ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


dr Edward Duś - publikacje

2016

Duś E., 2016, Główne elementy zagospodarowania przestrzennego Sosnowca, [w:] Barciak A., Jankowski A. T. (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 69-77.

Duś E., Dziedzicka A., Kuczyński J., Pacholarz P., Wasielewska E., 2016, Recenzja podręcznika: „Przyroda”, Golikowski M., Hessa R., Kaczmarzyk M., Mrzigod A., Mrzigod J., Więckowski M., 2013, Wydaw. Nowa Era, Warszawa, Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, t. XIV, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 153-171.

Duś E., Hibszer A., 2015, Recenzja podręcznika: „Bliżej geografii, część 2”, wyd. 3 popr., Lechowicz A., Lechowicz M., Stankiewicz P., Sulejczak E., 2012, WSiP, Warszawa, Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności, Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych, tom XIII, Kraków 2015, s. 185-197.

Duś E., Studnik J., Stadicka Z., Dziedzicka A., 2016, Recenzja podręcznika: „Przyroda” część 4. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Łazarz A., Sobotka S., Szczepańska A., 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, t. XIV, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 173-184.

Duś E., Zuzańska-Żyśko E., 2016, Handel detaliczny w Sosnowcu, [w:] Barciak A., Jankowski A. T. (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 93-108.

2015

Duś E., 2015, Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania i przemian rolnictwa województwa śląskiego, Acta Geographica Silesiana, nr 19, s. 49–59.

2014

Duś E., Jania J., Jankowski G., Leszkiewicz J., Pełka-Gościniak J., Petryszyn J., Pytel S., 2014, Polska Północna. Pobrzeże Szczecińskie. Przewodnik do ćwiczeń terenowych, Uniwersytet Śląski WNoZ, Sosnowiec, ss. 101.

Duś E., 2014, Recreational use and health functions of allotment gardens in the Katowice conurbation, Poland, Environmental & Socio-economic Studies, vol. 2, 2, s. 16-25. http://www.environ.ses.us.edu.pl

Duś E., 2014, Rolnictwo województwa śląskiego, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Karczmarek R. (red.), Instytut Badań Regionalnych, Katowice. http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Rolnictwo

2013

Duś E., 2013, Allotment gardens and spatial development – two case studies from the Katowice conurbation, Poland, Environmental & Socio-economic Studies, vol. 1, 4, s. 41-51. http://www.environ.ses.us.edu.pl

Duś E., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Tendencje zmian w strukturze handlu detalicznego w Sosnowcu, Acta Geographica Silesiana, 13, UŚl WNoZ, Sosnowiec s. 5-16. http://www.wnoz.us.edu.pl/ags

2011

Duś E., 2011, Wysokość i struktura dochodów gmin wiejskich jako miernik stopnia ich peryferyjności, Studia Obszarów Wiejskich, 26, s. 73-88. http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

Duś E., 2011, Rola i miejsce ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej, Geographia. Studia et Dissertationes, 33, Katowice, s. 79-100.

2010

Duś E., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Usługi gastronomiczne w Sosnowcu. Geographia. Studia et Dissertationes, 32, Katowice, s. 101-120. [pobierz artykuł]

Duś E., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie dochodów własnych w budżetach gmin województwa śląskiego, Acta Geographica Silesiana, 7, Sosnowiec, s. 17-22. http://www.wnoz.us.edu.pl/ags

2009

Duś E., 2009, Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w świetle dochodów budżetowych, Studia Obszarów Wiejskich, 17, s. 47-57. http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

Duś E., 2009, Zmiany funkcji rolniczych w małych miastach województwa śląskiego[w:] Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, Heffner K, Polko A. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010 s. 241-256.

Duś E., 2009, Funkcje obszarów wiejskich województwa śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes, 31, Katowice, s. 81-103.

2008

Duś E., Kłosowski F., Krzysztofik R., Pukowska-Mitka M., Soczówka A., Tkocz M., 2008, Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Tkocz M. (red.), UŚl WNoZ, Sosnowiec, ss. 173.

Duś E., 2008, Rolnictwo i leśnictwo na obszarze GZM, [w:] Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, Dualis R., Hibszer A. (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 190-207.

