ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Wizyta studyjna studentów z Uniersytetu Technicznego w Dortmundzie

12 czerwca 2019 r. gościliśmy na wizycie studyjnej studentów z Uniersytetu Technicznego w Dortmundzie pod opieką profesorów: Prof. Dr. Karstena Zimmermanna i Prof. Dr. Christopha Zöpela, specjalizujących się w planowaniu przestrzennym. Goście zainteresowani byli przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi naszego regionu, jak również rolą Uniwersytetu w kreowaniu zmian społecznych, gospodarczych, funkcjonalnych i przestrzennych.

001

 

Wyjazd studyjny z projektu Geohazard

W dniach 21-24 maja odbył się wyjazd studyjny z projektu Geohazard na Kujawy. Studenci różnych kierunków WNoZ, w tym I MU specjalizacji Zagospodarowanie przestrzenne pod opieką dr hab. Sławomira Sitka zwiedzili Toruń, Bydgoszcz i Ciechocinek.

W Toruniu grupa odwiedzała siedzibę Geofizyki S.A., gdzie zapoznała się z metodami poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto studenci odbyli spacer studyjny po Starym Mieście oraz zwiedzili Muzeum Piernika. Celem wizyty w Bydgoszczy było zapoznanie się z procesem rewitalizacji, którego specyfika wiąże się z obiektami inżynierii wodnej oraz „otwarciem” miasta na wodę. Odwiedziliśmy także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, gdzie wysłuchaliśmy wykładu dr Moniki Kozłowskiej-Adamczyk na temat rewitalizacji w Bydgoszczy. Następnie Pani doktor oprowadziła nas po mieście. Odbyliśmy także rejs Tramwajem wodnym na trasie Staromiejskiej ze śluzowaniem. Ponadto studenci zwiedzili Exploseum, obejmujące obiekty z architekturą przemysłową III Rzeszy na obszarze DAG Fabrik Bromberg, gdzie produkowano materiały wybuchowe. Z kolei w Ciechocinku studenci zapoznali się z podstawowymi zasobami uzdrowiska. Zwiedzili tężnie, warzelnie soli oraz park zdrojowy, po których oprowadzali przedstawiciele Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ciechocinek S.A.

Wyjazd przyczynił się do podniesienia kompetencji zawodowych studentów, dostarczając im praktycznej wiedzy z zakresu geologii, rewitalizacji oraz turystyki uzdrowiskowej.

 001  002  003

 004  005  006

 007  008  009

 

 

Spotkanie Komisji Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniu 25.04.2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyło się spotkanie Komisji Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Gospodarzami spotkania byli Prof. dr hab. Jerzy Runge - Kierownik KGE UŚ oraz członek Komisji dr hab. Robert Krzysztofik. Wśród wielu kwestii poruszanych na spotkaniu były także wybory Przewodniczącego Komisji. Jednogłośnie został nim ponownie Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z IGiPZ PAN. Wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany dr hab. Robert Krzysztofik. W zarządzie Komisji znalazły się także dr hab. Ewa Szafrańska z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Sylwia Dudek-Mańkowska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Magdalena Szmytkowska z Uniwersytetu Gdańskiego. 

001

 

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 14.05.2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Tomczewskiej-Popowycz pod tytułem „Turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainie Zachodniej”. Serdecznie gratulujemy obronionej pracy!

            002  004

 

