389-399.

Pytel S., Sitek S., 2002, Składowe przyrostu rzeczywistego jako determinanty rozwoju ludności południowej części województwa śląskiego, Biuletyn Geograficzny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 167-173.

Pytel S., Sitek S., 2002, Cele gospodarki przestrzennej w strategiach rozwoju lokalnego gmin Podbeskidzia, Folia Geographica 6, Rok XXXVIII, Presom, s.153-160.

Pytel S., Sitek S., 2002, Możliwości rozwoju obszarów przygranicznych polskich części Euroregionów: Śląsk Cieszyński, Silesia i Beskidy, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VII, Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, Namyślak B., Kozieła R., red., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 283-295.

2001

Pytel S., Sitek S., 2001, Podbeskidzie w okresie transformacji społeczno-gospodarczych Polski [w:] Změny geogrefického prostředi v pohraničnich oblastech hornoslezského a ostravského regionu, Uniwersytet Ostrawski, red. Prasek J., Ostrava, s. 205-215.

2000

Sitek S., 2000, Zróżnicowanie poziomu i jakości życia w województwie śląskim, Wiadomości Statystyczne nr 9/2000, s. 47-56.

Sitek S., 2000, Diagnoza możliwości rozwojowych na przykładzie miasta Libiąża [w:] Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzenni miejskiej i jej przemiany, XIII Konserwatorium Wiedzy o Mieści, Uniwersytet Łódzki Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Łódź, s. 150-156.

Sitek S., 2000, Ocena możliwości rozwoju a poziom konkurencyjności na przykładzie Libiąża [w:] Geografia społeczna wobec problemów współczesnego świata, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia, s. 253-259.

Pytel S., Sitek S., 2000, Potencjalne szanse rozwoju regionu śląskiego w świetle procesów integracji europejskiej, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Ciok S., Ilnicki D., red., Wrocław, s. 351-359.

1998

Przeobrażenia elementów środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, Gulik A., Kończyk S., Sitek S., (red.) Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, 1998.  

1.      Zuzańska-Żyśko E., Sitek, S., 2018, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, red. R. Pyka, Metropolie w budowie. Polskie i europejskie doświadczenia,   T.9, Z. 2, s. 68-79.