Duś E., 2008, Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w województwie śląskim. Acta Geographica Silesiana, 3, UŚl WNoZ, Sosnowiec, s. 19-26. http://www.wnoz.us.edu.pl/ags

Duś E., 2008, Rolnictwo, [w:] Człowiek i przyroda. Użytkowanie przyrody. http://www.przyroda.katowice.pl

2006

Duś E., 2006, Tendencje rozwoju rolnictwa i działalności małych podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich regionu śląskiego, [w:] Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa – sukcesy i niepowodzenia, Głębocki B. Kacprzak E. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 87-101.

Duś E., 2006, Przemiany użytkowania ziemi i rolnictwa na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 37, UŚl., Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice-Sosnowiec, s. 17-28.

2005

Duś E., 2005, Charakterystyka dorobku w zakresie geografii rolnictwa w ośrodku śląskim, Studia Obszarów Wiejskich, 7, s. 149-166. http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

Duś E., 2005, Rozwój i działalność małych firm na obszarach wiejskich regionu śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza, [w:] Transformační procesy 1990-2005, Ostravská Univerzita v Ostravĕ Přírodovĕdecká Fakulta, Ostrava, s. 71-79.

Duś E., 2005, Pozarolnicza działalność produkcyjna na obszarach wiejskich, [w:] Funkcje obszarów wiejskich Pałka E. (red.), Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 275-286.

2004

Duś E., Malinkiewicz D., 2004, Aktywność zawodowa mieszkańców górskiej gminy Kucharz, [w:] Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 145-153.

2003

Duś E., Tkocz M., 2003, Przemiany funkcjonalne gmin wiejskich aglomeracji górnośląskiej, Geographia. Studia et Dissertationes, 26, Katowice, s. 126-146.

Duś E., 2003, Infrastruktura oświaty na obszarach wiejskich, [w:] Problemy geoekologiczne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego, Materiały sympozjum polsko-czeskiego, UŚl. WNoZ, Sosnowiec, s. 28-33.

Duś E., 2003, Woda w krajobrazie rolniczym, [w:] Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 2, Sosnowiec, s. 65-77.

2002

Duś E., 2002: Infrastruktura społeczna na przykładzie wybranych wsi południowej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 2, s. 107-118. http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

2001

Duś E., 2001, Ograniczenia i możliwości rozwoju rolnictwa w województwie śląskim, Studia Obszarów Wiejskich, 1, s. 185-194. http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html

Duś E., 2001, Problemy rozwoju obszarów wiejskich w okresie przemian ustrojowych w Polsce, [w:] Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech hornoslezského a ostravského regionu, Ostravská Univerzita, Ostrava, s. 115-120.

Duś E., 2001, Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa śląskiego, [w:] Studia nad regionem śląskim, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 11-42.

2000

Duś E., Tkocz M., 2000, Wyposażenie wsi w infrastrukturę w świetle uwarunkowań historycznych, [w:] Szanse rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim, Materiały XVI seminarium geograficzno-rolniczego, Lublin, s. 66-72.

1999

Duś E., 1999, Rolnictwo, [w:] Studium wiedzy o regionie śląskim, Szajnowska-Wysocka A. (red.), Katowice, s. 161-193.

Duś E., 1999, Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze woj. śląskiego, [w:] Górnośląsko-ostrawski region przemysłowy: wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska, Materiały sympozjum polsko-czeskiego, Sosnowiec, s. 53-59.

1998

Duś E., 1998, Przestrzenne zróżnicowanie przemian w rolnictwie województwa katowickiego, [w:] Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Głębocki B. (red.), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań. s. 235-254.

Duś E., 1998, Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w województwie katowickim, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 22, Katowice, s. 78-94.

Duś E., Jankowski A. T., Pełka-Gościniak J., Rzętała M., Rzętała M. A., 1998, Antropogenizacja rzeźby i stosunków wodnych wyżyny katowickiej i jej obrzeży, [w:] Materiały 47 Zjazdu PTG - przewodnik sesji terenowych, Sosnowiec, s. 35-62.

Duś E., 1998: Osadnictwo wiejskie a podstawowa obsługa ludności i rolnictwa, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, Materiały 47 Zjazdu PTG, Sosnowiec, s. 278-279.

1997

Duś E., Kłosowski F., Szajnowska-Wysocka A., Tkocz M., 1997, Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 152.

Duś E., Tkocz M., 1997, Przemiany w przemyśle regionu katowickiego w okresie kształtowania się gospodarki rynkowej, [w:] Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech ostravského a hornoslezského regionu, Ostravská Univerzita, Ostrava, s. 128-136.