XXIV Seminarium Krajobrazowe

W dniach 5-6 kwietnia 2019 na WNoZ UŚ odbyło się XXIV Seminarium Krajobrazowe, organizowane w Sosnowcu przez Komisję Krajobrazu Kulturowego oraz Oddział Katowicki PTG. Katedra Geografii Ekonomicznej aktywnie uczestniczyłą w seminarium. W komitecie naukowym znalazła się dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, a w komitecie organizacyjnym: dr Andrzej Soczówka i dr Marta Chmielewska. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Jerzy RungeSpołeczno-kulturowe krajobrazy policentrycznego układu osadniczego – identyfikacja, dywersyfikacja, waloryzacja; dr hab. Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoFunkcja symboliczna w kształtowaniu przestrzeni metropolitalnych; dr Tomasz SpórnaKrajobrazy suburbialne na przykładzie postsocjalistycznego, policentrycznego regionu miejskiego. Przykład konurbacji katowickiej; dr Marta ChmielewskaPrzestrzenie metropolitalne w poprzemysłowym krajobrazie miast Metropolii Ruhry. Postery zaprezentowali: dr Andrzej Soczówka - Kolej piaskowa w krajobrazie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (współautor: mgr inż. Marcin Pająk); mgr Marlena DyszyStrefa wpływu miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na obszary podmiejskie. W piątek dr Marta Chmielewska poprowadziła sesję terenową w Śródmieściu Katowic, z kolei w sobotę sesję terenową w Gliwicach współprowadzili dr Marta Chmielewska, dr Andrzej Soczówka i dr hab. Marek Ruman.

001

Fotorelacja z seminarium krajobrazowego

 

Artykuły Pracowników KGE z listy A MNiSW

W ostatnich miesiącach Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej opublikowali kilka artykułów indeksowanych na liście A MNiSW (tzw. liście filadelfijskiej).

Runge A.Kantor-Pietraga I.Runge J.Krzysztofik R.Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633 [pobierz artykuł]

Artykuł poświecony kwestii rozwoju przestrzennego konurbacji katowickiej, w którym zarekomendowano kierunki przekształceń infrastrukturalnych i strukturalnych nawiązujących do idei zrównoważonego rozwoju.

Mihaylov V.Runge J., 2019, Identifikatsii czeloweka. Territorial’nye obszcztnosti i sotsial’noe prostranstwo. Opyt kontseptualizatsii, Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 1, 52–62.

Artykuł ma charakter konceptualno-teoretyczny. Omówiono w nim relacje między świadomością, postrzeganiem a identyfikacją jednostek i grup społecznych z przestrzenią oraz podkreślono różnice ontologiczne i epistemologiczne tych pojęć.

Krzysztofik R.Kantor-Pietraga I.Spórna T.Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 1–15. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Artykuł ma na celu wskazanie dualizmu w zakresie przestrzennego rozwoju funkcji logistycznych. W opracowaniu zwraca się uwagę, że obok najbardziej popularnego modelu logistics sprawl, w Polsce, ale także poza nią ujawnia się model określany jako: logistics anti-sprawl.

Szmytkie R., Krzysztofik R., 2019, The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 73, 2, s. 110-127. DOI: 10.1080/00291951.2019.1604567 [pobierz artykuł]

Artykuł omawia zagadnienie zmian terytorialnych miast w Polsce na skutek odłączeń i przyłączeń sąsiednich jednostek. W artykule wyeksponowano trzy podstawowe grupy determinant kształtujących te zjawiska – społeczno-polityczne, gospodarcze i ontologiczne.

 

XX Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowych XX Warsztatach z geografii społeczno-ekonomicznej, które w tym roku odbędą się w Sosnowcu w dniach 1–3.07.2019 r.

Tegoroczne Warsztaty są kontynuacją odbywających się corocznie spotkań w Cieszynie. Organizują je pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, przy współudziale Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Warsztaty koncentrują się na szeroko rozumianej tematyce geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarki przestrzennej.

Zasadniczym celem Warsztatów jest doskonalenie warsztatu naukowego geografów oraz specjalistów z innych dziedzin związanych z badaniami przestrzennymi i społeczno-ekonomicznymi. W konferencji uczestniczą zarówno początkujący badacze jak i osoby z wieloletnim stażem naukowym.

W przeciwieństwie do tradycyjnych konferencji naukowych, gdzie organizatorzy starają się w jak najkrótszym czasie zaprezentować jak największą liczbę wystąpień, na naszych Warsztatach duży nacisk kładziemy na dyskusję, integrację środowiska naukowego oraz możliwość wymiany doświadczeń. Staramy się szczególnie wspierać osoby przygotowujące prace na awans naukowy.

Pobierz komunikat oraz kartę zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach [link]