Duś E., Tkocz M.,1997, Tendencje zmian w użytkowaniu fragmentu centrum Katowic w latach 1984-1995, [w:] Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, IX Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódź, s. 115-121.

1996

Duś E., 1996, Rozwój osadnictwa w Szczyrku, [w:] Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, UŚl. WNoZ, Sosnowiec, s. 37-52.

Duś E., 1996, Przeszłość i współczesny stan ogrodnictwa działkowego w Chorzowie, Zeszyty Chorzowskie, t. 1, Muzeum w Chorzowie, s. 135-151.

Duś E., Tkocz M.,1996, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w województwie katowickim, [w:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Materiały XIII seminarium geograficzno-rolniczego oraz 45 Zjazdu PTG, Słupsk, s. 35-43.

1995

Duś E., 1995, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne w obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na przykładzie wsi Bobrowniki, [w:] Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Kamieński Z. J. (red.) Katowice, s. 95-102.

Duś E., 1995, Zagrożenie środowiska przez rolnictwo a świadomość społeczna, W: Przeobrażenia środowiska geograficznego w przygranicznej strefie górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego, Materiały sympozjum polsko-czeskiego, UŚl. WNoZ, Sosnowiec, s. 31-35.

Duś E., Tkocz M.,1995, Wybrane problemy i możliwości zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa katowickiego, [w:] Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski, Materiały XII Seminarium geograficzno-rolniczego oraz 44 Zjazdu PTG, Toruń, s. 37-45.

1994

Duś E., 1994, Negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska w ocenie mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Beskidów, [w:] Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, Dziadek S., Tkocz M. (red.) t. 2, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 11-28.

Duś E., 1994, Rolnictwo a świadomość zagrożenia zdrowia człowieka, [w:] Materiały 43 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, s. 202-204.

1993

Duś E., 1993, Negatywne skutki przekształcenia środowiska geograficznego w świadomości mieszkańców wybranych obszarów w Polsce, [w:] Sbornik referátů 10. Severomorawského Demografického Kolokvia, Frýdek-Mistek, s. 280-285.

Duś E., 1993, Tendencje zmian w rolniczym użytkowaniu ogrodów działkowych w świetle zagrożeń ekologicznych, [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, Materiały X seminarium geograficzno-rolniczego, Kielce, s. 35-41.

Duś E., 1993, Ogrody działkowe w krajobrazie obszarów miejsko-przemysłowych, [w:] Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych, Pietrzak M. (red.), Poznań, s. 39-42.

Duś E., 1993, Zagrożenie zdrowia w świadomości mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Zdrowie a środowisko, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 157-166.

Duś E., 1993, Negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska w świadomości mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Materiały 42 Zjazdu PTG, Kielce, s. 180-182.

1992

Duś E., 1992, Użytkowanie ogrodów działkowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 16, Katowice, s. 135-148.

Duś E., M.agda K., 1992, The awareness of the inhabitants of the Upper Silesian Industrial Region of environmental pollution problems, [w:] Determinants of ecological awareness in various scientific disciplines, University of Silesia, Centre for Human and Environmental Studies, Katowice, s. 75-79.

Duś E., 1992, Społeczne aspekty użytkowania ogrodów działkowych, [w:] Sbornik referátů 9. Severomorawského Demografického Kolokvia, Bruntál-Opole, s. 189-196.

Duś E., 1992, Wybrane problemy restrukturyzacji obszarów rolniczych w województwie katowickim, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem stref podmiejskich), Materiały IX seminarium geograficzno-rolniczego, Łódź, s. 130-139.

Duś E., M.agda K., Modrzejewski P., 1992, Zagrożenie środowiska geograficznego i zdrowia ludności w świadomości mieszkańców Sosnowca, [w:] Sosnowiec. Problemy ekologii, historii i kultury, Sosnowiec, s. 29-43.

Duś E., 1992, Zanieczyszczenie środowiska geograficznego w ocenie mieszkańców wybranych miejscowości Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, Modrzejewski P. (red.), t. 1, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 5-21.

Duś E., 1992, Pojęcie „zanieczyszczone środowisko” w świadomości mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Materiały 41 Zjazdu PTG, Kraków, s. 147-149.

1991

Duś E., 1991, Świadomość ekologiczna mieszkańców Sosnowca, [w:] Człowiek i jego środowisko w Górnośląsko-Ostrawskim regionie przemysłowym, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 17-21.

1990

Duś E., 1990, Ogrodnictwo działkowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Geographia. Studia et Dissertationes, 14, Katowice, s. 93-117.

1988

Duś E., 1988, Sławków, [w:] Atlas. Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych, PWN, Warszawa, s. 206-207.

Duś E., 1988, Ogrody działkowe w użytkowaniu i funkcjonowaniu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1986-1987, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 83-86.

1987

Duś E., Magda K., Modrzejewski P., Runge J.,1987, Północna część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Materiały 36 Zjazdu PTG (część I), Sosnowiec s. 65-76.

Duś E., 1987, Żywicielska funkcja ogrodów działkowych, [w:] Materiały 36 Zjazdu PTG (część II), Sosnowiec s. 37-38.

Duś E., 1987, Krajobraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Materiały 36 Zjazdu PTG (część II), Sosnowiec s. 102-103.

1982

Duś E., 1982, Procesy urbanizacyjne w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Geographia. Studia et Dissertationes, 6, Katowice, s. 145-162.

1980

Duś E., Szajnowska A. Z., 1980, Baza surowcowa dla przemysłu wełnianego w Polsce, Czasopismo Geograficzne, t. 52, 4, s. 453-457.

Duś E., 1980, Ogrodnictwo działkowe jako forma rehabilitacji dla środowiska, [w:] Przeobrażenia środowiska geograficznego w obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Materiały VII Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego, Katowice - Kozubnik, s. 156-163.

1978

Duś E., 1978, Rolnicze użytkowanie ziemi we wschodniej części miasta Dąbrowa Górnicza, Geographia. Studia et Dissertationes, 2, Katowice, s. 88-106.

2018

Koman W., Zuzańska-Żyśko E., 2018, Towards Creative City. Case Study of Katowice, 4th International Scientific Conference GEOBALCANICA Proceedings, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 335–344.

2017

Koman W., 2017, Suburbanizacja wewnętrzna Zabrza, Studia Miejskie, t. 26, s. 151–164.

2016

Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W., 2016, Suburbanization in Postindustrial Area. Case Study of The Silesia Metropolitan Region, [w:] Efe R., Cürebal I., Lévai L. (red.), GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of Proceedings, Kemer, Antalya (Turkey), s. 835–849.

2015

Koman W., 2015, Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczycieli geografii i przyrody – wnioski i spostrzeżenia, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej. Tom 5. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015, s. 195–205.

Koman W., 2015, Zabrze poligonem geograficznych zajęć terenowych, [w:] Machowski R., Rzętała M. A., (red.), Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 16. Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 2015, s. 97–104.

2018

Sadczenko O., Tomczewska-Popowycz N., 2018, Socjetalny system ekologiczno-innowacyjny rozwoju społeczeństwa, [w:] Z. Malar, J. Skonieczny (red.), Innowacje w nauce, gospodarce i społeczeństwie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s 87-95. [pobierz artykuł]

2017

Tomczewska-Popowycz N., 2017, Kresy Wschodnie w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i perspektywy rozwoju turystyki sentymentalnej, [w:] M. Dębski, A. Jackiewicz (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVIII, z. 8, cz. III - Region turystyczny – zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy, Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź, Warszawa, s. 73-93. [pobierz artykuł]

Tomczewska-Popowycz N., 2017, Етнічний туризм та інші близькі форми туризму в cхідноєвропейській літературі, Przegląd Wschodnioeuropejski, XVIII/1, s. 270-280.

Tomczewska-Popowycz N., 2017, Problemy wykorzystania potencjału turystycznego Kresów Wschodnich na przykładzie odwodu tarnopolskiego, Turystyka kulturowa, Vol.2/2017, s. 141-160. [pobierz artykuł]

Tomczewska-Popowycz N., 2017, Motywy wyjazdów Polaków do Lwowa i okolic oraz źródła informacji turystycznej, [w:] K. Borodako (red.), Współczesne oblicza turystyki, Proksenia, Kraków. 

Томчевска-Попович Н., Хлобыстов Е.В., 2017, Сентиментальный школьный туризм поляков в Украине как основа устойчивого трансграничного сотрудничества [Szkolna turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainie jako podstawa zrównoważonej współpracy transgranicznej], [w:] Устойчивое развитие – XXI века: управление, технологии, модели, s. 226-236.

2016

Tomczewska-Popowycz N., 2016, Organization of system of tourist information for sentimental tourism, [w:] Illiashenko S.M., Strielkowski W. (red.), Managing economic growth: marketing, management, and innovations, Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague, s. 583-594.

Tomczewska-Popowycz N., 2016, Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej, Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, (40), s. 47-69. [pobierz artykuł]

Томчевска-Попович Н. Є., 2016, Адаптація сентиментального (ностальгічного) туризму на шляху «Золота підкова» для туристичних потоків з Польщі (Adaptation of sentimental (ethnic) tourism on tourist route «Golden Horseshoe» for tourist flows from Poland), Marketing and Management of Innowations, nr 1, s. 196-205.

Томчевска-Попович Н. Є., 2016, Порівняння шкільної освіти з предмету географія в Україні та Польщі. Науковий огляд, № 2 (23), s. 88-98.

2015

Tomczewska-Popowycz N., 2015, Social-economic aspects of development of Lviv Region in conditions of modern processes of Eurointegration, Enviromental and socio-economic studies, Vol.3, s. 22-28. [pobierz artykuł]

Tomczewska-Popowycz N., 2015, Obszary chronione miasta na terenie Bielska-Białej w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Współczesne Problemy Ochrony Środowiska, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Vol. 17, Num. 1 (2015), Gliwice, s. 135-142.

Томчевска-Попович Н. Є., 2015, Природоохоронні території міста Бельсько-Бяла в свідомості учнів старших класів, Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, № 1140. Серія «Екологія», вип. 11 – 2014.

Томчевска-Попович Н. Є.,2015, Вивчення природничих предметів в старших класах за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій у вибраному місті в Польщі, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(21), Issue: 43.

Tomczewska-Popowycz N., 2015, Zamki i pałace Ukrainy atrakcją dla turystów z Polski, Turystyka Kulturowa, nr 6/15. s. 36-50. [pobierz artykuł]

2014

Tomczewska-Popowycz N., 2014, Approaches to teaching high school students about the environmental protection in the Greater Bielsko-Biała Metropolitan Area (Poland), Environmental & Socio-economic Studies, Vol. 2, is. 2, s. 10-15. [pobierz artykuł]

Адаптація туристичної інфраструктури в Камянці-Подільському для туристичних потоків з-за кордону, 2015, [w]: Науковий огляд №1(11), ТК Меганом, Київ, с. 39-47

Tomczewska-Popowycz N., 2014, Geografia jako przedmiot nauczania w systemie oświaty na Ukrainie, Prace Komisji Edukacji Geograficznej, T. 3: Edukacja geograficzna na wiecie i w Polsce – wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 87-104.

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: Перспективи розвитку замкового туризму в Україні для туристичних потоків з Польщі на прикладі Камянця-Подільського, ЛІПС, Запоріжжя, s. 93-104.

2013

Tomczewska-Popowycz N., 2013, Polskie obiekty obronne na Ukrainie, Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 15, Sosnowiec, s. 137-147.

2019

Mihaylov V., Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., 2019, Paths of Evolution of Territorial Identity. The Case of Former Towns in the Katowice Conurbation, Geographica Pannonica, 23(3), pp. 173–184. DOI:10.5937/gp23-22018 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Mihaylov V., Runge J., 2019, Identifikatsii czeloweka. Territorial’nye obszcztnosti i sotsial’noe prostranstwo. Opyt kontseptualizatsii, Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 1, 5262.

2018

Mihaylov V., Sala S., 2018, Subnational identities in the context of the changing internal geopolitics. The case of post-revolutionary Ukraine, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 39, 79–96. [pobierz artykuł]

Mihaylov V., 2018, Warna i Burgas. Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej największych ośrodków nadmorskich Bułgarii, Acta Geographica Silesiana, 12/3 (31), s. 516. [pobierz artykuł]

Mihaylov V., Runge J., 2018, Potencjał aplikacyjny badań nad tożsamością terytorialną, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 43, s. 53–70. [pobierz artykuł]

2017

Mihaylov V., 2017, Polska. Przestrzenna kultura i kultura przestrzeni, Wydaw. Paradigma, Sofia, 214 s.

Mihaylov V., 2017, Geografia klasyczna w czasach postprawdy. Artykuł polemiczny, Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2(14), s. 96-116. [pobierz artykuł]

2015

Mihaylov V., 2015, Bałkany w obliczu geopolityki tureckiego neoosmanizmu, [w:] S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, t. 6, WNoZ UŚ, PTG, Sosnowiec, s. 2134.

Mihaylov V., 2015, Wyobrażona Europa i wyobrażona Sarmacjaod geologii do ideologii (tekst polemiczny), Przegląd Geopolityczny, t. 12, s. 187201. [pobierz artykuł]

Sala S., Mihaylov V., I. Zinko, 2015, Nowe paradygmaty rozwoju społeczno-gospodarczego jako wyzwanie dla statystyki. Wybrane zagadnienia i wskaźniki, Miscellanea Oeconomicae, nr 4, 175186. [pobierz artykuł]

2014

Mihaylov V. (Ed.), 2014, Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe, Institute of Geopolitics, Częstochowa, s. 364. [pobierz książke]

Mihaylov V., 2014, Closing remarks, In: V. Mihaylov (Ed.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe, Institute of Geopolitics, Częstochowa, pp. 356358.

Mihaylov V., 2014, Consciousness and Identity of the Human Communities in a Geospatial Dimension: An Interdisciplinary Sphere of Developing Ideas, Approaches and Research Perspectives, In: Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe (Edited by V. Mihaylov), Institute of Geopolitics, Częstochowa, pp. 1934.

Mihaylov V., 2014, Rola pomników wdzięczności w kszałtowaniu miejskiego krajobrazu kulturowego (na przykładzie miasta Wracy), Problemy geografii, nr 3-4, s. 165182. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2014, Territorial Consciousness as an Identity Component of the National and Ethnic Communities, In: Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe (Edited by V. Mihaylov), Institute of Geopolitics, Częstochowa, pp. 97119.

Sala S., Mihaylov V., Zinko I., 2014, Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw, Przegląd Geopolityczny, nr 9, s. 133151. [pobierz artykuł]

2013

Jovanović V., Mihaylov V., 2013, Geopolityczne i kulturowe tendencje w rozwoju Serbii na tle Słowiańszczyzny Południowej, Noviny Slawia, nr 3, Instytut Filologii Słowiańskiej US, Sosnowiec, s. 3138.

Mihaiłow W., 2013, O europejskiej tożsamości i anachronizmach w dialogu między europejskim wschodem a zachodem, [w]: Europa od Atlantyku do Pacyfiku. Europejska myśl integracyjna po 2004 roku (Redakcja Naukowa A. Meller, L. Sykulski), Instytut Geopolityki, Częstochowa, s. 91117.

Mihaylov V., 2013, Bałkany jako przestrzeń problematycznej ponadnarodowej tożsamości, Geografia kulturowa i humanistyczna, nr 4, s. 140152. (w j. rosyjskim) [pobierz artykuł]

Mihaylov V., 2013, M. Grčić, Geografija religija. Geographia Polonica, 86(2), pp.175177. [pobierz artykuł]

Mihaylov V., 2013, Obraz turystyczny Bałkanów w Polsce. Conference „The Problems and Practice in the Development of Tourismology”, Belgrade, 30.11 – 1.12.2012. (w j. serbskim)

Mihaylov V., 2013, Terytorium etniczne i historyczne jako przedmiot nauki i mitologii (na przykładach z Europy środkowej i Południowo-Wschodniej), [w:] S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, nr 5, WNoZ UŚ, PTG, Sosnowiec, s. 1932.

Mihaylov V., 2013, Zmiany w liczbie ludności dużych miast w post-socjalistycznych krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Problemy geografii, nr 1-2, s. 2950. (w j. bułgarskim)

2012

Mihaylov V., 2012, Cywilizacyjna geopolitykadialog czy konfrontacja?, Geopolityka & Geostrategia, 1. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2012, Cywilizacyjna geopolityka. Podstawy ideowo-teoretyczne, Wydaw. Media group, Vratsa-Sofia, s. 304.

Mihaylov V., 2012, Czynnik cywilizacyjny w modelach geopolitycznej organizacji świata, Stosunki międzynarodowe, nr 4-5, Sofia, s. 99120 (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2012, Polemika z artykulem: Europejskie „getta“ imigracyjne – nieodwracalna zmiana w miastach Europy, Problemy geografii, nr 3-4, s. 168174.

2011

Mihaylov V., 2011, Contemporary trends in the demographic and socio-economic development of the cities in Bulgaria. A geographical review, Demografija, Faculty of Geography, University of Belgrade, vol. 8, pp. 4362.

Mihaylov V., 2011, Geopolityczne położenie Serbii w warunkach postjugoslowiańskiej transformacji, Przegląd Geopolityczny, nr 4, s. 5974.

Mihaylov V., 2011, O globalizacji świata i idei o „końcu geografii: tezy i kontratezy, Problemy geografii, nr 3, s. 23-38. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2011, Państwa i narody bałkańskie w świadomości geopolitycznej Rosji. Rosja w świadomości geopolitycznej państw i narodów bałkańskich, Przegląd Geopolityczny, nr 2, s. 7792.

Mihaylov V., 2011, The Medium-Sized Towns in Bulgaria: The Difficult Way to Their Adjustment to Conditions of Post-Socialist Development, In: A. Runge, A. Kuczabsky (ed.), Socio-economic and demographic problems in the development of The Medium-Sized Cities, Charkiv, pp. 4565.

Mihaylov V., 2011, Zasady etnopolitycznej i terytorialno-politycznej organizacji Jugosławii: geneza, ewolucja, współczesne konsekwencje, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, nr 39, s. 5170.

2010

Mihaylov V., 2010, Aktualne teoretyczne problemy geografii kulturowej i jej znaczenie dla narodowego rozwoju Bułgarii. Problemy geografii, nr 3-4, s. 4862, Wydaw. Instytutu Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2010, Cywilizacyjna tożsamość Bułgarów: tradycyjne i współczesne dylematy. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, nr 36, s. 7792.

Mihaylov V., 2010, Recenzja książki „Geografia Polityczna i Geopolityka Ukrainy“ autorstwa M. Dnystryanskiego, Problemy geografii, nr 1-2, s. 168171. (w j. bułgarskim)

2009

Krstev V., Mihaylov V., 2009, Regionalne badania geopolityczne, Wydaw. Steno, Varna, s. 264.

Mihaylov V., 2009, Kraje „Grupy Wyszehradzkiej” – 20 lat po „aksamitnej rewolucji”. Geopolityka i Geostrategia, nr 5. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2009, Transformacje postsocjalistyczne miast i sieci miejskiej w Bułgarii. Badania naukowe, WSU, Kielce, nr 2, s. 61-75.

Mihaylov V., 2009, Ukraina – profil etnopolityczny, Globus, nr 34 (wyd. Serbskiego Towarzystwa Geograficznego), s. 89-110.

2008

Mihaylov V., 2008, Cywilizacyjne i geopolityczne skrzyżowania w świecie słowiańskim, Ponedelnik, Centrum Badań Strategicznych, Sofia, nr 11-12, s. 118132. (w j. bułgarskim)

2006

Mihaylov V., 2006, A Labour Market in North-Western Bulgaria – Common Trends and Internal Regional Discrepancies, Demography, Faculty of Geography, University of Belgrade, vol. 3, s. 7389.

Mihaylov V., 2006, Geografia ludności i osadnictwa / krótki słownik terminologiczny, Wydaw. Media group, Vratsa-Sofia, s. 64.

Mihaylov V., 2006, Regionalna sprawiedliwość: istota pojęcia i jego aspekt stosowany. Czasop. Ponedelnik, Sofia, nr 7-8, s. 140151. (w j. bułgarskim)

Mihaylov V., 2006, VII Kongres Geografii medycznej w Bułgarii, Demografija, vol. 3, s. 174175.

Šabic D., Mihaylov V., 2006, Porównawcza analiza Serbii i Bułgarii według wybranych wskaźników rozwoju demograficznego i społeczno-ekonomicznego. Pierwszy Kongres serbskich geografów. Książka 2, Sokobania, 19-22.10, s. 599606. (w j. serbskim)

Šabić D., Mihaylov V., 2006, Contemporary Development of Bulgarian and Serbian Geography Schools: Comparative Analysis. Third International Conference „Global Changes and Regional Challenges“. 28-29.04, Sofia.

2005

Mihaylov V., 2005, Geography and Human Resources Management in Bulgaria: In Searching for Points of Intersection. Demografija, Faculty of Geography, University of Belgrade, vol. 2, pp. 5579.

Mihaylov V., 2005, The Unemployment – A Global Problem and Challenge of the 21st century. Second International Conference „Global Changes and New Challenges of the 21 st Century“. Sofia, 22-23.04, pp. 107–109.

Mihaylov V., 2005, Miejsce regionu bałkańskiego we współczesnych priorytetach geopolitycznych Rosji, Voenen żurnal, 3, s. 61–69. (w j. bułgarskim)

2004

Mihaylov V., 2004, Terytorialne zarządzanie zasobami ludzkimi: ideowe i terminologiczne podstawy. Tom pokonferencyjny „Geografia i rozwój regionalny”, Sozopol, 24-26.09.2004, s. 159-172. (w j. bułgarskim)

2018

Dyszy M., 2018, Changes in land usage of rural areas in suburban area of Katowice conurbation, 4th International Scientific Conference GEOBALCANICA Proceedings, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 251-260. DOI: 10.18509/GBP.2018.28. [pobierz artykuł]

Dyszy M., Zuzańska-Żyśko E., 2018, Migrations of Population to Rural Areas as Suburbanization Development Factor (Sub-Urban Areas) in Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, 4th International Scientific Conference GEOBALCANICA Proceedings, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 325–334. DOI: 10.18509/GBP.2018.37. [pobierz artykuł]

Dyszy M., 2018, Przemiany w użytkowaniu ziemi obszarów wiejskich w zapleczu konurbacji katowickiej, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XLVI, s. 75–85.

2017

Dyszy M., 2017, Działalność przedsiębiorstw w gminach wiejskich w sąsiedztwie portu lotniczego Katowice Airport, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, T. 31, s. 75–83

Dyszy M., 2017, Migracje wewnętrzne ludności w wybranych gminach wiejskich województwa śląskiego w latach 2002–2015, Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ, nr 11/2 (26), s. 17–19. [pobierz artykuł]

2015

Dyszy M., 2015, Budownictwo jako czynnik dynamizujący rozwój strefy podmiejskiej na przykładzie wybranych gmin w otoczeniu aglomeracji górnośląskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, T. 29, z. 2, s. 113–122.

2016

Łodziana B., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w mieście (na przykładzie Bielska-Białej), Acta Geographica Silesiana, 23, s. 67-76.

Publikacje indeksowane

LISTA A . CZASOPISMA POSIADAJĄCE IMPACT FACTOR 

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 1–15. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Szmytkie R., Krzysztofik R., 2019, The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 73, 2, s. 110-127. DOI: 10.1080/00291951.2019.1604567 [pobierz artykuł]

Mihaylov V., Runge J., 2019, Identifikatsii czeloweka. Territorial’nye obszcztnosti i sotsial’noe prostranstwo. Opyt kontseptualizatsii, Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 1, 52–62.

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2016, The concept of urban hibernation, European Planning Studies, vol. 24, 2, pp. 316-343, DOI: 10.1080/09654313.2015.1078296. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Tkocz M., Spórna T., Kantor-Pietraga I., 2016, Some dilemmas of post-industrialism in a region of traditional industry: The case of the Katowice conurbation, Poland, Moravian Geographical Reports, 24, 1, pp. 42-54. DOI: 10.1515/mgr-2016-0004 [pobierz artykuł] 

Krzysztofik R., Dymitrow M., Szmytkie R., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., 2015, Environmental hazards and urban abandonment: case studies and typological issues, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 97 (4), pp. 291-308. DOI: 10.1111/geob.12082 [pobierz artykuł]

Bernt M., Coach C., Haase A., Cocks M., Grossman K., Cortese C., Krzysztofik R., 2014, Why and how does(n't) urban shrinkage get onto the agenda? Experiences from Leipzig, Liverpool, Genoa and Bytom, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 38, 5, pp. 1749-1766. DOI: 10.1111/1468-2427.12101 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2013, A Dynamic approach to the typology of functional derelict areas (Sosnowiec, Poland), Moravian Geographical Reports, 21, 2, pp. 20-35. DOI: 10.2478/mgr-2013-0008 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields, Polish Journal of Environmental Studies, 21, 1, pp. 219-223. [pobierz artykuł]

Zatoń M., Salamon M.A., Boczarowski A., Sitek S., 2008, Taphonomy of dense ophiuroid accumulations from the Middle Triassic of Poland, Lethaia, 41, pp. 47–58. DOI: 10.1111/j.1502-3931.2007.00041.x [pobierz artykuł]

Tkocz M., Riley R., 1999, Local responses to changed circumstances: coalmining in Upper Silesia, Geojurnal, 48, 4, pp. 279-290. DOI: 10.1023/A:1007066306765 [pobierz artykuł]

Tkocz M., Riley R., 1998, Coal mining in Upper Silesia under communism and capitalism, European Urban and Regional Studies, 5, 3, pp. 217-235. DOI: 10.1177/096977649800500302 [pobierz artykuł]